254. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Göklerin ve Yerin Mülkü (Hükümranlığı) Allah'ındır. Ne Dilerse Yaratır. O Kime Dilerse Kız Evlâtlar Bağışlar, Kime Dilerse Ona Erkek Evlâtlar Lütfeder. Yahut O Çocukları Erkekler, Dişiler Olmak Üzere Çift Çift Verir. Kimi Dilerse Onu Kısır Bırakır. O Her Şeyi Bütünüyle Bilendir, Her Şeye Gücü Yeter." (Şûrâ: 49-50)

"Kul Hayrıyla Şerriyle Kadere İnanmadıkça, Kendine Hayır ve Şerden İsabet Edecek Şeyi Atlatamayacağını, Hayır ve Şerden Kaçacak Olan Şeyi de Yakalayamayacağını Bilmedikçe İman Etmiş Olmaz." (Hadis-i Şerif)

Yaratan, Yaşatan, Öldüren Hazret-i Allah'tır. Bugünün Hastalığı; Çocuğu Olmayan "Olsun!" Diye Her Türlü Hileye Başvuruyor, Kimi de "Ölsün!" Diye Her Türlü Cinayeti İşliyor. Bunlar Gadâb-ı İlâhi'ye Sebep Olan İşlerdir.

 

Çocuk Aldırmak Büyük Günahtır
İlâhi Takdir, İlâhi Taksim
"Kim Hazret-i Allah’ın Takdir ve Taksiminden Râzı Olursa, Hazret-i Allah da Ondan Râzı Olur."
İki ibretlik Misâl
İbtilâ Peygamberlerin Sünneti ve Mirasıdır
Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm ve Hazret-i Sare Vâlidemiz
Hazret-i Zekeriyâ Aleyhisselâm ve Oğlu Yahya Aleyhisselâm

YEDİ MERHALE ve YARATILIŞ UNSURLARI
1. Toprak ve Su
2. Nutfe
3. Aleka (Kan pıhtısı)
4. Mudğa (Bir çiğnemlik et)
5. Kemikler
6. Et
7. Ruh
Kâinatın Hülâsası İnsan

HALDEN HALE GEÇİŞ

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (5)
"Lem Yelid Velem Yûled"

Allah-u Teâlâ ezelî ve ebedîdir. Zâtının evveli ve âhiri, dengi ve benzeri olmadığı gibi; sıfatlarının da öncesi ve sonrası yoktur. O'nun zâtı yarattığı varlıklara benzemediği gibi, sıfatları da mahlûkatın vasıflarına benzemez. Her cihetten tektir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (3)

Düşman henüz gelmemişti, belirtisi de yoktu. Hendek iki hafta içinde kazıldı. Bir atın diğer tarafa sıçrayamayacağı kadar derin ve genişti, uzunluğu ise beş buçuk kilometre kadardı. Bu kadar kısa bir zamanda, dünya durdukça anılacak böyle tarihi bir hendeğin tamamlanması hiç şüphe yok ki Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtı'nın ihlâs ve sadakatlerinin en açık bir delili idi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (49)

Nasihatler

"Size nasihatımız olsun.
Hayvan ipiyle bağlanır, insan sözüyle bağlanır. Söz bir insanın şerefi demektir. İnsan her şeyi kaybedebilir, fakat şerefini kaybetmemelidir."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (172)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (20)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (105)

Sadreddin Muhammed el-Konevî -kuddise sırruh- (2)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tasavvufî Bahisler (3)

"Vâsıl-ı Hakk olmaya eylersen heves,
Aşka ulaş, gayrı yerden gönül kes."


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (2)
Hacc'ın Farz Oluşu (2)

"İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'ın tevhid olunması, namazın kılınması, zekâtın verilmesi, Ramazan orucunun tutulması ve Hacc." (Müslim: 16)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (18)
Hacc Emirliği (2)

Müşrikler pislik hükmünde olan şirk ile iç içedirler, bizzat necasetin kendisidirler. Onların Mescid-i haram'a girip çıkmaları yasaklanmakla birlikte, câhiliye çağının bütün izleri de o mübarek mekânlardan kaldırılmış oldu.


Muharrem Ayı ve Aşûre Günü

Her müslümanın kendi ayını, kendi yılını, yılbaşısını, Cuma'sını bilmesi lâzımdır.


TARİHTEN SAYFALAR

Osman Gâzî'nin Bizans Sınırındaki İlk Fetihleri ve Germiyanlılar'la Savaşının Târihî Delilleri (2)
/ Hakan Yılmaz

Görüldüğü üzere Osman Gâzî'nin, Orhan Gâzî'nin imamı İshâk Fakih'in anlatılarında rastladığımız Bizans yerel yönetimleri ve Germiyanlılar'la sınır mücâdeleleriyle, istiklâle zemin hazırlayan ilk gelişmelere ilişkin verdiği bilgiler; dönemin Selçuklu, Bizans ve Beylik kaynakları ile birebir örtüşmektedir.


GÜNDEM

Yıkım Şebekesinin Karşısında Ayakta Kalmak İçin... / Uğur Kara

Bütün İslâm dünyası çalkalanırken bu memleketin ayakta durmasının en büyük sebebi yüzyıllar boyu bu millete hayır dua etmiş zatların ve Allah yolunda yürümüş atalarımızın dualarıdır. Başka bir şey değildir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |