Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
TARİHTEN SAYFALAR - Sultan Abdülhamîd'in Tek Bir Tehdidi, Resûlullah Aleyhisselâm'a Dil Uzatmaya Kalkışan Kâfirleri Sindirmeye Yetmişti!.. - Ömer Öngüt
Sultan Abdülhamîd'in Tek Bir Tehdidi, Resûlullah Aleyhisselâm'a Dil Uzatmaya Kalkışan Kâfirleri Sindirmeye Yetmişti!..
TARİHTEN SAYFALAR
Hakan Yılmaz
1 Ekim 2012

 

Osmanlı, Yıkımın Eşiğinde İken Bile
Peygamber'imize ve Mânevî Değerlerimize Söz Söyletmemişti!

 

Sultan Abdülhamîd'in Tek Bir Tehdidi,
Resûlullah Aleyhisselâm'a Dil Uzatmaya Kalkışan Kâfirleri Sindirmeye Yetmişti!..

(Dergimizin 2006 yılı Mayıs ayı sayısında (XIII/152, s. 38-41) yayınlanan bu makâle o tarihte Danimarka'da çirkin karikatürlerle başlatılan iftirâ ve karalama kampanyası nedeniyle kaleme alınmış, tarihte de yaşanan benzer bir kampanyaya Osmanlı'nın verdiği cevap anlatılmıştı. Bugün de Amerika'da seviyesiz hakâretler içeren, yalan, dolan ve iftirâlarla dolu bir film yapılması bu tür kampanyaların tesadüf olmadığını gösteriyor. Önemine binaen bu makaleyi tekrar neşrediyoruz:)

Küffâr âleminin Resulullah Aleyhisselâm'a iftirâ ve hakâret teşebbüsleri Osmanlı'ya hiçbir zaman sökmemiş, yıkılmaya yüz tuttuğu en zayıf döneminde bile şiddetle geri tepmişti. Bunun en büyük örneği; küffar tarafından kasıtlı olarak hazırlanan ve Avrupa tiyatrolarında sahneye konulmaya kalkışılan, İslâm'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a saldırı ve hakâret maksatlı tiyatro oyunlarına Sultan İkinci Abdülhamîd'in yaptığı müdâhale ve koyduğu kesin tavırdır.

Ulu Hâkan'ın Peygamber düşmanlarına yaptığı bu muhteşem müdâhale ile ilgili belgeler, o günün Osmanlı Hâriciye Nezâreti'nde; "Hazret-i Muhammed Aleyhisselatü Ve's-selâm Hazretleri'nin Nâm-ı Kudsiyyeleri'ne karşı tertip olunan oyuna dâir" adı altında dosyalanmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.(1)

 

Bornier'in Hakâretler İçeren Oyunu ve
Sultan Abdülhamid'in Sert Tutumu:

Şimdiki küffâr devletleri Kâinâtın Efendisi'ne karşı hakâret ve saldırganlıkta, çirkeflik ve hayâsızlıkta, küstahlık ve patavatsızlıkta birleştikleri gibi; Sultan İkinci Abdülhamid Hân'ın pâdişahlığı döneminde, yıl 1889 yılı ortalarını gösterirken Fransız senaryo yazarı Vicomte Henri de Bornier de, dîn-i İslâm'ı ve Resulullah Aleyhisselâm'ı küçük düşürmek maksadıyla "Mahomet" adı altında bir tiyatro oyunu hazırlamış; hattâ asılsız iftirâlar ve çirkin ithamlarla dolu olan bu oyununu, Commedie Française'de oynatmak için hazırlıklara başlamıştı.

Resulullah Aleyhisselâm'ı temsilen sahneye birinin çıkarılacağı, tamâmen uydurma ve hayâl mahsûlü hezeyanların, yalan ve iftirâların ortaya konulacağı(2) bu çirkin oyunun muhtevâsı, henüz prova hâlindeyken Sultan Abdülhamîd Han tarafından haber alındı; ulu hâkan sür'atle harekete geçerek, oyun sahneye konulduğu taktirde Osmanlı'nın Fransa ile bütün ilişkilerini koparacağını, bunun Fransızlar için hiç de iyi olmayacağını ilân eden ve oyunun derhâl yasaklanmasını öngören bir irâde yayınladı.

Bu uyarıyı alınca eli-ayağı birbirine dolaşan ve ne yapacağını şaşıran Fransız hükümeti; ister istemez duruma müdâhale etmek zorunda kalıp, büyükelçilik vâsıtasıyla oyunun bütün Fransa'da yasaklandığını duyurdu.(3) Karârın ardından dönemin Fransız büyükelçisi Sultan Abdülhamid'e; "Hazret-i Şehriyârî'nin fermân-ı hümâyûn'undaki emrinin ulu iktizâsınca, elinde bulundurduğu hükûmetine icrâ eylediği kat'î tavsiyelere cevâben, zikrolunan fâciânın Fransa'nın bi'1-cümle tiyatrolarında oynatılmasının men'ine" karar verildiğini haber veriyordu.(4)

Sultan Abdülhamîd Han'ın Peygamber'ine duyduğu sevgi o kadar büyüktü ki, oyunun yasaklandığını haber veren bir İtalyan gazetesinde: "Bu dramın sahneleneceği haberi üzerine Sultan, sanki kendisine bir Rus filosunun Boğaziçi'ne doğru hareket ettiği bildirilmiş gibi heyecâna kapıldı!.." deniliyordu.(5)

Şimdi küffâr âlemi Resulullah'a alenen hakâret ediyor, hâşâ "terörist" yakıştırması yapmaya kalkışıyor da, hiç kimsenin kılı bile kıpırdamıyor!..

 

Çirkin Oyunda İkinci Perde,
Sultân'ın Vurduğu İkinci Darbe!

Fransa'da sinsi emeline ulaşamayan Bornier, yediği ilk herzenin üzerinden beş yıl geçtikten sonra, bu kez de maksatlı oyununu İngiltere'de oynatma hevesine kapılıp Londra'daki "Lyceum Tiyatrosu" ile anlaşma cür'etkârlığında bulunmuş;(6) Fransız basını da, şimdi çirkin karikatürlerle kin ve küfrünü kusan şarlatanlar gibi; Resulullah Aleyhisselâm'ı ve O'nu savunan Osmanlı pâdîşâhı'nı seviyesiz ve çirkin iftirâlarla, kalemine ve diline dolama yolunu tutmuştu.(7)

Ne var ki Sultan Abdülhamid Hân, bu soytarıların bu yeni teşebbüsünü de haber alarak, yapılan bu ikinci girişimin de kat'î bir sûrette durdurulması için, Londra Büyükelçiliği vâsıtasıyla sert bir ihtarda bulundu.

Peygamber'ini ve mânevî değerlerini savunma uğruna bütün küffâr âlemini karşısına almaktan çekinmeyen Sultan Abdülhamid Hân'a, serkeş ve saldırgan kâfirlere emrinin iletildiğini haber veren resmî yazışmada; "Bu kerre ba'zı zâtlar nâmına Pâris ve Londra'da neşredilmiş olan muzır risâle ile; şi'âr-ı İslâmiyyet'e (İslâm'ın esaslarına) mugâyir olarak Fransa'da tertîb olunub, yasaklanmasına muvaffakiyyet-i seniyye'-i Hazret-i Hilâfet-penâhî (Halîfe Hazretleri'nin muvaffakiyeti) hâsıl olduğu hâlde, bu def'a Londra'da sahneye konulmaya teşebbüs olunmuş olan piyesden dolayı, Pâdişâh'ımızıñ emri ile Londra sefâretimizce tebligâtta bulunulmuşdur!" deniliyordu.(8)

Nitekim müslümanların halîfesi olan Sultan Abdülhamid'in bu büyük azmi ve kararlılığı sâyesinde, bu fetbazın el altından çevirdiği ikinci plân da bozulmuş oldu.

Sultan Abdülhamid'le âdetâ inatlaşırcasına, 1893'te Fransız Akademisi'ne seçilmesini fırsat bilerek üçüncü kez oyunu sahneletmeye kalkışan Bornier, "oyunun gazetelerde neşredildiğini" ve "biletlerin satıldığını" bahâne ederek, piyesi Fransa'da yeniden sahneletmek için ne kadar çırpındıysa da; Sultan Abdülhamid'in artık tehdide varan sözleri karşısında plânları büsbütün altüst oldu ve oyun bu defâ da kat'î ve kesin bir müdâhale ile durduruldu.

 

Fransız Devlet Başkanı'na
Verilen İmtiyaz Nişanı:

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış yıllarında bile büyük bir kudrete sâhip olduğu, Sultan Abdülhamid'in sarsılmaz otoritesi ve tüm işlere nüfûzu sâyesinde, küffâr âlemini hâlâ hükmü ve kontrolü altında tuttuğu; ulu hükümdârın Fransız devlet başkanı Sadi Carnot'ya, buyruğuna gösterdiği sadâkatten dolayı uygun gördüğü "İmtiyaz nişanı"nı vermesiyle ortaya çıkıyordu.

Sultan Abdülhamid Hân tarafından karârı bildirmek üzere neşredilen "İrâde-i Seniyye"de; "Fahr-i Âlem -salla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri'niñ nâm-ı sa'âdet-enâm-ı Risâlet-penâhî'lerine olarak, Fırânsa'da tertîb idilmiş olan piyesiñ men'-i icrâsı (oynatılmasının engellenmesi) hakkında Fırânsa re'îs-i cumhûrunuñ fevkal'âde sarf-ı mesâ'î (gayret sarf) eylediğinden tolayı, taraf-ı eşref-i Hazret-i Hilâfet-penâhî'den" kendisine bir "nişân-ı imtiyâz" verilmesinin "münâsib" görüldüğü ifâde ediliyor(9) ve Fransız devlet başkanının "devlet-i 'âliyye'ye izhâr eylediği" sadâkat ve bağlılığının bir mükâfâtı olarak bu nişanı almaya hak kazandığına işâret ediliyordu.(10)

 

Dünyâ Müslümanlarından
Sultan Abdülhamid'e Yağan Tebrik Mektupları:

Küffârın İslâm dînine ve onun ulu Peygamber'ine yönelttiği iftirâ, hakâret ve çirkin saldırılar karşısında, yeryüzündeki müslümanların halîfesi olan İkinci Abdülhamid Hân'ın sergilediği sert ve tâviz vermez tutum bütün müslümanlar tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanmış; dünyânın dört bir yanındaki İslâm devletlerinden dönemin Osmanlı Hâriciye Nezâreti'ne yüzlerce tebrik mektubu yağmıştı.

Nitekim Hindistan'lı müslümanların, küffâra karşı diplomatik bir zafer kazanan Sultan Abdülhamid'e tebrik için gönderdikleri "Ma'rûzât"ta; "Hazret-i Fahr-i Kâ'inât -'aleyhi ekmelü't-tahiyyât- Efendimiz'den bâhit (iftirâlarla sözeden) ma'hûd (sözkonusu) tiyatro oyununuñ mevkı'-i temâşâya vasfını (gösterime konmasını) men' içün taraf-ı eşref-i Hazret-i Pâdîşâhî'den (pâdişah taarfından) Fırânsa hükûmetine icrâ-yı teblîğât buyurulması"nın "Hindistân ahâlî-yi İslâmiyye'since hüsn-i tebriki (güzel bir tebriği) mûcib olduğı" ve "kemâl-i memnûniyyetle telakkî edildiği" belirtiliyor; öte yandan Resulullah Aleyhisselâm'a ve İslâm Pâdişâh'ına iftirâ maksatlı "ba'zı ifâdâtı" içeren hakâretâmiz "risâle"nin toplatılmasının da, Hint'li müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandığı haber veriliyordu.(11)

Ayrıca Resulullah Aleyhisselâm'ın düşmanlarının bertaraf edilişini kutlamak maksadıyla, Hindistan'lı müslümanlar tarafından tertip edilen büyük Mevlîd-i şerîf'i bildirmek üzere Sultân'a bir dâvetiye gönderiliyor ve bu Mevlid'e Abdülhamid Hân da dâvet ediliyordu.(12)

 

Voltaire'nin Sinsi ve Cür'etkâr Girişiminin,
Sultan Abdülhamid'in Darbesiyle Tersyüz Edilişi:

Batılı devletlerin Resulullah Aleyhisselâm'a saldırı ve düşmanlık girişimleri Bornier'in bu teşebbüsüyle kalmamış, aynı rezâlet yine Sultan Abdülhamid Han döneminde, Voltaire'nin "Muhammed'in Cenneti" adlı piyesiyle tekrar sergilenmeye çalışılmıştı.(13) Paris'te sahnelenmek istenen bu piyeste de; Hazret-i Zeyd -radiyallâhu anh- ile Hazret-i Zeynep -radiyallâhu anhâ- arasındaki bir mesele alaycı bir üslûpla dile dolanarak, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz açıktan açığa kötülenmeye ve küçük düşürülmeye kalkışılmıştı.(14)

Şu kadar var ki, İslâm'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a yöneltilen bu ikinci saldırı ve hakarete karşı Sultan İkinci Abdülhamid Hân tekrar harekete geçecek; Fransız Büyükelçiliği'ne gönderdiği ihtar mektubunda bu rezâlete derhâl son verilmesini, aksi taktirde Osmanlı hükümeti'nin bunu siyâsî bir mesele olarak gördüğünü ve gerektiğinde bütün İslâm âlemini ayağa kaldırıp üzerlerine salmaktan çekinmeyeceğini bildirecekti... Nitekim Sultân'ın bu defâki tehdidi de beklenen neticeyi verdi ve oyun bu kez de henüz prova hâlindeyken, Fransa'nın hiçbir şehrinde gösterilmemek üzere yasak edildi!..

Osmanlı Sultânı'nın Peygamber'ini ve mânevî değerlerini ilgilendiren böylesine hassas bir meselede hiç mi hiç şakası olmayacağını(15) batılı devletler çok iyi biliyor, ancak kin ve küfürlerini dizginleyemedikleri için bu gibi icraatlardan da geri kalmıyorlardı. Nitekim Voltaire de tıpkı Bornier gibi, oyunu ikinci kez İngiltere'de oynatmaya teşebbüs etmekten çekinmedi. Fakat Sultan Abdülhamid Hân onlardan kat be kat daha basîretli ve zekî idi; onların yüreğinde yatan "târihî korku"yu ve kuyruk acısını çok iyi bildiği için, İngiltere'ye gönderdiği ültimatomda açıkça; "Eğer bu oyuna derhâl son vermezseniz, Halîfe-i müslimîn olarak; 'İngilizler Peygamber'imizi tezyîf ediyorlar!' diye âlem-i İslâm'a beyannâme neşreder, derhâl Cihâd-ı ekber îlân ederim!..." diyerek,(16) düşmanlarını bir daha harekete geçemeyecekleri bir tehditle sindirdi.

Sultan Abdülhamid'in bu tehdidiyle oyun, artık hiçbir Avrupa devleti'nin oynatmaya cesâret edemeyeceği bir tarzda iptal edilmişti!..

İşte yıkılmaya yüz tuttuğu yıllarda bile Peygamber'ine ve mânevî değerlerine hakâret ettirmeyen Osmanlı'nın, küffârın gönlüne saldığı korkunun derecesi buydu. Osmanlı'nın azâmet ve kudreti küffârın gönlünde öylesine yer tutmuştu ki; çevirdikleri hîle ve entrikalarla imparatorluğu yıkımın eşiğine kadar getirdikleri hâlde, vaktiyle içlerine işlemiş olan bu korku hâlâ onları sendeletiyor ve ister istemez geri adım attırıyordu!..

 

(1) Dışişleri Bakanlığı Arşivi, nr.: 12, s. 61, Rumuz: TS-TI.

(2) C. E. Bosworth, "A Dramatisation of the Prophet Muhammad's Life: 'Henri de Bornier's: Mahomet'", Numen, c. 17, s. 105-117. Leiden, 1970.

(3) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y. Prk. HR.: 12/77.

(4) Konu ile ilgili belgeler Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde kayıtlıdır. Bkz.: Yıldız Tasnifi, Y. A. Hus. nr. 235/11, nr. 237/50, nr. 242/44, nr. 243/62.

(5) "Capitan Fracassa" Gazetesi, 15 Nisan 1890.

(6) Ziyad Ebu'z-ziyâ - M. Emin Gerger, "İkinci Abdülhamid'in İslâm'ı Korumadaki Kudreti, Batı'da Yasaklattığı Piyesler", s. 25-26. bas.: 1998.

(7) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y. A. Hus., nr.: 237/50.

(8) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a.g.e., nr.: 236/98.

(9-10) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a.g.e., nr.: 235/11.

(11) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a.g.e., nr.: 236/101.

(12) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a.g.e., nr.: 238/45.

(13) Ömer Faruk Yılmaz, "Belgelerle Sultan İkinci Abdülhamid Han", s. 299.

(14) Zekâi Konrapa, "Peygamber'imiz, İslâm Dini ve Aşere-i Mübeşşere", s. 485-487. bas.: İstanbul, 1963.

(15) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y. A. Hus., 236/98.

(16) İsmail Çolak, "Osmanlı'nın Peygamber Sevgisi", Vuslat Dergisi, s. 56, Şubat 2006.


  Önceki Sonraki  

Diğer Yazıları
TÜM YAZILAR