253. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Şüphesiz ki İnsanlar İçin İlk Kurulan Beyt, Mekke'deki Mübarek ve Âlemlere Hidayet Kaynağı Olan Kâbe'dir." (Âl-i İmrân: 96)

"Hacc'a Gidip Gelmeye Gücü Yeten Herkesin Kâbe'yi Ziyaret Etmesi, Allah'ın İnsanlar Üzerinde Bir Hakkıdır." (Âl-i İmrân: 97)

"Hacc Ediniz. Zâhirdeki Kirleri Su İzâle Ettiği Gibi, Günahları Dahi Hacc-ı Şerif İmhâ Eder." (Hadis-i Şerif)

"Ey insanlar! Allah Size Hacc'ı Farz Kılmıştır. O Halde Hacc İbadetini Yerine Getiriniz." (Hadis-i Şerif)

"Hacı Burada Olunacak, Oraya Ziyarete Gidilecek!.." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

 

Hacc’ın Farz Oluşu
Hadis-i Şerif’ler
Kâbe-i Muazzama

HACC’IN ÖNEMİ
Aceleyi Gerektiren Bir İbadet
Kadının Mahreminin Yanında Bulunması

HACC’IN ŞARTLARI
Hacc’ın Farz Olmasının Şartları
Hacc’ın Edâsının (Yerine Getirilmesinin) Şartları
Hacc’ın Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları

HACC’IN VÂCİPLERİ

HACC’IN SÜNNETLERİ

Telbiye
Tekbir
Tehlil
Tavaf
İfrad Haccı Yapanların Niyeti
Temettu ve Kıran Haccı Yapanların Niyeti
Tavafın Her Şavt'ında Rükn-i Yemânî İle Rükn-i Hacer-i Esved Arasında Okunacak Duâ:
Tavaf Namazı
Sa’y
Umre

BEDEL (VEKÂLET) YOLU ile HACC

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ ZİYARET

HACC ve UMRE HATIRALARI
Hacc’daki Feyiz ve Bereketler
Hacı Burada Olunacak, Oraya Ziyarete Gidilecek...
Salât-ü Selâm’a Devam
Ömer Öngüt -k.s- Hazretleri’nin Tavaf Esnasında Okunmasını Tavsiye Buyurdukları Salâvât-ı Şerif’e;
Hacc’a Gidenler Üç Gruptur
Gönül Yolculuğuyla Hacc
Öz Niyet
Gizli Riyâ
Giderek Değildir, Hakk Yolunda İcraat!
İbadetin Gizlisi
Yalnız Allah İçin
İnceliğin Böylesi!
Değmez Dünyaya Kök Salmaya
Bir Yıl Öncesinden İfşa Edilen Kıbrıs Harekâtı
Umre Yolculuğu
Hâza Kamer
Yâ Seyyid! Duâ, Duâ
Kuşların Gelişi
Ravzâ-ı Mutahhara’da Karşılama
Şeytanın Hilesi
Mâneviyat Yolunda İzinsiz Hareket Etmek
Hacc’da Karşılaşma

/ İsmail Yavuz

İSLÂM İLMİHALİ

"Rabb'in İçin Namaz Kıl, Kurban Kes!" (Kevser: 2)

"Boğazlanan kurbanlık hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvânızdır." (Hacc: 37)


Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (4)
Her Şey Allah'a Muhtaçtır (2)

Bir meyveyi düşünün. Bütün insanlar, cinler bir araya gelseler; bir elma, bir nar, bir portakal, veyahut bir buğday, bir arpa tanesi yaratabilirler mi? Hayır! İşte Hazret-i Allah budur.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (2)

Müşrik ordusu Medine'ye doğru yürüdü. Gayeleri Medine'yi yıkmak, İslâm birliğini dağıtmaktı. Araplar bunun için birleşmiş bulunuyorlardı. Düşman her bakımdan kuvvetliydi. Şimdiye kadar böyle bir kuvvet toplanmamıştı. Bu sebepten durum çok nâzik ve tehlikeli bir hâl almıştı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (48)

Marifet Evi Kalp

Kalp temiz olursa, kişiyi ibâdet ve taate sevkeder. Hasta bir insan güzel yemeklerin lezzetini anlayamadığı gibi, mâsivâ bataklığına dönen bir kalp de ibadet ve taatın lezzetini anlayamaz. Hasta olan kalbin temizlenmesi lâzımdır.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (171)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (19)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (104)

Sadreddin Muhammed el-Konevî -kuddise sırruh- (1)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tasavvufî Bahisler (2)

Allah ehli tevazu ve mahviyete değer verir. Şeytan ehli kibir ve varlığa değer verir. Bu anahtar elinde oldukça herkesi ölçersin. Tutunma yeri tevazu ve mahviyettir, kayma yeri kibir ve kendini beğenmektir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (17)
Hacc Emirliği

Resulullah Aleyhisselâm Hacc'ın farz kılındığı sene Mekke'ye gidememiş, Hacc farîzasını edâ edememişti. Hicretin dokuzuncu yılında Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-i Hacc emiri tayin ederek üç yüz kişi ile Mekke'ye gönderdi.


GÜNDEM

Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Artarak Devam Ediyor! / Şinasi Çapa

Çin, kalabalık nüfusu ile Orta Asya'nın geniş bozkırlarına ve yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göz dikmiştir. Yayılmacı politikasını sinsice yürütmeye çalışmaktadır.


TARİHTEN SAYFALAR

Osman Gâzî'nin Bizans Sınırındaki İlk Fetihleri ve Germiyanlılar'la Savaşının Târihî Delilleri (1)
/ Hakan Yılmaz

Tarih saptırıcılığını âdeta meslek edinmiş olan Galotta ve Lindner gibi isimlerin, bir görgü şâhidi olan İshak Fakih'in tasvirlerine dayandığı aşikâr olan Osman Gâzî'nin Bizans tekfurları ve Germiyanlılar'la savaşlarına ilişkin rivâyetleri; "efsane", "kara delik" ve "Osmanlı tarihöncesi" gibi adlarla, "modern tarihçilik" görüntüsü altında, tarihî gerçekliğini gölgeleyerek asılsız birer hikâye pozisyonuna düşürmeye çalıştıkları görülmektedir.
İşte biz bu makâlemizde bu iddiâların tam aksine; ilk kez bu kayıtların, dönemin Selçuklu, Beylik ve Bizans kısa kroniklerindeki bilgilerle örtüştüğünü delilleriyle göstermeye çalışacağız.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |