236. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Hiç Kimsenin Göğsünde İki Kalp Yaratmamıştır." (Ahzâb: 4)

"Senin İçin Ahiret, Dünyadan Daha Hayırlıdır." (Duhâ: 4)

"Resul'üm! Onlara Söyle: Eğer Allah'ı Seviyorsanız Bana Tâbi Olun ki, Allah da Sizi Sevsin ve Günahlarınızı Bağışlasın." (Âl-i imrân: 31)

"Beni Seven Cennette Benimle Beraber Olur." (Tirmizî)

"Dünyaya Muhabbet Büyük Günahların En Büyüğüdür." (Deylemî)

"Allah Onları Sever, Onlar da Allah'ı Severler." (Mâide: 54)

 

Muhabbet İki Türlüdür
Allah-u Teâlâ'ya Muhabbetin Alâmetleri
Muhabbetullah Bütün Sevgilerin Kaynağıdır
Sevgi ve Muhabbet
Allah İçin Sevgi, Allah İçin Buğz
Hakiki Dost; Allah ve Resul'üdür
Kişi Sevdiği ile Beraberdir
Aşk ve Sevgi
Vecd
Muhabbet Yolu
Muhabbet-i İlâhi
Aşk, Muhabbet ve Mahviyet
Muhabbet
Mahviyyet
Veliler Üç Kısma Ayrılır
Mürşid-i Hakiki Hazret-i Allah'tır
Muhabbet Yaratan'a Bağlanmalı
Size Nefsi Tarif Edelim
Büyük Merhaleler Var
İnsan Olabilmek Nefsin Tezkiyesi, Ruhun Terbiyesinden Geçer
Afiyet-i Ebedî
Hayat-ı Ebedî
Hazret-i Allah'a Samimi Şekilde Sığınılmalıdır
Dünyanın Hakikati
Hazret-i Allah'ın Has Kulları
İbretli İki Hikâye

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Mâûn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (4)
Küfrün Bir Şubesi Olan; Riyâ

Riyâ; insanın kendisini başkalarına üstün göstermek, onların kalplerinde yer etmek, hürmet ve tâzim beklemektir. Bu gibi kimseler yaptıkları iyilikleri kendisini övsünler, parmakla göstersinler, "Ne kadar sâlih insan!" desinler diye yaparlar.
İbadet ettiklerini zannettikleri için, Allah-u Teâlâ'nın yanında kendilerinin çok makbul olduğu zannındadırlar.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (12)

"Yara aldıktan sonra da Allah'ın ve Peygamber'in dâvetine uydular.
Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükâfat vardır."
(Âl-i imrân: 172)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (31)

"İman Kardeşliği"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (154)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (87)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (27)

Velilerin iki yüzü vardır; birisi Hakk'a dönüktür, biri halka dönüktür. Hakk'tan aldığını halka gösterdiği zaman bunu benimserse Cenâb-ı Hakk "Kimin malını kime gösteriyorsun?" der.
İşte velilerin tutulduğu, mesul olduğu yer bu noktadır. Hazret-i Allah dilerse kurtarır, dilerse kurtarmaz.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

AKL-I MEAD

Bu akıl sahipleri yarı aygın, yarı baygındır. Hakk'a giden bir rehber bulursa ayılır, bulamazsa bayılır.


İSLÂM İLMİHALİ

Nafile Namazlar (5)

TESBİH NAMAZI: Dört rekâtlı nâfile bir namazdır. Her rekâtinde 75 defa Sübhânellahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber diye tesbih tekbiri okunur.


Üç Aylar ve Regâib Gecesi

Bu Ay İçinde Başlayacak Olan "Üç Aylar"ınızı ve İdrak Edeceğimiz Mübarek "Regaib Kandili"nizi Tebrik Eder, Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederiz.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

Ashâb-ı Kiram -radiyallahu anhüm-a Saygı ve Sevgi

Bu bölümde; bu aydan itibaren Ashâb-ı kiram Efendilerimiz'in hayat-ı saadetleri ile yaşamış oldukları bazı mühim konular izâh edilerek arz edilecektir inşallah-u Teâlâ


GÜNDEM

Bulanık Suda Balık Avlamaya Çalışanlar / Uğur Kara

Küresel sermaye cemaati ve Türkiye'deki müntesipleri öteden beri ayrılık fikrine teşne vaziyette. Bunların bizim tarihten gelen devlet geleneğimiz ve felsefemizle pek alâkaları olmadığı aşikâr. Zira bu geleneği ve felsefeyi özümsemiş bu milletin hiçbir ferdi bunlarla aynı fikirde değildir, olması da mümkün değildir.


TARİHTEN SAYFALAR

Muslihuddîn Mustafâ bin Mehmed'in Akâ'id ve Kelâm İlimlerine Dâir Yeni Bir Risâlesi (2)
/ Hakan Yılmaz

Muslihuddîn Mustafâ bin Mehmed'in bu satırları, bir kadı olan müellifin şahsında, 'Osmân Gâzî ve Orhan Gâzî dönemlerinde kurucu hükümdar ve oğlunun kullandıkları siyâsî unvanları da (titulature) doğru bir şekilde tespit etmemize yardımcı olmaktadır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |