257. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Bütün Kâinat Zât-ı Ahmedî'si ve Nûr-i Muhammedî'si Şerefine Yaratılan,
Allah-u Teâlâ'nın Yüce Resul'ü ve Biricik Habib-i Ekrem'i,
Arş'ının Nuru, Vahyinin Emini, Makâm-ı Mahmud'un Sahibi, Fazilet Semâsının Güneşi, Rahmânî Sırların İniş Yeri,
Rabbânî Memleketin Mahrem-i Esrârı, Bütün Peygamberlerin Ahd ve Misaklarının Vasıtası, Livâ-i İzzet'in Sahibi, Ezel Sırlarının Müşâhidi, Kelâm-ı Kadîm'in Tercümanı,
İlim ve Hikmetin Kaynağı, Dünya ve Ukbâ Ehli'nin Cesetlerinin Ruhu, Bütün Nurların Aslı, Hidayet Nuru,
Hakikatin Köprüsü, Rubûbiyet Esrârının Emini,
Ahlâk-ı Hamide'nin, Eşsiz Faziletlerin ve İman Hakikatlerinin Menbaı, Mirac-ı Şerif'in Sahibi, Günahkârların Şefaatçisi,
Tüm Güzelliklerin Kaynağı, Yaratılmışların En Hayırlısı, Dünya ve Ahirette En Büyük Rehberimiz, En Güzel Numunemiz,
Âlemlere Rahmet Olan, Her Şeyden Azîz ve Kadri Yüce Peygamberimiz Efendimiz'e
Sonsuzların Sonsuzuna Kadar Nâmütenahi Salât-ü Selâmlar Olsun!"

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM Öyle Bir Varlıktır ki,
Her Türlü Tasavvurun ve Kuvve-i Beşeriyenin Fevkindedir.
Ancak Âcizliğimizi İtiraf Eder, Affına Sığınarak Neşre Başlarız.

"O Hakk'ın Nûrudur,
İlim-İrfan Kaynağıdır,
Hakk'tır Onun Özü,
Hakk'tan Gelir Onun Sözü."

(ÖMER ÖNGÜT -Kuddise Sırruh-)

 

Ümmet-i Muhammed'in Mânevî Babası
İslâm Dini'ne Kelime-i Şehadet'le Girilir
Kelime-i Tevhid; "Muhammedün Resulullah" Demekle Tamamlanır
Bütün Ümmetler Resulullah Aleyhisselâm'a İman ile Mükellef Tutulmuşlardı
Allah ve Resul'ünü Tercih Etmek Hakiki Müslümanların Vasfıdır
En Ağır Bir Hüküm
"Resul'üm! ... O Adamla Beni Başbaşa Bırak!" (Müdddessir: 11)
Resulullah Aleyhisselâm'a Yapılan İman, İtaat ve Teslimiyet Allah-u Teâlâ'ya Yapılmış Demektir
Gerçek İman
Resulullah Aleyhisselâm'a Gösterilmesi Gereken Edep Tavrı
Resulullah Aleyhisselâm'a Sevgi ve Saygı; İmanın Şartı ve Alâmetidir
Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-in İman ve Teslimiyeti
"Semi'nâ ve Eta'nâ"
Ashâb-ı Kiram -r.anhüm- Efendilerimiz'in Resulullah Aleyhisselâm'a Olan Sevgi ve Bağlılığı
Salât-ü Selâm İlâhî Bir Emirdir
Güzel Bir Numune
Peygamber'in Dostu ve Yardımcısı Hazret-i Allah'tır
Medeniyetin Kaynağı; Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'dir
Batılılar, Medeniyeti İslâm'dan Gördüler, Ancak İman Etmediler

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (8)
Yaratılan Her Şey, O'nunla Kâimdir. (2)

"O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir)." (Bakara: 255 - Âl-i imrân: 2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (6)

Müşrikler Amr'ın hendek içine atılan ölüsünü satın almak için haber gönderdiler. Resulullah Aleyhisselâm:
"Ölünüz sizin olsun! Biz ölü parası yemeyiz." buyurdu.
Nevfel bin Abdullah'ın ölüsünün hendekte kalması da müşriklere ağır gelmişti. Adam göndererek Nevfel'in ölüsünün gömmek üzere kendilerine verilmesini, bunun için de diyet vermek istediklerini söylediler. Resulullah Aleyhisselâm ölüsünü onlara verdi. "O murdardır, onun ölüsü de murdardır. Allah onun ölüsüne de lânet etsin, diyetine de lânet etsin!" buyurdu. Onun da ölüsünü onlara verdi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (52)

Ne Güzel Bir Numune

Âlicenap peygamber Yusuf Aleyhisselâm, onların bu davranışına gayet lütufkâr ve bağışlayıcı bir mukabelede bulundu:
"Dedi ki: Size bugün hiçbir başa kakma yok, ayıplanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir." (Yusuf: 92)
Bizim için ne güzel bir numune! Bu yol af yoludur. En küçük bir başa kakış yolun prensiplerine ters düşer.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (175)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (23)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (108)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (1)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Usûl-i Aşere (1)

Bir müridin seyr-ü sülûk yolunda daha çabuk, daha kestirmeden maksuduna kavuşabilmesi için tasavvufta "Usûl-i aşere" adı verilen sermayeleri sıkı tutması gerekir. Sırat-ı müstakim yolcuları dikkatle üzerinde durmuşlardır, titizlikle tatbik etmişlerdir.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (5)
Kâbe-i Muazzama (3)

"Ye'cüc ve Me'cüc'ten sonra Kâbe'de Hacc ve Umre yapılacaktır." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 789)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (21)
Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz'in Rüyâsı

"Hayatında hiç içki içmedin mi?" diye sorulduğunda; "Allah'a sığınırım. Ben öteden beri namusumu korur, insanlık şerefimi tanır bir adamım. İçki içen bunları zâyi eder." demiştir.


GÜNDEM

"Kaos" İsteyenler İlerliyor! / Uğur Kara

Küresel siyaseti ve çatışmaları yönlendirmek isteyen odaklar ülkelerin önce tehdit algısını belli bir kıvama getiriyor, sonra bu algıya uygun saldırı, vahşet, katliam organizasyonları tertip ediyorlar. Şeytanlaşmış insanların elinde inim inim inleyen bir dünyada yaşıyoruz.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |