Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Rüyada Tahâ’l-Harîrî’yi Ziyaret (23. Mektup) - Ömer Öngüt
Rüyada Tahâ’l-Harîrî’yi Ziyaret (23. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Nisan 2004

 

MEKTUBAT
23. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

RÜYADA TAHÂ’L-HARÎRÎ’Yİ ZİYARET

 

Birbirini takiben âlim ve âriflere yakışan iki adet belağat ve ihsan dolu mektubunuzu aldım. Hayır dualarımı lütufkâr Rabb’imin yüce katına arzeyledim. Âlem-i mânâda yani rüyada büyük mürşidimiz Hazret-i Tâhâ -kuddise sırruh- Efendimiz’i ziyaretle feyz alıp şeref bulduğunuz yazılıyordu. Bu lütfundan dolayı hamdolsun Allah’a.

Kalp hastalıklarına devâ, mânevî illetlere şifa olan, şüphe endişesinden uzak bulunan bu gibi ziyaretinizi lâyık olduğu şekilde tebrik etmek isterim. Gerçek bir mürşid olan Şeyh Tâhâ Hazretleriyle evlâd-ı mânevîleri arasında tebliğ ve muhabere vasıtası durumunda bulunan bu fakir-i hakir’i de hayır dualarınızla son nefeste imanla gitmek için bâtınî teveccühlerinizden mahrum buyurmamanızı bilhassa rica ve istirham ederim.

Şeyh Tâhâ Hazretleri’nin şekil ve şemaili aynen müşahedenize mavafık olduğu halde mazanneden bir zâtın arkasından giderken mânevî eli ile sizi bundan menederek isminizle hitap edip tam bir şefkatle âşinâlık göstermesi hüsn-i kabul ve inâyetini gösterir. Ayağında bulunan papuçları için, burada dursun demeleri tekrar oraya döneceğini gösterdiğinden, bu konuda da sizi ikinci tebrike lüzum görüyorum.

Cenâb-ı Allah cümlemizi mübârek ayakları dibinden ayırmasın.

“Zikrin hayırlısı hafi olandır.” Hadis-i şerif’inin şeref ve meziyetiyle kalbimizi sürûrla doldursun. Kabrimizi genişletsin ve nurlandırsın, âmin.


  Önceki Sonraki