248. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O Hanginizin Daha Güzel Amel İşleyeceğinizi İmtihan Etmek İçin Ölümü ve Hayatı Yaratandır." (Mülk: 2)

"Andolsun ki Mallarınıza ve Canlarınıza İbtilâlar Verilerek İmtihan Olunacaksınız." (Âl-i imrân: 186)

"İnsanlar İçinde En Ziyade Mihnet ve Meşakkatle İmtihan Olunan Enbiyâ-i İzam, İkinci Derecede Evliyâ-i Kiram ve Üçüncü Derecede Onlara Benzeyen Kimselerdir." (Tirmizî)

"Allah Kime Hayır Dilerse Onu Musibete Uğratır." (Buhârî)

"Mükâfatın Büyüklüğü, İbtilânın Büyüklüğü Nispetindedir." (Tirmizî)

Allah-u Teâlâ'nın Sevgilileri;
İftiralara, İbtilâ ve Sıkıntılara Sabır Edip
Rahmet-i Rahmân'ın Rızâsını ve Mükâfatını Kazandılar.

 

Allah Ehline Niçin Büyük İbtilâlar Veriliyor?
İbtilâ, Peygamber Aleyhimüsselâm Hazerâtı'nın Sünnetidir
Yakınlığı Cefâda Bulanlar
Allah'ın Sevgililerinin Başına Neler Neler Geldi
Hakk'al Yakîn İlim Sahiplerine Ya Âlimler, Ya Zâlimler Zarar Verdiler
Hakiki Âlimler Neler Çektiler
"Allah Kime Hayır Dilerse Onu Musibete Uğratır." (Buhârî)
Hayât-ı Saadetleri; İbretle, Hikmetle Doludur
İhtilâl Senelerinde Yaşadıklarını Bizzat Şahidi Naklediyor
Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın
Efendi Hazretleri Hakkında Soruşturma Açması
1991 Yılında Adapazarı'na Geldiler
Hazret-i Allah ve Hazret-i Resulullah İçin
Neden İftira Attılar?
Onun Gayesi; Allah-u Teâlâ ve Resulullah, Davası; İslâm idi:
"Allah'ın Kendileriyle Alay Ettiği" ve "Azgınlıklarında Mühlet Verdiği" Münâfıkların, Hâtemü'l-Evliyâ'ya İftirâya Kalkışmaları
Hakk'ın Galebesi, Bâtılın Hezimeti
Hâtemü'l-Evliyâ'ya Tevdî Edilen "Vazîfe-i İlâhî"
Gayemiz; Din ve Vatan'dır
Rütbe-i Bâlâ
İbtilâ'nın Mükâfatı
Cenâb-ı Hakk'a Nasıl Yaklaşılıyor? İbtilâ Niçin Seviliyor?
Sabır ve Sükût
İbtilâ ve Hikmet

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Tebbet Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)
Açıktan Dâvet (2)

Resulullah Aleyhisselâm'ın ilk açıktan dâvetine karşı çıkan olmamakla birlikte inanan da görülmedi. Daha kimse ağzını açmadan Ebu Leheb ortaya atıldı. Ağzını bozarak: "Elin kurusun senin! Bizi bunun için mi çağırdın?" dedi ve oradakileri dağıttı.
Kalb-i nebevîlerini rencide edince Allah-u Teâlâ Tebbet sûre-i şerif'ini indirerek Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ini tesellî etti.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Zeyneb Bint-i Cahş -r. anhâ- İle İzdivaç

"Hani sen, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye:
'Eşini yanında tut, Allah'tan kork!' diyordun da, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyor, insanlardan çekiniyordun. Oysa asıl korkulmaya lâyık olan Allah idi."
(Ahzâb: 37)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (43)

Cennet Bahçesi

"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular ki:
"Cennet bahçesine uğradığınız zaman meyvelerinden yiyiniz."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (166)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (14)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (99)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (12)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (9)
Kur'an-ı Kerim'den İşaretler İlâhî Beyanlar (5)

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'tan korkar, takvâ sahibi olursanız, o size furkan (iyi ile kötüyü ayırdedecek bir marifet bir nur) verir." (Enfâl: 29)


İSLÂM İLMİHALİ

Madenlerin, Definelerin Zekâtı

Üzerinde müslüman olmayan milletlerin işareti olan defineler beşte bire tâbidir. Beşte dördü arazi sahibine, arazinin sahibi yoksa bulana ait olur.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (12)
Dirayetli Oluşu (3)

İki sene dört ay hilâfet makamında kaldı. İslâmiyet'e çok büyük hizmetleri dokundu. En yüksek makam ve idare işlerini hep ehil ellere verdi.


GÜNDEM

Adalete Susamış Bir Dünyada Küresel Güç Olmak / Uğur Kara

Türkiye bu potansiyeli taşıdığı için; "Batı", bizden ve temsil ettiğimiz dinden-kültürden çok çekinmektedir. Bu sebeple "Batı"nın askerî ve siyasî dikkati dünyanın değişik bölgelerine yayılmış olsa da; bütün ideolojik dikkati ve taarruzu İslâm'a ve İslâm ülkelerine çevrilmiş durumdadır.


GÜNDEM

Silahlanma Yarışı Devam Ediyor! / Şinasi Çapa

"Her türlü savaşı selamlarım. Savaş ABD'nin sağlık sigortasıdır. Her on senede bir dışarıda savaş yaşamaz isek bu savaşı içimizde yapmak zorunda kalabiliriz."
(ABD eski başkanı T. Roosevelt)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |