Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Tasfiye–i Bâtın (112. Mektup) - Ömer Öngüt
Tasfiye–i Bâtın (112. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Şubat 2007

 

MEKTUBAT
112. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

TASFİYE-İ BÂTIN

 

Bir iftihar vesilesi ile övünme sebebi olan, merhamet ve dostluğumuzun mükemmelliğini müjdeleyen mektubunuz elime ulaşır ulaşmaz hayır duâlarımızı Cenâb-ı Hakk'ın yüce huzuruna arzeyledim.

Yüce Bahâiyye tarikatında sizin gibi şefkatli bir arkadaş, hakikati seven bir dosta sahip olduğumdan dolayı pek çok şükürlerimi takdim, hakîrâne ve latîf talihimi tebrik ettim. Teşekkür neticesi olarak vesile ittihaz ettiğiniz ruhaniyet ile ülfet, rabıtaya önemle sarılmakla evliyaullah zümresi ile haşrolunacağınızı, insanoğlu üzerine yer ve gökten gelmesi muhtemel olan her türlü belâ ve musibetlerden muhafaza buyurulmanızı Hazret-i Pîr Efendimiz'in şefaatiyle Cenâb-ı Hakk'ın ilâhî inâyetinden niyaz ederim.

Sevinç gözyaşları dökmeme sebep olan tarikattaki istikametinizden dolayı son derece memnun ve Cenâb-ı Hakk'a müteşekkirim. Fatih medresesi müderrislerinden muhterem Hoca Mehmed Efendi'nin selâmıyla beraber derslerinin Hoca Yekta Efendi vasıtasıyla nefse yükseltildiğini yazmıştınız. Bu yüzden Allah'a hamdolsun.

Efendimiz, letâif-i aşerenin hepsi tasfiyeye muhtaç bulunduğundan, bir sâlikin sırası ile hepsiyle zikretmesinin gerektiği bilinmelidir. Üzerine boy abdesti gereken bir insanın vücudunun her zerresini yıkaması gerektiği gibi, iç dünyasını tasfiye etmek isteyen bir kişinin de letâifin belki de beden organlarının hepsi ile zikretmesi zaruri görülmüştür. Şu kadar var ki, sâliklerde kabiliyet farklı olduğundan kimin hangi lâtifede terakkisi fazla olacak ise o lâtifeye devam etmesi diğer lâtifelerden daha çok bu lâtifeye yönelmesi muvâfıktır.

Buna göre; değerli ihvanımızın hepsinin iç ve dış temizliklerinde muvaffak, mâsiyyet ve zulüm çirkinliğinden korunarak Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda toplanmamızı, bitmez, tükenmez ihsanlarla memnun buyurulmamızı ricâ ile tazarru ve istirham eylerim.


  Önceki Sonraki