220. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Allah'a ve Resul'üne İtaat Edin, İşitip Durduğunuz Halde Ondan Dönmeyin." (Enfâl: 20)

"Hüküm Yücelerin Yücesi Allah'ındır." (Mümin: 12)

"Peygamber'e İtaat Eden, Muhakkak ki Allah'a İtaat Etmiştir." (Nisâ: 80)

"Sakın Sizden Birinizi Emrettiğim veya Nehyettiğim Hususlardan Biri Kendisine Ulaşınca, Koltuğuna Yaslanıp 'Bilmiyorum! Biz Allah'ın Kitabında Ne Buluyorsak Ona Uyarız.' Derken Bulmayayım." (Tirmizî)

İSLÂM OLMAYINCA İMAN OLMAZ, İMAN OLMAYINCA DA İSLÂM OLMAZ!..

 

İslâm Dini
İman
Hakiki İman
Bir Müslümanın En Büyük, En kıymetli Varlığı İmanıdır
İman; Kalbî Tasdik, Söz İle İkrar ve Amel İle İbadettir
Yaratmak da Emretmek de Allah-u Teâlâ'ya Mahsustur
Ashâb-ı Kiram -radiyallahu anhüm-ün İman ve Teslimiyeti
Dinde Çıkabilecek Fitnelere Karşı Gösterilen İman Örneği
Bilerek veya Bilmeyerek Dinden ve İmandan Çıkmak
İlâhî Hükümleri Hükümsüz Bırakmak İsteyenler
Nefislerini İlâh Edinenler
Allah-u Teâlâ'ya İman Etmiş Fakat Müşrik Olarak Yaşayan Çoğunluk
İlâhi Hükümlerin Tâvizi Yoktur
İman ile Küfür Berzahı
İmana Dâvet
Netice Olarak

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (9)

Asr Sûre-i Şerif'inin Zâhiri, Bâtıni, Ledüni Mânâsı ve İzâhı (3)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İkinci Yıldaki Diğer Bazı Hadiseler (2)

İslâm'ın beş temelinden birisi olan Zekât, hicretin ikinci yılında Ramazan'dan ve Fıtır sadakası'nın vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (15)

"Elbet Doğrudur!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (138)

Şeyh Abdürrezzak bin Ebû'l-Gınâ -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (73)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (13)

"Âhir zamanda Mehdî yokken, henüz yaklaştırılıp seçilmemişken; aradaki boşlukta Hâtemü'l-velâye'den başka adâleti (hakkâniyyeti) ayakta tutacak kimse olmaz."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Nefisle Cihad (3)

Meselâ bir toprakta maden var. İnceden inceye uğraşarak o madeni topraktan ayırmak lâzımdır. Toprağın çok, madenin az olduğu düşünülerek ayırma işi bırakılırsa, o çok kıymetli maden topraktan ayrılmaz. İşte bunun gibi, Allah-u Teâlâ bir insana mânevî bir cevher koymuşsa, o cevheri meydana çıkarmak gerekir. Nefisle mücadeleden maksat da budur, yani nefsi tortularından süzmek, hülâsasını meydana çıkarmak ve insanî nefis hâline getirmektir.


İSLÂM İLMİHALİ

Sünnet Namazların Faziletleri

"Bir gün bir gecede on iki rekât sünnet-i müekkedeye devam eden kimse için Cenâb-ı Allah cennette bir köşk halk eder." (Tirmizî)


GÜNDEM

Küffar Düşmanlığını "Ermeni İddiaları" Üzerinden Yürütmeye Çalışıyor! / Uğur Kara

Gâvur hem gâvurluğunu yapıyor, hem de "Bu kadar kızacak ne var. Sakin olalım!" diye tepkimizi yumuşatmaya çalışıyor. Ancak artık "Gına geldiğinin" farkında değiller.
Onlara şunu söylememiz lâzım: "Eğer Türk halkının öfkesini ve düşmanlığını istiyorsanız devam edin. Doğru yoldasınız."

Irkçılığın Anavatanı Almanya! / Şinasi Çapa

Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve bilumum bütün Frenk diyarları
Haçlı kini ile Müslümanlara kin tutmakta, nefret tohumları yaymakta ve İslâm dini'nin önünü kesmek için ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmamaktadır.


TARİHTEN SAYFALAR

Muslihuddîn Fakîh ve Orhan Gazi'nin Oğlu Gazi Süleyman Paşa Adına Yazdığı "Tebâreke Tefsiri" / Hakan Yılmaz

Târih, geçmişte yaşamış gerçek şahısları, yaşanmış gerçek olayları inceleyen bir bilim olduğu için; bir şahıs, bir olay veyâ bir medeniyeti değerlendirirken, doğrudan "târih"le alâkalı olmasa da, onun içinden intikâl etmiş her şey târihçi için peşînen bilimsel bir malzemedir ve onun eliyle işlenip, bilinmezlikleri gün yüzüne çıkarmakta kullanılacağı ânı beklemektedir


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |