Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (48) - “Alâüddevle Semnânî -Kuddise Sırruh-” - Ömer Öngüt
“Alâüddevle Semnânî -Kuddise Sırruh-”
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (48)
Dizi Yazı - "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatlar
1 Haziran 2003

 

EVLİYÂ-İ KİRAM
-Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI’NIN
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ
BEYAN ve İFŞAATLARI (48)

ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ -kuddise sırruh-

 

Horasan’da yetişen en büyük ve en meşhur velileriden biri olan Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin tam adı Ahmed bin Muhammed bin Ahmed es-Semnânî’dir.

1261 milâdî yılı Zilhicce ayında Semnân’da dünyaya gelen Hazret, Gazan Han döneminde çok yüksek bir makam ve memuriyeti elinde bulunduruyordu. Ancak Hacc dönüşü karşılaştığı Abdurrahman İsferâinî -kuddise sırruh- ve Nûreddin Kersekî -kuddise sırruh- Hazretleri ile tanıştıktan sonra makam ve memuriyetini bir anda terkederek, gözü bu iki zâttan başkasını görmez oldu. Hazret iki yıl kadar bu zâtların hizmetinde bulunduktan sonra icâzet aldı ve pek çok talebe yetiştirdi.

Uzun yıllar irşad ve ilimle meşgul olan Hazret, 1336 senesi Recep ayında, bir Cumâ günü vefat etti. Türbesi Sûfiabad şehrindedir.

Tefsir, Kıraat, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf sahalarında mühim bir yeri bulunan pek çok kıymetli eserler yazmış olan Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh-Hazretleri;

“Âdâbü’l-Halvet Beyânu Zikru’l-Hâfî”, “Tefsîrü’l-Kur’an”, “Kitâbu’l-Urvetü’l-Vüskâ” ve “Tuhfetü’s-Sâlikîn” gibi eserleriyle beşeriyet âlemini nûrlandırmıştır.

Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh- Hazretleri İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Mektûbât” ve “el-Meârifü’l-Ledüniyye” isimli eserlerinde, yeryüzünün hidâyetten ve imândan büsbütün uzaklaştığı bir zamanda zuhur edeceğini haber verdiği “İrşad kutbu”ndan yeri geldikçe sözetmiş; husûsiyetle “Kitâbu’l-Urve” isimli eserinde bu şahsın, Hâtemü’l-evliyâ olan zâttan başkası olmadığını açığa çıkaran pek çok alâmetini ifşâ etmiştir. Onun bu ifşaatları arasında en göz kamaştırıcı olanı ise; bu zâtın, Hazret-i Mehdi’den önce gönderilip ilâhî adâleti izhâr edecek, halkı sûrette ve mânâda ıslâh ile vazifelendirilecek, eşsiz ve benzersiz bir kimse olduğunu ortaya koyan beyanlarıdır.

 

Hazret-i Mehdi’den Önce Zuhuru Beklenen İrşad Kutbu:

Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh- Hazretleri “Kitâbü’l-Urve” isimli eserinde, kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda, irşad kutbu olarak gönderilecek olan Hâtemü’l-evliyâ’nın ilâhî adaleti her tarafa yayacağını ve halkı surette ve mânâda ıslah edip, birlik ve beraberliği sağlamakla vazifedar kılınacağını ifade ederek; bu zâtın Hazret-i Mehdi’nin zuhuruna yakın bir zamanda ortaya çıkacağını beyan buyurmaktadır:

“Ümmî olan Hâtemü’l-enbiyâ hem resuldür, hem nebidir, hem O’nun gönderdiğidir, hem de;

‘Eğer Musa sağ olsaydı, bana uymaktan başka bir yol bulamazdı.’ (Ebu Dâvud)

Hadis-i şerif’ine göre, ulü’l-azm’in seyyididir..

Nitekim Allah, nübüvvet kapısını onunla kapatarak şöyle buyurmuştur:

‘Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, o ancak Allah’ın Resul’ü ve peygamberlerin sonuncusudur.’ (Ahzâb: 40)”

“İşte bu da, meşîhat mertebesiyle elde edilemeyen, Hatmü’n-nübüvve’den ve vahyin kesilmesinden sonra, ümmî Peygamber’in hilâfetiyle irşad makamında bulunan kutbun mertebesidir... İrşad kutbu ise her zamanda bulunmaz. O ancak bir kişidir. O’nun kalbi Mustafâ’nın kalbi üzerinde bulunur, o kâmil verâsetin sahibidir.”

“İlâhî hakimiyet ve velâyet tek bir şahısta toplandığı vakit, ilâhî adalet zâhirde de, bâtında da yaygınlaşır; halkın ahvâli sûrette ve mânâda ıslâh olur. İnsanların geçim ve âhiret işi en kâmil ve en üstün şekilde intizâma kavuşur. Allah’ın, vaadettiği Mehdi’yi açığa çıkarması da artık yaklaşmış olur.” (Kitâbu’l-Urve li-Alâüddevle Semnânî; Es’ad Efendi, no: 1583. 84b-88a yaprağı)

Alâüddevle Semnânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin
“Kitâbu’l-Urve” isimli eserinin, Süleymâniye kütüphânesi, Es’ad Efendi kısmı: 1583 no.’da kayıtlı olan
bir nüshasının 1b ve 2a yaprakları.


  Önceki Sonraki