Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 351.SAYI - Ömer Öngüt
351.SAYI, Aralık 2022
Hakikat 351. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Her asırda iyi âlimler olduğu gibi kötü âlimler de olmuştur. Bu asırda, bu âhir zamanda ise ortalığı kötü âlimler, saptırıcı imamlar istilâ etmiştir. Bunlara “Âhir Zaman Âlimleri” de denilir. Sayıları, şerleri, fitneleri hiçbir asırda olmadığı kadar çoktur.

Bu âhir zaman âlimleri ile, bunların çıkartmış olduğu fitnelerle Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri çok büyük mücadele etmişler, bu âhir zaman âlimlerinin çıkarttığı fitneleri söndürmek, halkı uyandırmak, imanları kurtarmak için kitaplar yazmışlar, dergiler çıkartmışlardı. Âhir zaman âlimleri ile yapmış oldukları bu mücadeleleri hakkında şöyle buyurmuşlardı:

“Bir taraftan isyan ve zulüm karanlıklarında icraatlarını yürüten bu gibi putlaştırılmış yol kesicilerle amansız bir mücadele ederken, diğer taraftan da âhir zaman ulemâsının iç yüzlerini ortaya koyup verdikleri yanlış fetvâlardan çelişkiye düşen müslümanlara en kısa yoldan, az ve kesin sözlerle hakikati duyurup ihtilâfları bertaraf etmeye çalışıyoruz.”

Âhir zaman alimleri ile bu cihadı bu Zât-ı âli yaptı. Bu bayrağı o taşıdı. Çünkü bu vazife ile gönderilmişti. Vazifesini bihakkın yaptı. Bizlere din ve vatan bölücülerinin içyüzünü haber verdikleri gibi âhir zaman âlimlerinin de içyüzünü haber verdi.

Bugün onun niçin âhir zaman âlimlerinin üzerine gittiğini, bu cihadının ne kadar mühim olduğunu daha iyi anlıyoruz. Zira bunların fitnesi sosyal medya gibi kanalların artması ile iyice ayyuka çıktı. Büyük bir fitne var.

Kendilerine âlim süsü veren bu gibi kimseler, hem İslâm’ın ön safında görünmek isterler, hem de din-i mübini kendi arzu ve heveslerine uydurmaya çalışırlar.

“Onların çoğu zanna uyarlar. Gerçekte ise zan hakikat karşısında hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını tamamen bilmektedir.” (Yunus: 36)

Eskiden bir kötü âlim saptırıcı bir fetva verdiğinde 5-10 kişi okurdu, etkisi sınırlı olurdu. Bugün ise televizyonlarda, sosyal medya denilen mecralarda herkes sapkın fikirlerini, saptırıcı fetvalarını yayınlıyor, milyonlarca insan inanıyor ve duyuyor. Böylece bu fitneciler kendileri dinden, imandan çıktıkları gibi, başkalarını da dinden imandan çıkartmakta muvaffak oluyor.

Zira Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz “Gökkubbe altındakilerin en şerlileri” olanların bu “Âhir zaman âlimleri” olduğunu haber vermişlerdir:

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, İslâm’ın yalnız ismi Kur’an’ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mâmur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir.” (Beyhâki)

Niçin en şerlileri oldular? İslâm’a halel getirdikleri için.

Bunların fitnesi İslâm’a, müslümana, dine, vatana, millete, devlete çok büyük zararlar veriyor. Hem dinde hem vatanda büyük tahribata sebep oluyor. Çünkü fitne parçalayıcıdır, toplumu parçalar, insanların gönülleri parça parça olur.

Bu âhir zaman âlimlerinin fitnesi; içinde bulunduğumuz âhir zamanın fitneleriyle bir olunca adetâ bir çığ oluyor ve önünde duran her şeyi, milyonlarca insanın imanını, ahiretini çiğneyip geçiyor.

Binaenaleyh bugün bu gibi ifsatçılar o kadar çoktur ki, ne sayıları ne de isim ve sıfatları saymakla bitmez.

Allah-u Teâlâ bir Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Onlar Allah’ın kelâmını değiştirmek isterler.” (Fetih: 15)

Bunca hakikatleri açık açık beyan ettiğimiz halde hiçbir tanesi Allah ve Resul’ünün hükmünü kabul etmeye yanaşmadığı gibi, bütün güç ve kuvvetleriyle Nûr-u ilâhî’nin yayılmasını engellemeye çalışıyorlar.

“Doğrusu birçokları bilmeden heva ve heveslerine uyarak halkı şaşırtıyorlar.” (En’âm: 119)

Ey müslüman kardeş!

Bu âhir zaman âlimlerine kanma, onların fetvalarına ve çıkarttıkları fitnelerine aldanma! Allah-u Teâlâ’nın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselâm’ın Sünnet-i seniyye’sine; Hazret-i Kur’an’a ve Hadis-i şerif’lere sarıl, imanını kurtarmaya bak.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Din-i İslâm’a ve Müslümanlara En Büyük Zararı Veren; Âhir Zaman Âlimleri - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Din-i İslâm’a ve Müslümanlara En Büyük Zararı Veren; Âhir Zaman Âlimleri