Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (24) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (24)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Mayıs 2018

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (40)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (24)

 

Vedâ Tavafından Sonra Okunacak Duâ:

"Allahümme inne hâzâ beytükellezî cealtehü mübareken ve hüden lil-âlemîn. Allahümme kemâ hedeytenî lehü fetekabbelhü minnî, velâ tec'al hâzâ âhirel-ahdi min beytike verzuknîl-avde ileyhi kerrâtin ba'de merrâtin hattâ terdâ annî, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Âyibûne, tâibûna, âbidûne, sâihûne, râkiûne, sâcidûne, lirabbinâ hâmidûn. Allahümme bike esteıynü ve aleyke tevekkeltü. Allahümme zellil lî suûbete emrî ve sehhil aleyye meşekkate seferî, verzuknî minel-hayri küllihi vasrif annîş-şerre küllehu. Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî. Allahümme innî estahfizuke ve estevdiuke nefsî ve dînî ve ehlî ve ekâribî ve külle mâ en'amte bihi aleyye ve aleyhim min âhiretin ve dünyâ, fahfaznâ ecmaîne min külli sevâin yâ kerîm. Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fîl-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenâğfirlî velivâlideyye velil-mü'minîne yevme yekûmül-hısâb, birahmetike yâ erhamerrahimîn. Veselâmun alel-mürselîn. Vel-hamdü Lillâhi Rabbil-âlemîn."

"Allah'ım! Şu beyt senin mübarek ve bütün âlemler için hidâyet vâsıtası kıldığın yüce Kâbe'dir. Allah'ım! Beni onu ziyârete yönelttiğin gibi Hacc ve ziyâretimi de kabûl eyle. Rabbim! Bunu mübarek beytine son ahd-ü misâkım ve ziyâretim kılma, tekrar tekrar, benden râzı oluncaya kadar bu mübarek makama dönmeyi, beytini tavâf ve ziyâreti nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Rahmetinle muâmele eyle. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, kullukta dâimiz, emrinle seyahat ediyoruz, rukû ve secde ediyoruz ve Rabb'imize hamdediyoruz.

Allah'ım! Yalnız senden yardım istiyor, yalnız sana güveniyorum. İşimdeki zorlukları kolaylaştır, yolculukta karşılaşacağım sıkıntıları hafiflet, bana bütün hayırları ihsân et, bütün kötülükleri benden uzaklaştır. Rabb'im! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır.

Allah'ım! Nefsimi, dinimi, âilemi, yakınlarımı, dünya ve âhiret için bana ve onlara ihsân ettiğin bütün nimetleri sana emânet ediyor, Senin muhafazana bırakıyorum. Ey kerem sahibi Rabb'im! Cümlemizi her türlü kötülüklerden muhâfaza eyle.

Rabb'imiz! Bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver, bizi cehennemin azâbından koru. Rabb'imiz! Hesab verilecek olan kıyâmet günü beni, annemi, babamı ve bütün mü'minleri bağışla, rahmetinle muâmele eyle. Bütün peygamberlere selâm olsun, âlemlerin Rabb'i Allah'a hamd olsun."

• Zemzem içerken şu duâ okunur:

"Allahümmec'alhü şifâen min külli dâin ve sekamin verzuknîl-ihlâse vel-yakîne vel-muâfâte fid-dünyâ vel-âhireti"

"Allah'ım! Bu suyu her hastalık ve illetten şifâ bulmaya sebep eyle. İhlâs ve yâkîn ile beni rızıklandır. Dünya ve âhirette âfiyet ihsan eyle."

• Sonra yüzler Beytullah'tan çevrilmeksizin arka arka çekilerek tahassür ve teessürler içinde Harem-i şerif'ten çıkılır.


  Önceki Sonraki