217. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Allah'tan Korkun ve Sâdıklarla Beraber Olun." (Tevbe: 119)

"İyi Bilin ki, Allah'ın Veli Kulları İçin Hiçbir Korku Yoktur, Onlar Mahzun da Olmayacaklar." (Yunus: 62)

"Âlimler Peygamberlerin Varisleridir." (Buhâri)

"Allah'tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur." (Bakara: 282)

"Velilerimden Birisine Düşmanlık Eden Kimseye Ben Harp İlân Ederim." (Hadis-i Kudsî, Buhâri)

"İşlerinizde Sıkıştığınız Zaman Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz." (Hadis-i Şerif, Keşf'ül-Hafâ)

BU GÜZELLİK SİZİ NİYE RAHATSIZ ETTİ?

"EHLULLAH"IN KALBi NURDUR, VÜCUDU NURDUR, KEFENi NURDUR, KABRi NURDUR, NURUN ALÂ NURDUR; TASARRUFLARI VEFATLARINDAN SONRA DA DEVAM EDER.
EHL-İ KÜFRÜN İÇİ-DIŞI KURUMDUR, KABİRLERİ NARDIR, AZAP İÇİNDEDİRLER!

 

1. “HAKİKAT” İSMİ

2. KABİR ZİYARETİNİN ÖNEMİ, VEHHABİLERİN KABİR DÜŞMANLIĞI
Vehhabiler

3. ONLAR ÖLÜ DEĞİLDİR
Hikmetli İfşaatlar

4. EVLİYÂULLAH KİMDİR? KİM TAYİN EDER?
Ulemâ-i Kiram ve Tasavvuf

5. KERAMET
Velinin Kerameti; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile Sabittir.

6. AHİR ZAMAN ALİMLERİ
Zâhiri Ulemanın Anlamadığı İlim ve Bu ilim Ehline Yaptığı Düşmanlık

7. KABİR DÜŞMANLIĞI YAPANLAR GÜNÜMÜZDE DE VAR

8. BU DÜŞMANLIĞIN SEBEBİ; DİN VE VATAN BÖLÜCÜLERİ İLE YAPTIKLARI MÜCADELEDİR.

9. BU ZÂT-I ÂLİ’NİN HAZRET-İ MEHDİ’NİN ÖNCÜSÜ, MANEVİYAT EHLİ’NİN YILDIZI OLDUĞUNA DAİR EVLİYÂULLAH HAZERÂTINA AİT İFŞAATLAR
Hâtem-i Veli

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (6)

Sabrı Tavsiye Edenler


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (12)

"Eğer sana hâinlik etmek isterlerse, zaten daha önce Allah'a da hâinlik etmişlerdi. Bundan dolayı onlara karşı Allah sana imkân vermişti. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Enfâl: 71)
Bu ilâhî beyan Resulullah Aleyhisselâm hakkında bir müjdedir. Ki, ona karşı hiyanette bulunup duranlara karşı elbette o galip gelecektir. Nitekim de Allah-u Teâlâ ona imkân vermiş ve galip gelmiştir.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (12)

Ravza-i Mutahhara'nın Şubesi


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (135)

Niyâzî-i Mısrî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (70)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (10)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri "Kitâbu'r-Riyâze" isimli eserinde; bu İlâhî muhâfazayı ve Rabbânî tecellîleri şöyle ifşâ etmiştir:
"Onda Ulü'l-elbâb'ı meydana getirerek; sebepler, İlâhî himmet ve idrak hususunda da kendisine istimdâd eder. O da konuşurken hikmetle konuşup, tefekkürle açıklar. Bakarken ibretle bakar. Yürürken heybetle yürür. Tutarken kuvvetle tutar. O onun kalbini lüzumsuz düşüncelerden meneder, İlâhî tedbir ile ilgili işlerde de ondan selbeder. İşte bunların hepsi, hakikatıyla Kitap'ta ve haberde mevcuttur." ("Kitâbu'r-Riyâze ve Edebü'n-Nefs", Süleymâniye Ktp. Es'ad Efendi, nr.: 1312, vr. 11a)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Râbıta Kime Yapılır?

1. Hazret-i Allah ile iftihar edenlere yapılır.
2. Yalnız ve yalnız kendisini bir maskeden ibaret olduğunu bilene ve görene Râbıta yapılır.
3. Vücudu da bir elbiseden ibaret olduğunu bilen ve görene Râbıta yapılır.


İSLÂM İLMİHALİ

Kadınların Namaz Kılma Şekli ve Sehiv Secdesi


GÜNDEM

Savaşma Azmi ve Kararlılığı Olmadan Savaş Konuşulmaz! / Uğur Kara

"Bilgili, şuurlu cesaretin faydası çoktur, Bilgisiz cesaretin de zararı çoktur."
(Ömer Öngüt -k.s.-, 10.Mart.2005)


GÜNDEM

Azınlıklar Türkiye Topraklarından Tapularını Alıyorlar! / Şinasi Çapa

Türkiye tarihi özellikle Osmanlı$nın son yıllarında savaşlar, yıkımlar ve ihanetler görmüştür. Hıristiyan Batı devletleri Türkiye'deki azınlıkları kendi emperyal emelleri için kullanmak istemişler, onları kışkırtmışlardı. Şimdi de onları kullanarak Anadolu'nun, Türkiye'nin "Müslüman" vasfını değiştirmek istiyorlar. Gayeleri budur.


TARİHTEN SAYFALAR

Hilâfet Merkezi Mısır'la İlk Osmanlılar Arasındaki Târihe Damgasını Vuran Büyük İlişki / Hakan Yılmaz

Osmanlı Devleti'nin özellikle kuruluş devrinde, Osman Gâzî döneminde hilâfet merkezi Mısır'la arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı meselesi bugüne kadar hiç kimsenin dikkatini çekmemiş, bu yüzden konu üzerinde ciddî herhangi bir araştırmaya da girişilmemiştir. Oysa bu konuda elimizde, tümü bizzat Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine âit çok sayıda târihî kanıt ve materyal mevcuttur.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |