Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 353.SAYI - Ömer Öngüt
353.SAYI, Şubat 2023
Hakikat 353. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ kimi sevip seçmişse, kimi Zât'ına çekmişse, emânetini kime vermişse, Resulullah Aleyhisselâm'ın nurunu kime takmışsa, vâris-i enbiyâ işte onlardır.

Allah-u Teâlâ bu nur sahibi vekillere öyle büyük lütuflarda bulunmuş ki onları Zât'ına çekmiş, onlara her şeyin en güzelini vermiş, onları takvânın en yüksek derecesine yükseltmiş, gönüllerini marifet nurlarıyla nurlandırmıştır.

Bu kalpleri diri hakikat ehilleri, Resulullah Aleyhisselâm'ın hem sehm-i nübüvvetine hem de sehm-i velâyetine vâris olanlardır, zâhiri ilim tahsili yapmış âlimlere ait bir husus değildir. Zira onların ilmi kesbidir, vehbî değildir.

Peygamberlik kapısı kapandıktan sonra o nur:

"Âlimler peygamberlerin vârisleridir." (Buhârî)

Hadis-i şerif'i mucibince vârislerine sirayet etmeye başladı. Kıyamete kadar gelecek olan onun vârisleri de o nuru taşıyorlar.

Kur'an-ı kerim her asra hitap ettiğine göre:

"Biliniz ki Resulullah aranızdadır." (Hucurât: 7)

"Size Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda da O'nun Resul'ü bulunurken nasıl küfre dönersiniz?" (Âl-i imrân: 101)

Âyet-i kerime'lerinden, o nurun kıyamete kadar bâki kalacağı anlaşılmış oluyor.

Binaenaleyh iş gören onun nurudur, o nurdur.

Nübüvvetin üstünde hiçbir rütbe olmayacağına göre, bu rütbeye vâris olmaktan daha büyük şeref tasavvur edilemez.

Allah-u Teâlâ kimi sevip seçmişse, kimi Zât'ına çekmişse, emânetini kime vermişse, Resulullah Aleyhisselâm'ın nurunu kime takmışsa, vâris-i enbiyâ işte onlardır.

Allah-u Teâlâ onların doğruluğunu bizzat kendisi rahmetiyle müminlere göstermiş, müminler de bu büyüklerden istifade etmişler, feyz almışlardır. O sır bereketi ile ahkâm-ı İlâhî kıyamete kadar bâki kalacaktır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve Hakk ile hüküm verirler." buyuruyor. (A'râf: 181)

Bu tertemiz vazife mânevî bir miras olarak nebilerden âlimlere intikal etmiştir. Bu âlimler; Kibâr-ı Evliyâullah Hazerâtı'dır. Bunlar Resulullah Aleyhisselâm'ın nurunu taşıyan vekillerdir. Marifetullah ilmine sahip olan, Hazret-i Allah'ı bilen ve Hazret-i Allah'tan konuşan yalnız bunlardır. Bunlar Hazret-i Allah'ın esrâr-ı İlâhi'sine mazhar olanlardır.

Bu yol Hazret-i Allah'a giden ve Hazret-i Allah'a varan gönül yolcularının yoludur.

Resulullah Aleyhisselâm'ın ruhanî hayatı "Silsile-i sâdât" vasıtası ile gönülden gönüle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

İşte bu yol, Pirân-ı izam -kaddesallahu esrârehüm- Hazerâtı'nın el ve gönüllerinde zamanımıza kadar teselsülen gelmiştir.

Bu yol Allah yoludur. Bu yolun önderlerine o kadar merhamet verilmiştir ki anlatılmaya çalışılsa hiçbir beşerin havsalası almaz. Bu da bir esrâr-ı İlâhi'dir.

Bütün efendilerimiz, sultanlarımız rızâdan başka hiçbir şeye kıymet vermediler, gaye Allah...

Her fırsatta; "Allah'ım boynumu sevgililerinin ayağının altına koy, beni orada tut!" derim.

Allah'ımız bizi o altın halkanın dâiresinden, kıyamete kadar devam edecek olan kaynaktan mahrum etmesin.

•••

Bu ay içinde idrak edilecek olan "Miraç Kandili"nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - NUR SAHİBİ VEKİLLER SİLSİLE-İ CELİLE-İ ÂLİYE SÂDÂT-I KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
NUR SAHİBİ VEKİLLER SİLSİLE-İ CELİLE-İ ÂLİYE SÂDÂT-I KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm-