Kasım 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

İman ile Küfür Arasında Bocalayan;
Müslüman Olduklarını İddiâ Ettikleri Halde
Hazret-i Kur’an’ın Hükümlerini Kabul Etmeyen;
Kendi Zannına Göre Tefsir ve Te’vil Eden,
Bu Suretle Tahrip ve Tahrife Yeltenen;
Kâfirleri Dost Edinen ve Müslümanları Kâfir Yapmaya Çalışan;
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin Hükmüne
Hoşnutluk Gösterip Teslim Olmayan;
Kalplerinde Hastalık Bulunan;
Allah-u Teâlâ’nın Lânetlediği;
İfsatçı, Fesatçı, Fitneci, Reformcu, İkiyüzlü;
İSLÂM’IN YÜZKARASI VE İÇ DÜŞMANI MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

İlâhi Hüküm
İman ve Küfür Berzahı
EN KÖTÜ VASIFLAR MÜNAFIKLARINDIR
      • İman ile küfür arasında bocalarlar.
      • Müslüman olduklarını iddiâ ettikleri halde, Hazret-i Kur’an’ın bir kısmını kabul bir kısmını inkâr ederler.
      • İmandan çekinirler.
      • Müslümanları kâfir yapmaya çalışırlar.
      • Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin hükmüne râzı olmazlar.
      • Kalplerinde hastalık vardır.
      • Kötü propaganda yaparlar.
      • İş başına gelseler anarşi çıkarırlar.
      • Allah’ın lânetlediği kimselerdir.
      • “Allah’tan kork!” denilince tersini yaparlar.
      • Kur’an-ı kerim’i yanlış tefsir ederler.
      • Dış görünüşleri aldatıcıdır.
      • Kötülüğü emredip, iyilikten men ederler.
      • Tanınmaktan şiddetle korkarlar:
      • Korkaktırlar.
      • Müminlerin iyiliğe uğramalarına üzülürler, başlarına bir belâ geldiğine sevinirler.
      • Müminlere en ileri seviyede kin beslerler.
      • Yalan yere yemin ederler.
      • Dinin yalnız bir tarafından tutarlar.
      • Kâfirleri dost edinirler.
      • Müslümanları aldatmaya çalışırlar.
      • Fesatçı ifsatçıdırlar.
      • Müslümanları küçümserler.
      • Müslümanları alaya alırlar.
      • Diğer vasıflar.
ASR-I SAÂDET’TE MÜNAFIKLIK VE MÜNAFIKLAR
      İç Düşmanlar
      Tedbirler
İMANDAN SONRA KÜFÜR
İSLÂM’IN İÇ DÜŞMANLARI MÜNAFIKLAR
      Küfür Dolu Kalpler
      “Münafıkların Kur’an-ı kerim Üzerinde Cedelleşmeleri”
      Allah-u Teâlâ’nın Dini ile Alay Eden Münafıklar
      İlâhi Hükümlerden Tiksinenler
      En Şerli İnsanlar
      Münafıklarla Dostluk Kuranlar
      Sapıtıcı İmamlar
      Âlim Görünen İfsatçılar
      En Kötü Âkıbet
      Son Durakları Cehennem
      Müminlerin Saâdeti Münafık ve Kâfirlerin Âkıbeti
NİFAKI BIRAKMALARI İÇİN MÜNAFIKLARA ÖĞÜT VERMEK

/ İsmail Yavuz

RAHMAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 5

ASHÂB-I YEMİN İÇİN DE İKİ CENNET


MEKTUBAT

TENEZZÜL’ÜN MÂNÂSI   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (17)

“ABDÜLGÂNİ NABLUSİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Davut Aleyhisselâm “Allah-u Teâlâ bana seni öldürmemi emretti, ben seni öldürteceğim.” buyurdu.
Adam o anda intibaha geldi, gerçeği itiraf ederek şöyle söyledi.
“Ey Allah’ın peygamberi! Yemin ederim ki Allah sana benim öldürülmemi bu adama karşı davacı olmam sebebiyle emretmiş değildir. Şüphesiz ki ben davamda haklıyım. Şu kadar var ki, ben bu adamın babasını ani bir baskınla öldürmüştüm ve bunu kimse bilmiyordu.”


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

“Bir mürşid-i kâmil Allah-u Teâlâ’nın izniyle ve bildirmesiyle çobanı olduğu sürüsünden haberdardır, tek tek isimleriyle, şekilleriyle, meşguliyetleriyle, halleriyle tanır.
‘Hepiniz çobansınız, çoban güttüğü sürüden mesuldür.’
Hadis-i şerif’i gereğince; eğer bir mürşid, çobanı olduğu sürüsünden, yani evlâdlarının hallerinden haberi olmaz ise, o mürşid nâkıstır.”


HAZRET-İ ADEM ALEYHİSSELÂM’IN SAÂDETİ, ŞEYTANIN FELAKETİ / Halil İbrahim Emre

Enes -radiyallahu anh-den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:
“İnsanoğlunun her biri hataya düşmekten kendini alamaz. Ancak, hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir.” (Tirmizi)


DÜĞÜM / Betül Küpçü

“Ey Allah’ım! Seninle sabaha vardık, seninle akşama vardık. Seninle yaşıyor, seninle ölüyoruz, dönüş sanadır.” (Tirmizi)


GÜNDEM

İSRAİL GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ / Uğur Kara

“Sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde, onlar her defasında hiç çekinmeden andlaşmalarını bozarlar.” (Enfal: 56)
“İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima hainlik görürsün!” (Mâide: 13)

BATININ YENİ OYUNLARINDA ERMENİ KARTI / Şinasi Çapa

“Sen onların (yahudilerin, hıristiyanların) dinlerine uymadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)


ŞİİR

MUTLULUK / Ayşe

Yarattığın bir kar tanesi bile
Güzelliği tarifsiz bir şaheserdir
Senin cemâlini görmek ise
Bize en büyük nimettir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |