221. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İman Edip Sâlih Ameller İşleyen ve Rabb'lerine Gönülden Boyun Eğenlere Gelince, İşte Onlar Cennet Halkıdırlar. Onlar Orada Ebedî Kalacaklardır." (Hûd: 23)

"Muttakiler Cennetlerde Nimetler İçindedirler. Rabb'lerinin Kendilerine Verdikleri İle Zevk ve Sefa Sürerler. Rabb'leri Onları Cehennem Azabından Korumuştur." (Tûr: 17-18)

"İman Edip Salih Ameller İşleyenler İçin Tükenmeyen Bir Mükâfat Vardır." (Fussilet: 8)

"Muttakilere Vadolunan Cennetin Durumu Şöyledir: Altından Irmaklar Akar. Yemişleri de Gölgesi de Süreklidir. İşte Bu, Sakınanların Âkıbetidir." (Ra'd: 35)

İMAN EHLİ'NİN MÜKÂFATI
"CENNET-İ ALÂ"

 

İlk Giriş
İlk Girenler
Cennetin İsimleri ve Kısımları
Rüyetullah
Allah-u Teâlâ’dan Selâm
Sâdıkların Sadâkati
Mukarreblerin İki Cenneti
Cennette Ebedîlik
Zürriyetlerin Buluşması
Cennette Müminler
Cennet Sohbetleri
Canın Her Çektiği, Gözün Her Hoşlandığı
Ziynetler
Dinde Samimiyet
Kur’an-ı Kerim’den Öğütler

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (10)

Asr Sûre-i Şerif'inin Zâhiri, Bâtıni, Ledüni Mânâsı ve İzâhı (4)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İkinci Yıldaki Diğer Bazı Hadiseler (3)

Resulullah Aleyhisselâm'ın en küçük kızı olan Hazret-i Fâtıma -radiyallahu anhâ- ilk vahiy geldiği sene Mekke'de doğmuştu. Resulullah Aleyhisselâm onu o kadar derin bir sevgi ile severdi ki: "Kızım Fâtıma insan hurisidir." buyururdu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (16)

"Nûr-i Muhammedî -s.a.v-"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (139)

Şeyh Abdürrezzak bin Ebû'l-Gınâ -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (74)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (14)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın kendisinde gizlendiği bu kul; O'nun idâre ettiği, koruduğu, gözettiği ve kendi adına hareket ettirdiği bir velîdir."
("Kitâbu'r-Riyâze ve Edebü'n-Nefs", Es'ad Efendi, nr.: 1312, vr. 10b-11a)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefsin Terbiye ve Islah Şekilleri

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde:
"Küçük cihaddan büyük cihada döndük." Buyurarak kâfirle olan cihadı küçük, nefisle olanı büyük saymıştır.


İSLÂM İLMİHALİ

Cemaatle Namaz ve İmamlık

"Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir."
(Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 378)


GÜNDEM

İran Körfezi'nde Savaş Tamtamları Çalıyor! / Uğur Kara

İsrail İran'a vurdurtmak için çok uğraştı. İran da cepheyi genişletmekten çekinmedi. Ve durum iyice nazikleşti. Siyonistler keyifle ve sabırsızlıkla ellerini ovuşturmaya başladı.

-Bir İman Kalesi, Vatan Burcu - Rauf R. Denktaş Rabbi'ne Kavuştu! / Mustafa Gürbüz

Bütün ömrünü Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne, Yavru Vatan Kıbrıs'ın yeniden fethedilmesine adayan, son asrın en önemli devlet adamlarımızdan ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak 2012 Cuma günü Mevla'sına kavuştu.

ABD Pasifik'te Çin'i Bloke Etmek İstiyor! / Şinasi Çapa

ABD'nin yeni askeri konseptinde Ortadoğu ile beraber Pasifik'e odaklanacağını açıklamısı Çin'i rahatsız ediyor ve kızdırıyor. Huzursuzluklar artıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

10 Kasım 1444, Varna Haçlı Bozgununu Yaşamış Bir Görgü Tanığı; Paraspondylos Zotikos'un Varna Savaşı İle İlgili Anıları (1) / Hakan Yılmaz

Varna Savaşı, Osmanlı devleti'nin karşılaştığı en büyük tehlikelerden ve Türk târihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğu gibi; Avrupa devletlerinin Türkler'i Rumeli topraklarından söküp atma yönündeki son büyük girişimleri ve düzenledikleri en son haçlı seferlerinden biri olması bakımından, Batı târihi açısından da aynı derecede öneme sâhiptir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |