Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (41) - “Muhyiddîn İbnü’l-Arabî -Kuddise Sırruh-” - Ömer Öngüt
“Muhyiddîn İbnü’l-Arabî -Kuddise Sırruh-”
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (41)
Dizi Yazı - "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatlar
1 Kasım 2002

 

EVLİYÂ-İ KİRAM
-Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI’NIN
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ
BEYAN ve İFŞAATLARI (41)

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî -kuddise sırruh-

 

Hâtemü’l-Evliyâ’nın Sıddîk-ı Ekber ve Ömerü’l-Fâruk -radiyallahu anhümâ- Karşısındaki Durumu:

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri Hâtemü’l-Evliyâ olan zâtın makam ve mertebesini, Allah katındaki ulviyetini ve evliyâullah hazerâtı arasındaki yüce mevkiini beyan etmek için “Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ ve Şemsü’l-Mağrib” isminde bir eser yazmış; ancak bu eser şimdiye kadar hiç Türkçe’ye çevrilmediği için, daha çok diğer iki eserindeki beyanları ele alınmış, bu kitabındaki beyanlar üzerinde hiç durulmamıştır.

Halbuki bu eserde Hazret’in onunla ilgili nice muhteşem ve mükemmel beyanları vardır ki, onunla ilgili şu müşâhadesi bunlardan yalnızca birisidir:

“Ben sona erdirme ve sıdk imamlığına oturmuş bir şekilde, Allah velilerinin Hatm’ini hakkıyla gördüm. O’nun hudutlanmış olan sırrı benden kaldırıldı. Ben onun elini kabul etmekle emrolundum. O’nun Sıddîk ve Sıddîk’ların en sâdığından aşağıda bulunan Fâruk’a karşı çok mütevâzi olduğunu gördüm.” (Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ, Şehid Ali Paşa, no: 1287, 14a - 14b yaprağı)

 

Hatmü’l-Evliyâ’ya Yapılan Biat’ın Hakikati:

O’nun elini kabul etmekle emrolunmasının mânâ ve hikmetini ise şöyle açıklıyor:

“Hakk Teâlâ en büyük imamı varettiği vakit, evvelkilerin de tâbi olduğu kimse olur.

Nitekim şöyle buyurmuştur:

‘Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların eli üzerindedir.’ (Fetih: 10)

Bu makama büyük seçkin Peygamber’den sonra, Hatmü’l-evliyâ’dan başkası erişemez.” (Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ, Şehid Ali Paşa: 1287, 46b yaprağı)

 

Hâtemü’l-Evliyâ’nın Ümmîliği:

Velilerin “Şeyh’ül-Ekber”ine Allah-u Teâlâ onu o kadar net bildirmişti ki, onun hiçbir tahsili olmadığı, hiçbir kimseden tek bir harf öğrenmediği halde bu Hâtemü’l-velâyet’e eriştirileceğini biliyordu.

Bunu öğrenmek için onun şu sözlerine kulak vermek yeterlidir:

“Allah seni kelimeleriyle te’yid etsin, hikmetlerinin bilgisini sana versin ve öncülük sırrını sana açıklasın!

Bil ki, Hâtem velâyet bayrağının taşıyıcısı ve makamın ve gâyenin nihâyeti olur. Nitekim o, hiç bilmezken Hatm oldu ve cesedlenmiş bir ruhâniyet ve müteaddit bir ferdâniyyet içinde, dilemeksizin ve tasarruf etmeksizin iş onda vâroldu.” (Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ, Şehid Ali Paşa: 1287, 51b yaprağı)

 

Hâtemü’l-Evliyâ’nın Velâyet Bayrağı ve İmamlığı:

Hazret “Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ”nın son sayfalarında da onun yüce vasıflarını zikretmiş ve Sıddîk-ı Ekber -radiyallahu anh-ın dahi onun bayrağı altında bulunacağını haber vermiştir:

“Bil ki Allah-u Teâlâ, mükerrem ve büyüklerin kendisine tâbi olduğu, zikri geçen bu Hatm’i, velâyet bayrağının ve mührünün taşıyıcısı, cemaatin ve hikmet ehlinin imamı yapmıştır.”

“Sıddîk-ı Ekber dahi onun bayrağı altındadır ve nasıl ki Efendimiz enbiyânın seyyidi ise, o da evliyânın seyyididir.” (Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ, Şehid Ali Paşa: 1287, 52a + 54a yaprağı)

 

Âhir Zamanda Hâtemü’l-Velî, Mehdi Resul ve İsâ Aleyhisselâm’ın Zuhur Edeceği Üç Devir:

Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri “Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-evliyâ” kitabında “Hatmü’l-evliyâ” kitabı’ndankine benzer bir üslûpla, âhir zamanda fitne ve fesadın çok oluşuna aldanarak, bu zamâna kötü bir nazarla bakanların; Hâtemü’l-velî, Mehdi Resul ve İsâ Aleyhisselâm’ın zuhur edeceği üç devri gözardı ettiklerine dikkati çekerek şöyle buyurmuştur:

“Onlarla ilgili olan üç asrı değerlendirdikleri esnâda, ne zaman ki onu küçümseyerek kestirip atarlar; değerlendirme üstüne değerlendirmede, atıf üstüne atıfta bulunurlar. Nihâyetinde de: ‘(O devirde) artık herhangi bir hayır ve emir kalmaz!’ diyerek neticeye ererler. Zirâ onlar, ona eriştikleri an, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- in;

‘Gelecek her zaman sizin için bir öncekinden daha kötüdür.’

Hadis’ine tutunurlar. (Çünkü) onlar; Mehdî, Hâtemü’l-velî ve İsâ peygamber’in -salavâtullâhi aleyh- zamânından ibâret olan, üçüne tâbi olunduktan sonra gelecek dördüncü devri bilmezler. Halbuki beşer içinde (asıl) fesad, (bu) üç devir nihâyete erdiği zaman zuhûr eder.” (Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-evliyâ; Şehid Ali Paşa, no: 1287, 54b yaprağı.)

Süleymâniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa: 1287 no.’da kayıtlı bulunan “Anka-i Mağrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-Evliyâ” kitabı’nın kapağı.

“Anka-i Mağrib” kitabı’nın, Hâtemü’l-evliyâ’nın velâyet bayrağından ve imamlığından bahsedilen 51b ve 52a yaprakları.


  Önceki Sonraki