233. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse, Allah onun yerine ileride öyle bir millet getirir ki; Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler." (Mâide: 54)

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Ahmed bin Hanbel, Müsned; c.4, s.335)

"İşte bu, Allah'ın öyle bir lütf-u ihsanıdır ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi bilendir." (Mâide: 54)

ALLAH YOLUNDA CİHAD İLE ÖMRÜNÜ GEÇİREN; DİN, VATAN, MİLLET UĞRUNA CANINI FEDA EDEN ECDADIMIZLA ÖVÜNÜP İFTİHAR EDERİZ!

Onlara Hakaret ve İftira Etmek Asâletsizlikten ve Ahlâksızlıktantır.

"Nadir Bulunur Tiynet-i Kemâl'de Kusur,
Kem Mâyede Eyler, Ne Ki Eylerse Zuhur."

 

Sonrakilerin Evvelkileri Lânetlemesi Kıyamet Alâmetidir
İlâhî Medh-ü Senâ
Evliyâullah Hazerât’ının Lisanından Hakikatler
İnsaf Ehli; Osmanlı’yı ve Temsil Ettiği Yüksek Medeniyeti Takdir Etti
Osmanlı’yı Kimler Sevmez ve İftira İle Küçük Göstermek İster

OSMANLI PÂDIŞAHLARININ YÜCE HASLETLERİ
Osman Gâzî (1299-1323)
Orhan Gâzî (1324-1361)
Murâd Hüdâvendigâr Hân (1361-1389)
Yıldırım Bâyezid (1389-1402)
Çelebi Sultan Mehmed (1413-1421)
Sultan İkinci Murad (1421-1451)
Sultan İkinci Bâyezid (1481-1512)

Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Kânûnî Sultan Süleyman (1520-1566)
Birçok Osmanlı Padişahı ve Devlet Adamı
Toplumsal, Askerî ve İdari Yapıdaki Bozulmaları Düzeltmek İçin
Büyük Bir Gayret Göstermiş, Cihad Bayrağını Yükseltmeye Çalışmışlardı
Üçüncü Mehmed Han (1595-1603)
Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
Sultan İkinci Osman (1618-1622)
Sultan Dördüncü Murad Han (1623-1640)
Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) ve Köprülüler Dönemi
İkinci Mustafa Han (1695-1703)
Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
Birinci Abdülhamid Han (1774-1789)
Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
İkinci Mahmud Han (1808-1839)
İkinci Abdülhamîd Han (1876-1909)
Beşinci Mehmed (Reşad) (1909-1918)

Osmanlı’dan Sonraki Seyyiat Zamanı

/ İsmail Yavuz

Mâûn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Dini Yalanlayanlar


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (9)

Müslüman hanımların savaşta yaraları sarmak, şehitleri savaş dışına çıkarmak, gazilere su dağıtmak gibi geri hizmetlerde bulunmak âdeti Uhud'da başlamış oldu.
Ümmü Atiyye -radiyallahu anhâ- der ki:
"Resulullah Aleyhisselâm'la birlikte yedi gazâda bulundum. Onların yemeklerini pişiriyor, arkalarından eşyalarını toparlıyor, yaralıları tedavi edip, hastalara hizmet ediyordum." (Müslim: 1812)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (28)

"Hayat-ı Hakiki"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (151)

Ebû Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî
-kuddise sırruh- (6)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (84)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (24)

İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyuruyorlar:
"Her kim fenâdan sonra Bekâ ile müşerref olursa kendine ikinci kez üstün sıfatlardan varlık ve varlığa tâbi hususlar verilir. İkinci doğumla tahakkuk eder. İki kere doğmayan göklerin melekûtunu geçemez." (501. Mektup)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Mânevî Miraç

Meselâ denize düşen bir insanın, canını kurtarmak için üzerindeki elbiseyi attığı gibi; hakikat deryasına düşen bir insan da, imanını kurtarmak ve Hakk'a kavuşmak için beden elbisesini atmaya çalışır.


İSLÂM İLMİHALİ

Nafile Namazlar (2)

Hadis-i şerif:
"Biriniz mescide girince iki rekât namaz kılmadan oturmasın." (Buhârî)


GÜNDEM

-PKK İle Yapılan Görüşmeler- Dikkat Edelim, Türkiye'nin Menfaatlerine Aykırı Siyasî Tavizler Vermeyelim! / Uğur Kara

Türkiye'ye "Çözüm" adı altında "Siyasî taviz" dayatıldığını, Fuller gibilerin yazdığı kitaplarda "Bu meseleyi çözmek istiyorsanız azınlıkların siyasî taleplerini kabul etmelisiniz." diye nasihat verildiğini görürsünüz. Türkiye'ye taviz nasihatı verenlerin karşılanmasını bekledikleri "Siyasî talepler" nerede başlayıp nerede son bulmaktadır?


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |