242. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'raf: 181)

"İnsan Sınıflarından Her Birini Biz O Gün İmamları İle Beraber Çağıracağız." (İsrâ: 71)

"Ve Her Yolun Başına Oturup da Tehdit Ederek İnananları Yolundan Alıkoymaya ve O Allah Yolunu Eğriltmeye Çalışmayın." (A'raf: 86)

"Hiç Şüphesiz ki Şeytanlar O İnsanları Yoldan Çıkarırlar. Onlar da Kendilerinin Hidayete Erdirilmiş Olduklarını Zannederler." (Zuhruf: 37)

ÂLİ ve MÜNEVVER YOLUN TARİFİ ve
BU YOLU LEKELEYENLERİN DURUMLARI ve ÂKIBETLERİ

 

Hazret-i Allah'ın ve Resul'ünün Yolu
İlim-İrfan Mektebi
Tasavvufun Önemi
Sâdıklarla Beraber Olmak
Mürşid Üç Kısımdır
Ölçüler
Kıyas
"Allah Yolunda Yürüyorum." Diyenlerin Ayırım Noktası
Nur Fırkası, Nâr Fırkası
Tasavvuf Taassubun Ötesindedir
Râbıta Kime Yapılır?
Tarikat Bezirganları
Şeytan Şeyhleri
İblis'in Askerleri
Nefsini İlâh Edinenler
Babadan Oğula Süren Saltanat
Kim Kime Tâbi Olduysa!
Karun Gibi
Ahiretteki Mesuliyet

ALLAH-U TEÂLÂ'YA YAKIN OLANLARLA UZAK OLANLARIN DERECELERİ
Son Merhale, İlk Basamak

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kâfirûn Sûre-i Şerif'i (2)
Nüzul Sebebi

Müşriklerin bu heveslerini ve ümitlerini kesmek, iki hasım zümre, yani müminlerle putperestlerin arasındaki çekişmeyi gidermek, bu sapık fikrin ne o zaman ne de gelecekte uygulanmasının mümkün olmayacağını beşeriyete duyurmak için Allah-u Teâlâ Kâfirûn Sûre-i şerif'ini indirdi.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dördüncü Yılı
Beni Nadir Savaşı (1)

Nadiroğulları ile Kureyzaoğulları adlı yahudi kabileleri Medine'ye iki saat uzaklıkta bulunuyorlardı. Resulullah Aleyhisselâm bunların her ikisi ile de çeşitli antlaşmalar yapmıştı. Yahudilerin mal ve can emniyetleri sağlanmış, buna karşılık onların da maddi yardımda bulunmaları karara bağlanmıştı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (37)

"Bu Yolun Hakikati"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (160)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (8)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (93)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (6)

Binâenaleyh fitne ve fesadın son haddini bulduğu âhir zamanda, Hâtemü'l-velî'nin başlattığı îmân kurtarma mücâdelesini, onun hemen ardından gelecek olan Mehdî Resul Hazretleri ve İsâ Aleyhisselâm tamamlayacak, böylece üç vazife de tahakkuk edip birbiriyle mütemmim olacaktır.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Marifetullah Ehli ve Marifetullah İlmi (3)
İmam-ı Gazâlî ve Ledün İlmi

İhyâ-u ulûm'id-din adlı eserinde ise şöyle buyururlar: "Sakın anlamıyorum diye bu ilmi inkâra kalkışma. Aklî ilimleri kavradığını zannederek çizmeden yukarı çıkan âlimlerin helâk noktası burasıdır. Allah dostlarının bu hallerini inkâr eden bir ilimden, cehâlet çok daha iyidir. Kaynak bir olduğu için, velîleri ve kerâmetlerini inkâr, peygamberleri ve mucizeleri inkâr demektir. Peygamberleri inkâr ise tamamen dinden çıkmaktır."


İSLÂM İLMİHALİ

Zekât Hesabında Nisab ve Aslî İhtiyaçlar

Nisab demek, zekâtın farz olması için dinin tanıdığı mal miktarı demektir. Zekât verilecek malın cinsi değişmekle nisab şekli de değişir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (6)
Ubudiyet

Huşû ve takvâ üzere ibadet eder, namaza kalktığında havf ve haşyetten dolayı tir tir titrerdi. Gözü yaşlıydı. Kur'an-ı kerim okurken hem ağlar, dinleyenleri de ağlatırdı.
Cahiliyet zamanında dahi asla puta tapmamış, içki içmemiştir. Haramdan ve şüphelilerden son derece sakınırdı.


GÜNDEM

"Füze İhalesi", "Füze Kalkanı" ve Türkiye'nin Siyasî Konumu / Uğur Kara

"Füze savunma radarı"nın Malatya'ya yerleştirilmesi Amerika ve Batı'yı müthiş derecede memnun ettiği gibi; "Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi" ihalesinin Çinlilere verilmesi kararı da onları ziyadesiyle rahatsız etti.


Muharrem Ayı ve Aşûre Günü


Eğitim

Saplantılı Düşünce ve Davranışlar / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |