Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 252.SAYI - Ömer Öngüt
252.SAYI, Eylül 2014
Hakikat 252. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İslâm ülkelerinde "Tevhid" adı altında "Ehl-i sünnetiz" diye çıkıp "Teymiyyecilik, Selefîlik, Vehhâbîlik" zihniyetini müslümanlara zerkeden bu güruhların bölücü hareketleri; birçok İslâm ülkesindeki birlik ve beraberliğin yıkılmasına, fitne ve teröre sebep olmuştur.

Bosna'da, Arnavutluk'ta ve muhtelif Avrupa ülkelerinde Vehhâbîlerin maddi desteği ile zemin bulan bu zihniyet, samimi, saf ve temiz müslümanları, gençlerimizi zehirleyerek bugün bu duruma gelmiştir.

Gaye ve hedefleri; Hazret-i Resulullah'ın yolunda yürüyen Hulefa-i Raşidin'in izini takip eden tasavvuf ehlini seven müslümanları, kendi sapık selefî, vehhâbî yoluna çekmeye çalışmaktır.

Onlar Hazret-i Allah'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a iman etmezler. Onlar imamları "İbn-i Teymiyye"ye "Abdülvehhab"a iman ederler. İmanları imamlarınadır.

"Kendilerine: 'Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!' denildiği zaman: 'Biz ancak ıslah edicileriz.' derler." (Bakara: 11)

Hem Harici fitnesinin yolunu, hem de Vehhâbî fitnesinin fikriyatını benimseyen bu güruhlar; türbe ve kabirleri, Resulullah Aleyhisselâm'ın türbesini ve hatta Kâbe'yi bile hâşa puta benzeten; peygamberlerin, ashâb-ı kiram'ın, evliyâullahın türbe ve kabirlerini ziyareti haram diyerek yıkıp yok eden; İslâm hukukunda yeri olmayan en ufak bahanelerle önüne gelenin canına kasteden; "Şefaat"ı inkâr eden; marifetullah ilmini kabul etmeyen, evliyâullaha düşmanlık eden; "Putları kırıyoruz" diyen ancak içindeki nefis putundan haberi olmayan; maneviyat ehlini inkâr ettikleri için imanları sûreta olan; yaşları küçük, tecrübeleri kıt türeme bir zümredir. Onların bu fitnesi müslümanlara ve İslâm'a çok büyük zararlar vermektedir.

Arabistan'dan Yemen'e, Mısır'dan Pakistan'a, Mali'den Somali'ye, Nijerya'dan Afganistan'a, Bosna'dan Çeçenistan'a bütün İslâm dünyası'na yayılıp kök salan bu fitneler İslâm dünyası için büyük bir afattır. Bu afatın daha da büyümesinden korkulur. Tarihte zuhur eden ve dinde bölünmelere yol açan büyük fitnelerin çıkışına benzeyen, belki daha tehlikeli bir durum ortaya çıkmış bulunuyor.

Bu fitneler bir taraftan bunlara kapılanların imanına kastediyor, diğer taraftan müslümanların canına ve malına kastediyor. Müslümanlar hem kılıç darbesi hem de dil ile yani sapkın itikat, söz ve fikir darbesi altında büyük bir afat yaşıyor. Bir taraftan imanlar gidiyor, diğer taraftan can, mal ve namuslar gidiyor.

Her icraatları İslâm'a mâl edildiğinden İslâm için en büyük zarardır. Hem İslâm'ı küçük düşürüyorlar, hem de müslüman olabilecek nice insanların hidayetine engel oluyorlar. Gerçekten çok büyük vebal altındalar.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuştur:

"Fitnelerden uzak durun! Şüphesiz ki fitnelerde dil (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir." (İ. Mâce)

Bir müslümanın canına ve malına kasteden bir fitne gerçekten büyük bir afattır. Ancak imanına kasteden fitne daha büyük bir afattır. Zira bir tarafta geçici dünya hayatı diğer tarafta ebedî hayat söz konusudur.

Cenâb-ı Hakk bunlar hakkında şöyle buyuruyor:

"Onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünya hayatında biz onların peşine bir lanet taktık. (Daima lanetle anılacaklardır.) Kıyamet gününde ise onlar çirkinleştirilip iğrenç kimselerden olacaklardır." (Kasas: 41-42)

Allah-u Teâlâ'nın hükmünü umursamayan kendi zannını hüküm yerine koyanlar var ya; işte bu Âyet-i kerime'de açık görülüyor ki Allah-u Teâlâ bunlardan nefret ediyor, lânet ediyor.

Bu imamlara tâbi olanlar da onlarla beraber cehennemdedir:

"İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla (önderleriyle) beraber çağıracağız." (İsrâ: 71)

Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimi desteklemiş, kimleri rehber edinmişse, ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır. İyiler iyilerle beraber cennette, kötüler kötülerle birlikte cehennemde olacaklardır.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...

 


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Allah'ı ve Peygamber'ini İncitenlere, Allah Dünyada da Âhirette de Lânet Etmiştir. Onlara Alçaltıcı Bir Azap Hazırlamıştır." (Ahzâb:57) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Allah'ı ve Peygamber'ini İncitenlere, Allah Dünyada da Âhirette de Lânet Etmiştir. Onlara Alçaltıcı Bir Azap Hazırlamıştır." (Ahzâb:57)