Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ - On Bir Esas - Ömer Öngüt
On Bir Esas
TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ
Dizi Yazı - Tasavvuf
1 Kasım 2010

 

TASAVVUF'UN ASLI
HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

On Bir Esas

 

Hacegân yolunun esasları olarak kabul edilen şu temel prensipler, Silsile-i sâdât'ın pirlerinden olan Abdülhâlik Gücdüvânî -kuddise sırruh- Hazretleri tarafından tertip edilmiştir.

 

1. Hûş der-dem:

Alınan her nefeste huzuru muhafaza etmek, Allah-u Teâlâ'dan gafil olarak tek nefes bile almamak demektir.

Şâh-ı Nakşibend -kuddise sırruh- Hazretleri:

"Bu seyr-u sülûk yolunda binayı nefes üzerine kurmak gerekir." buyurmuşlardır.

Nefes, Tarikat-ı aliye'de terakki edip yükselmenin temelidir. Nefeslerin vücuda gafletle girip gafletle çıkmamasına azami gayret sarfetmek gerekmektedir. Nefesleri gafletten korumak, kalbi huzura kavuşturur. Bunun içindir ki bütün nefesleri Allah ile alıp vererek kalpteki huzuru muhafaza etmek gerekir.

Ubeydullah Ahrar -kuddise sırruh- Hazretleri buyururlar ki:

"Bu yolda nefesi muhafaza etmeyi ve ona riâyet etmeyi mühim tutmuşlardır. Her nefesin huzur ve şuur ile alınıp verilmesi gerekir. Nefesini muhafaza edemeyenlere yolunu şaşırmış gözüyle bakılır."

Huzurla alınan her nefes, Allah-u Teâlâ'nın Hayy ism-i şerif'inin bir tecellisidir. Bir nefes huzurla alınıp veriliyorsa, o nefes diridir. Gaflet ile çıkan nefes ise ölüdür.

Allah'tan gafil olma! Bil ki sana bu nefesleri veren O'dur. Her nefeste senin hayatını tazeliyor. Bunun için sen de O'na tazim et, nimetlerine şükret!

Bu husus zâhirîdir. Bâtınîye gelince, fakir daima deriz ki:

"Nefeslerin en hayırlısı Hazret-i Allah ile alınandır. Mülâkatların en güzeli Hazret-i Allah ile yapılandır."

Allah-u Teâlâ'nın hass'ül-has kulları O'nun ile nefes alıp verirler.

 

2. Nazar ber-kadem:

Bakışları ayak ucuna çevirmek mânâsına gelir.

Göz kalbin penceresidir. Gözün gördükleri kalbi meşgul eder, nazargâh-ı ilâhî olan gönülü havâtır kaplar.

Bunun içindir ki bir sâlik yolda ve izde, kalabalıkta, tenhada bakışlarını ayak ucunda toplayacak ki; hem harama bakmaktan, hem de gözünü başıboşluktan, istediği yere bakmaktan korumuş olsun. Aynı zamanda havâtıra düşmekten de kurtulmuş olur. Gönlünü toparlaması kolaylaşır.

Bu usül Sünnet-i seniye'ye de uygun düşmektedir.

Zira Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yolda yürürlerken sağa sola bakmazlardı.

Bir de var ki, insanın her yaratılan şeyde Allah-u Teâlâ'nın eserlerini görmeye çalışması gerekir. Bu tefekkür sayesinde iman tekâmül eder. Bu da bâtınîdir.

Bu gibi kimseler Hazret-i Allah ile baktığı için, her zerrede O'nun eserini, âsârını seyreder. Bu, Hakk'tan Hakk'ın yarattıklarına seyirdir.

Meselâ bir yaprağı ele alır, O'nun âsârını onda seyreder, azamet-i ilâhî karşısında bir zerrenin idrakinden âciz olduğunu itiraf eder.

 

3. Sefer der-vatan:

"Vatanda sefer" mânâsına gelen bu tâbir; sâlikin kötü huylarından ve nefsani sıfatlarından sıyrılıp iyi huyların ve melekî sıfatların yurdu olan aslî vatanına sefer etmesini gösterir.

"Ben Rabb'ime gideceğim." (Sâffât: 99)

Âyet-i kerime'sinde geçen İbrahim Aleyhisselâm'ın beyanı bu mânâda içten içe bir mânevî yolculuktur.

Mürşid aramak için girişilen maddi seferler de bu mânânın içindedir.

"Hâcegân yolu"nda, mürşidini buluncaya kadar sefer edip, ondan sonra mürşidin hizmetinde ikamete geçmek ve iç seferini tamamlamak başlıca kaidelerdendir.

İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri buyururlar ki:

"Vatana kavuştuktan sonra sefer vâki olursa, bu yolculuk vatanın kendi içinde olur. Kaldı ki ‘Sefer der-vatan' Nakşibendiye büyüklerinin (kaddesallahu Teâlâ Esrârehüm) temel sözlerinden birisidir.

Bu tarikatta bu seferi, daha bidayette (başlangıçta) tattırırlar.

Nihayeti bidayete yerleştirdikleri buradan belli olur.

Bu yolun yolcularından dilediklerini ‘Meczûb-i sâlik' yaparlar, yani meczupları sâlikler haline getirirler.

Bunları önce âfâkî seyre atarlar, insanın dışında ilerletirler. ‘Seyr-i âfâkî' denilen bu dış yolculuk bittikten sonra ‘Seyr-i enfüsî' denilen insanın içindeki yolculuğa başlatırlar. ‘Sefer der-vatan' tâbiri işte bu ikinci yolculuk demektir." (78. Mektup)

Bir diğer mektuplarında ise şöyle buyuruyorlar:

"Seyr-i enfüsi demek olan ‘Sefer der-vatan'; bütün meşayih tarikatlarında var ise de, bu ilerlemek yolun sonunda olur.

Âfâkî seyrin konaklarını katettikten sonra bu seyre başlarlar.

Bu Tarikat-ı aliye'de ise, işe seyr-i enfüsî ile başlanır. Bu enfüsî seyr ile seyr-i âfâkî de birlikte gidilir. Bu seyrin, işin başlangıcında yapılması; nihayetin bidâyete yerleştirilmiş olmasındandır." (221. Mektup)

 

4. Halvet der-encümen:

Topluluk içinde yalnızlık, halk içinde Hakk ile beraber olmak diye tarif edilen bu esas, "El kârda gönül yarda." demektir.

Şâh-ı Nakşibend -kuddise sırruh- Hazretlerimiz'e: "Sizin yolunuzun esası nedir?" diye sorulduğunda:"Zâhirde halk ile bâtında Hakk ile olmaktır." cevabını vermiş ve şu şiiri okumuştur:

"Kalbinden âşina ol, dışta yabancı görün
Böyle güzel yürüyüş cihanda az bulunur."

İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri ise bu hususta şöyle buyururlar:

"Bu Tarikat-ı aliyenin bir başka hususiyeti de ‘Halvet der-encümen'dir. Başkaları arasında yalnız imiş gibi olmak demektir ve ‘Sefer der-vatan'dan hasıl olur.

Sefer der-vatan müyesser olunca, başkaları arasında zihnin dağılması da vatan gibi yalnızlığa sefer eder. Âfâki dağınıklıklar kalbe sızamaz.

Bu yalnızlık diğer tarikatlarda ancak müntehâda, sona varanlarda müyesser olur. Fakat bu Tarikat-ı aliye'de başlangıçta hasıl olduğundan, bu yola mahsus sayılmıştır.

‘Halvet der-encümen' demek, vatanî halvet kapılarını kapamak, pencerelerini örmek demektir. Yani herkesin arasında hiç kimseye iltifat etmeyecek, hiç kimse ile muhatap olup konuşmayacak. Bu demek değildir ki gözlerini yumacak, duygularını zorla muattal bırakacak. Hayır! Böyle bir şey bu Tarikat-ı aliye'de yoktur.

Kardeşim! Bütün bu zorlamalar, yolun başında ve ortasında olur. Sona varanların bunlar için kendini zorlaması gerekmez. Herkesin arasında iken kalbini toparlamıştır, gaflet arasında iken huzurdadır." (221. Mektup)

Âyet-i kerime'de:

"Rabb'inin adını zikret ve her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel." buyurulmaktadır. (Müzzemmil: 8)

Her an O'nu zikretmeye devam ederek kalbini nurlandır.


  Önceki Sonraki