238. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Fitne Çıkarmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür." (Bakara: 191)

"Fitne Uykudadır, Cenâb-ı Allah Onu Uyandıranlara Lânet Etsin." (Camiü's-Sağir)

"Kıyametin Hemen Yakınında Anarşi ve Kargaşa Günleri Vardır." (Camiü's-Sağir)

"Fitne ve Fesadın Çoğaldığı Bir Zamanda İbadet Etmek Bana Hicret Etmek Gibidir." (Müslim)

"Dünyanın Geniş Vakitlerinde, (Yani Sıhhat ve Servet, Asayiş ve Emniyet Gibi İstirahat Sebepleri Mükemmel Olduğu Bir Zamanda) Cenâb-ı Hakk'a İbadet ve Taat İle Kendini Takdim Et ki, Muzayakalı (Sıkıntılı, Kargaşalı) Bir Zamanda Seni Lütfu İle Yâd Buyursun." (Ahmed bin Hanbel)

"Birçok Fitneler Zuhur Edecek, Ediyor da. Kişi O Fitnelerin Tehlikesinden ve Fitnelere Karışanlardan Ne Kadar Uzak Durursa Onun İçin O Kadar Hayırlıdır." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri)

 

Hâtem-i Veli’den Sonraki Harabiyat Devri
MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ’NİN HAZRET-İ MEHDİ ve İSA ALEYHİSSELÂM DEVRİNE KADAR OLACAK HADİSELER HAKKINDA ESERLERİNDE ve BAZI SOHBETLERİNDE GEÇEN BEYANLARI
Âhir Zamandayız
Hatem-i Velî’nin Teşrifi Kıyametin Yaklaştığının Büyük Bir Delilidir
Hatem-i Veli’nin Gitmesi ile Her Şey Başlayacak
Kıyamete Yakın Anarşi ve Kargaşa Günleri
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Arap Memleketleri
Cinayetlerin Fazlalaşması
Hazret-i Allah İhsanda, Biz İse İsyandayız
Bu Hitabımız Hakiki Müslümanlaradır
İrşad ve İkaz
Tevbe ve İstiğfar
Hazret-i Mehdi’nin Teşrifi ve Vazifesi

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kevser Sûre-i Şerif'i (1)
Sûre-i Şerif'in Takdimi

Mekke-i mükerreme döneminde Âdiyât Sûre-i şerif'inden sonra nâzil olmuştur. Üç Âyet-i kerime, on kelime ve kırk iki harften müteşekkildir. Kur'an-ı kerim'in en kısa Sûre-i şerif'idir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (14)

"Nice peygamberler vardı ki, beraberinde Rabb'e kul olanlardan çok kimse savaştılar ve Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever." (Âl-i imrân: 146)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (33)

"Boş Sözle Cennete Girilmez"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (156)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (89)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (2)

"Hakk Teâlâ en büyük imamı vârettiği vakit, evvelkilerin de tâbi olduğu kimse olur."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

DÖRT AKIL DERECESİNİN HÜLÂSASI

Aklın derecelerini ve her derecedeki akıl sahiplerinin durumlarını daha güzel kavrayabilmeniz için bazı misaller:


İSLÂM İLMİHALİ

ORUÇ

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerîme'sinde: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılındı. Tâ ki korunasınız." buyuruyor. (Bakara: 183)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (2)

İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri buyururlar ki: "Sıddîkiyet mertebesi velilik mertebesinden üstündür. Bu makamın üstünde yalnız nübüvvet vardır. Peygambere vahiy yolu ile gelen ilim, Sıddîk'a ilham yolu ile gelir."


GÜNDEM

"Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan!" / Uğur Kara

Dikkat ederseniz küffar hem İslâm dünyasını hem de bizi 20-30 senedir birbirimize düşürmeye çalışıyor.
Yıllardır bunda muvaffak olamamıştı. Ancak kıymetli zatların vefatı ile bu tehlikeler hızla artmaya başladı.


ŞİİR

NEYİ KALDI BU DÜNYANIN? / Şinasi Çapa

Ya Rabb'i, kerem et, halime acı,
Onulmaz derdimin sende ilâcı,
Sultan'da hayat var, bendeyse acı,
Nefsin varlığını saçasım gelir.


TARİHTEN SAYFALAR

Dede Korkut'un "Oğuz-nâme"lerdeki Âhir Zamanla İlgili Sözleri Üzerine… (1)
/ Hakan Yılmaz

"Dede Korkut Kitabı"ndan ve yegâne nüshası Berlin Staatsbibliothek'te bulunan "Risâle min Kelimât-ı Oğuz-nâme el-Meşhûr bi-Atalar Sözi" adlı eserden nakledeceğimiz örnekler, Dede Korkut'un keşif ve kerâmet sahibi bir velî olduğu hakkında "Dede Korkud Oğûz-nâmeleri"nin ilk satırlarına yansıyan sözlerin doğruluğunu okuyanlara fazlasıyla hissettirecek niteliktedir


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |