Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 358.SAYI - Ömer Öngüt
358.SAYI, Temmuz 2023
Hakikat 358. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Mülkün yegâne sahibi olan Allah-u Teâlâ "Mâlik'ül-mülk"tür.

O, göklerde ve yerde, ikisi arasında olan her şeyin sahibidir. Melekler, insanlar, cinler, ne varsa hepsi O'nun mülküdür, yarattığı ve yönettiği varlıklardır.

Kullarının elindeki de O'nun mülküdür, hatta kulun bizzat kendisi de O'nun mülküdür. Mülkünün hem sahibi hem de hükümdarıdır, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Dengi ve benzeri, eşi, ortağı ve yardımcısı yoktur.

Kulları üzerinde Allah-u Teâlâ'nın hakkı vardır. Hazret-i Allah yoktan var etmiş, zerre bir nutfeden bu binayı dayamış, döşemiş, her şeyi vermiş, namütenahi nimetlerle donatmış.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık." buyuruyor. (Tîn: 4)

Bunca nimetlerine şükretmek şöyle dursun, topluca saymaya bile gücünüz yetmez.

"Hakk" Allah-u Teâlâ'nın ism-i şerif'lerinden birisidir ve kaynağı Allah-u Teâlâ'dır. Çünkü O'ndan başka Hâkim, O'nun hükümlerinden başka hüküm yoktur. Hak ile hakikatin bütün mertebeleri O'nundur. O'ndan dolayı ve O'nun içindir.

İnsanların hukukunu zâyi etmeyen, âhiret gününde hak sahiplerine haklarını alıveren O'dur.

"Sabit olma, belirlenmiş nasip" gibi mânâlara gelen hak kelimesi, terim olarak; İslâm'ın şahıs veya eşya üzerinde yükümlülük olarak kişilere belirlediği sorumluluk ve tasarruf haklarını ifade eder.

Aynı zamanda zulmün zıddı olan adâlet mânâsında da kullanılır.

İslâm hukuku'na göre; "Hak" kelimesi hem Allah-u Teâlâ'nın hakkı olan ibadetleri, dini vecibeleri, hem mülk edinme hakkı gibi medenî hakları, hem babanın evlâdı, kocanın hanımı üzerindeki itaat etme gibi âdâb ile ilgili hakları, hem de devletin tebâsı adına tasarrufta bulunma hakkı gibi umumi hakları içine alır.

Hakların İslâm'ın emrettiği ve izin verdiği ölçüler içinde kullanılması gerekmektedir. Fert olsun, topluluk olsun, başkalarına zarar verecek şekilde kullanmaya hakkı yoktur. Allah-u Teâlâ başkalarına zarar vermeyi ve zulmü yasaklamıştır.

Hadis-i kudsî'de:

"Birbirinize zulmetmeyiniz." buyuruluyor. (Müslim: 2577)

Zulmetme! Hazret-i Allah, zâlimleri sevmez.

Bu zulüm kul hakkıdır. İnsanların hakkına girmiş, gasb etmiş veya haklarına tecavüz etmiştir. Bu yaptığı zulmü dünyada ödemediği, helâlleşmediği için iş âhirete kalmıştır.

Kul hakkı ile huzur-u ilâhi'ye giden, borcunu sevaplarından ödemek mecburiyetinde bırakılır.

Helâl haram dememiş, gayr-i meşru yollardan kazanç sağlamış, zulmetmiş, azgınlık etmiş, haksız yere onun bunun malını gasb etmiş, dövmüş, sövmüş, iftira, gıybet etmiş, her şey yapmış ve bunların sorulmayacağını sanıyor.

Borçlar, emanetler, sözler, sırlar, iffet ve şeref bir haktır. Ana-baba, karı-koca, akraba, komşu, arkadaş hakkının hepsi birden zâhiri manada haklardır, riayet etmek gereken haklardır.

Bunlar maddi haklara girer ve fakat asıl üzerinde durulması gereken haklar vardır ki bunlar mânevidir, sırf şükür için bu mevzuyu arz etmek tefekkürünü yapmak çok kıymetlidir. Yaratan, yaşatan Hazret-i Allah'ın hakkı nasıl ödenir? O'nun Habib'i mevcudatın yaratılış sebebi Resulullah Efendimiz'in hakkı nasıl ödenir? Allah'a ve Resul'üne dâvet eden, onların adına vazife yapan onun vekilinin hakkı nasıl ödenir?

•••

"Hicri Yeni Yıl"ınızı ve bu ay içerisinde idrak edilecek olan "Aşure Günü"nüzü tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Allah-u Teâlâ'dan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Üzerimizdeki Maddî-Manevî Haklar - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Üzerimizdeki Maddî-Manevî Haklar