216. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Siz Beşeriyet İçin Meydana Çıkarılmış En Hayırlı Ümmetsiniz. İyiliği Emreder Kötülükten Vazgeçirmeye Çalışırsınız ve Allah'a İnanırsınız." (Âl-i imrân: 110)

"Müminlerin İman Bakımından En Olgun ve Kâmil Olanı Ahlâkça En Güzel Olanıdır." (Tirmizî)

"Hayırlılarınız, Ahlâk Bakımından En Güzel Olanınızdır." (Buhârî)

"Allah Katında Kulun Ziyâde Sevgilisi Güzel Ahlâka Sahip Olandır." (Buhârî)

"Bana En Sevgili Olanınız ve Kıyamet Günü Meclis Bakımından En Yakın Olanınız Ahlâkça En Güzel Olanınızdır." (Tirmizî)

İSLÂM DİNİ İLE YERYÜZÜNE LÜTFOLUNAN İNSANLIK, MEDENİYET VE GÜZEL AHLÂKÎ VASIFLAR

AHLÂK
DOĞRU OLMAK
ÂİLEDE KARŞILIKLI VAZİFE VE HAKLAR
AKRABA HAKKI
KOMŞU HAKKI
ARKADAŞ HAKKI
MİSAFİRLİK
ŞEFKAT VE MERHAMET
AF VE MÜSAMAHA
DARGINLIK VE ARABULUCULUK
HEDİYELEŞMEK
KABİR ZİYARETİ
TİCARETTE DOĞRULUK
TEVÂZU
MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK
ALLAH YOLUNDA İNFAK
KÖTÜ HUYLARDAN VE ÇİRKİN İŞLERDEN SAKINMAK
DİLİ KÖTÜ SÖZLERDEN KORUMAK
YALAN SÖYLEMEMEK
İFTİRA
KOĞUCULUK
KÖTÜ LÂKAP TAKMAMAK
ALAY ETMEMEK
GIYBET ETMEMEK
HASET
SUİZANDAN SAKINMAK
TECESSÜS
MEŞRU OLMAYAN ŞAKALARDAN SAKINMAK

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (5)

Hakk'ı Tavsiye Edenler


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (11)

Esirlerin ne yapılacağı hususunda henüz bir vahiy gelmemişti. Resulullah Aleyhisselâm Medine'ye döndükten sonra Ashâb'ını toplayarak istişare yaptı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (11)

İlham Edilen Duâ


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (134)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (69)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (9)

"Hikmetü'l-Ulyâ" esrâr-ı İlâhîdir, Allah-u Teâlâ ona bildirdiğini başka kimseye bildirmediği için, onun bildiğini başka kimse bilmediği için o "Hikmetü'l-Ulyâ"ya vâsıl olmuştur. Bu ise doğrudan doğruya yakınlık makâmıdır. Allah-u Teâlâ'nın çektiği, bildirdiği, duyurduğu kullara mahsustur. Tahsil ile elde edilmesi mümkün değildir. Bizzat muallimi olan Hazret-i Allah'ın öğretmesi ile mümkündür, O'ndan gelen bir ilimdir.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Râbıta

Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve O'na yaklaşmaya vesile arayın." (Mâide: 35)


İSLÂM İLMİHALİ

Namazda Kıraat Yanlışlığı Yapmak,
Sütre ve
Namazda Tâdil-i Erkân


GÜNDEM

Dünya; Tarihî, Büyük Bir Değişimin Arefesinde! / Uğur Kara

Değişimler daima büyük sancılarla beraber yaşanmıştır. Hadis-i şerif'lere göre; savaş, doğal afet, kıtlık (ekonomik afet), fitne-terör gibi musibetler, hem de büyük musibetler yaşanabilir. Önümüzdeki 30-35 yıllık süreçte bu değişimin tamamlanacağı tahmin edildiğinde, bunun dünya tarihine kıyasla çok kısa bir an olduğunu unutmamak lâzımdır.


GÜNDEM

Batının Bitirdiği Kıta "Afrika", Açlıktan Yok Olan "Somali" / Şinasi Çapa

Afrika'da kıtlık can almaya devam ediyor. Somali'de dram çok büyük. Sömürgeci "Batı"nın müdahaleleri Afrika'da iç ve dış savaşlara sebep oluyor. Sonuç olarak devlet otoritesinin olmadığı ortamlarda insanlar tek başlarına çaresizce hayatta kalmaya çalışıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Karaca Beg'in İsteğiyle Sultan İkinci Murad Adına Yazılmış Yeni Bir "Tezkiretü'l-Evliyâ" Tercümesi / Hakan Yılmaz

Osmanlı târihinin ilk yüz elli yılı içinde pâdişahlar ve devlet adamları adına yazılmış olan eserler, doğrudan târihle ilgili olmasalar da, o dönemin târihî gerçeklerine ışık tutan kanıtlar içermeleri nedeniyle çok değerlidir. Birazdan üzerinde duracağımız "Tezkiretü'l-Evliyâ' Tercümesi" de Sultan II. Murâd'ın tasavvuf ehline duyduğu yakın alâkayı gözler önüne sermesi bakımından, bu dönemin târihî gerçeklerini te'yid eden bu kaynaklar kapsamına girmektedir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |