Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Râbıta Ve Sünnete İttibâ (124. Mektup) - Ömer Öngüt
Râbıta Ve Sünnete İttibâ (124. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Eylül 2001

 

MEKTUBAT
124. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

RÂBITA VE SÜNNETE İTTİBÂ

 

Tam bir samimiyet ve sıcak bir sevgi ile yazılmış olan mektubunuz sevinçle elime ulaştı. Sizin gibi şeriata hizmet eden ve tarikata tâlib olan yüce bir zâtın kardeşliği de buna ilâve edilince gerekli hamd ve senâ Cenâb-ı Hakk’a arzedildi. Ümmetinin çokluğu ile övüneceğini açıklamış bulunan Mefhar-ı Mevcudat -aleyhi ve alâ âlihi efdalü’s-salevat- Efendimiz Hazretlerinin inayet, yardım ve hüsn-i nazarlarına mazhar olasınız, âmin.

Mânevi evlâdımızdan Kavak Camii İmamı Hulûsi Efendi vasıtasıyla almış olduğunuz evrâd ve ezkârı özellikle tebrik ederim. Tarikatla ilgili açıklanması gereken bir başka mesele varsa o da râbıtanın ehemmiyet ve faydalarının çokluğunu söylemekten ibarettir. Allah Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri: “Sâdıklarla beraber olunuz.” (Tevbe: 119) buyurmuştur. İlim ve amel gibi çok değerli iki hususiyete sahip olan hakikat yolunun yolcularının nefis bozgunluğundan ve şeytanın hilelerinden korunup kurtulmaları mânevi kuvvetlerin ruhani yardımlaşmasına muhtaç olduğundan Hakk -celle ve alâ- Hazretleri bu Âyet-i celile ile, bilindiği şekli üzere râbıtanın gerekliliğini açıklamıştır.

Bildiğiniz gibi, Muhammed ümmetinin havassı derecesinde bulunan kâmillerin en son arzu ve isteği Cenâb-ı Hakk ile sevgi zincirini kurabilmektir. Bu ise: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyup benim gibi davranınız.” (Âl-i İmran: 31) âyetine göre ancak sünnet-i seniyye’ye harfiyyen uymakla gerçekleşeceğinden her hâl-ü kârda bir tarikata başvurarak “Allah’ı zikretmekten dolayı gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz.” hadisine de sarılmak zaruridir. Mevlây-ı Müteâl Hazretleri cümlemizi bu şereften mahrûm bırakmasın, âmin.


  Önceki Sonraki