Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ ÖMER'ÜL-FARUK -Radiyallahu Anh- (23) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ ÖMER'ÜL-FARUK -Radiyallahu Anh- (23)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Ocak 2024

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ ÖMER'ÜL-FARUK -Radiyallahu Anh- (23)

 

Hazret-i Ömer -Radiyallahu Anh- Efendimiz'in Kudüs'ü Fethi (2)

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- Kudüs topraklarında ikâmet eden hıristiyan halka; İslâm'ın öngördüğü can, mal, inanç ve ibadet gibi haklarını temin için verdiği diğer ahidnâmesinde ise şöyle buyurmuştu:

"Hamd olsun O Allah'a ki, bizi İslâm dini ile aziz etti, iman ile şereflendirdi. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hürmetine bizi rahmetine nâil kıldı, dalâletten kurtardı. Dağınık iken onun sayesinde bir araya getirdi, kalplerimizi birbirine ısındırdı. Düşmanlarımıza karşı muzaffer kıldı, memleketler ihsân etti. Bizi sevişen kardeşler hâline getirdi. Ey Allah'ın kulları! Bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd ve senâ ediniz!

Bu, Ömer İbnü'l-Hattâb'ın Kudüs-ü şerif'deki Zeytûn Dağı'nda, İsevî milletinin patriği Safranbos'a verdiği ve bütün re'âyâ ile papaz ve patrikleri ihtivâ edecek şekilde tanzim olunan yazılı ahidnâmesidir.

Bütün papazlar nerede ve hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, biz müslümanlar tarafından emâna sahiptirler. Bütün gayr-i müslimler, zimmet akdinin hükümlerine riâyet ettikleri müddetçe emânları geçerlidir. Biz müminler ve bizden sonra gelecek olanlar onları korumakla mükellefiz. İtaat ve bağlılıkları devam ettikçe bu da devam edecektir.

Verilen bu emniyet ve emân ahdi kendileri için geçerli olduğu kadar; kiliseleri, manastırları, dışarıda ve içeride bulunan bütün ziyâret mahalli olan kutsal mekânları için geçerlidir.

Bu mukaddes mekânları şunlardır: Kamâme kilisesi; İsâ Aleyhisselâm'ın doğum yeri olan Beytüllahm'deki büyük kilise; kıble yönüne, kuzeye ve batıya açılan üç kapılı mağara.

Kudüs'te bulunan hıristiyanların dışındaki hıristiyan cemaatleri, yani Habeş hıristiyanları, ziyaret için gelenler, Kıbtîler, Süryânîler, Ermenîler, Yâkubîler, Mârûnîler ve benzeri tâifeler, tamamen adı geçen patrik'e tabidirler; patrik bunların öncüsüdür.

Zira bu sayılan patrik ve papazlara, Peygamber Aleyhisselâm mübârek mührü ile emân vermiş ve korunmalarını istemiştir. Biz müminler de, onlara iyi davranan Peygamber Aleyhisselâm'ın hürmetine onlara iyi davranacağız.

İşbu patrik ve papazlar, cizye ve benzeri mükellefiyyetlerden, denizde de, karada da muaf sayılacaklar; bunların Kamâme kilisesi'ne ve diğer mukaddes mekânlara girişlerinden dolayı kendilerinden bir şey alınmayacaktır. Ancak, hıristiyanların ellerinde bulunan Kamâme kilisesi'ne gelen ziyaretçiler, Patrik olana on birde üç (11/3) dirhem vereceklerdir.

Bütün müminler erkek olsun kadın olsun; sultan, hâkim veya vâli olsun, zengin olsun fakir olsun, mutlakâ bu emirlerimizi muhâfaza edeceklerdir.

Hıristiyan reislerine bu mersûm (resmi belge); Sahâbe-i kirâm'dan Abdullah, Osman bin Affân, Saîd bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve diğer sahâbe kardeşlerimizin huzurunda verilmiştir.

Bu yazılı fermanda açıkladığımız emirler muhafaza edilsin, onlara riâyet edilsin ve ellerinde kalsın!

20 Rebîu'l-evvel, 15.

Müminlerden kim bu fermânımızı okur da, şimdi veya kıyamete kadar ona muhalefet ederse, Allah'ın ahdini bozmuş ve Habîb'ine isyan etmiş olur." (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, "Kilise Defterleri", Kamâme Defteri, nr.: 8)


  Önceki Sonraki