215. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Sizden Öncekilere Farz Kılındığı Gibi, Oruç Size de Farz Kılındı. Tâ ki Korunasınız." (Bakara: 183)

"Âdemoğlu'nun İşlediği Her İş Kendisinindir, Fakat Oruç Benimdir, Onun Mükâfatını Ben Vereceğim." (Hadis-i Kudsî)

"Namazı Kılın, Zekâtı Verin." (Ahzâb: 33)

"İslâmiyet'inizin Kemâli Zekât Vermenize Bağlıdır." (Hadis-i Şerif)

"Ramazan Ayı Öyle Bir Aydır ki, İnsanlara Doğru Yolu Gösteren, Hidayeti Açıklayan, Hakkı ve Bâtılı Birbirinden Ayırt Eden Kur'an O Ayda İndirildi. Şu Halde Sizden Her Kim O Aya Erişirse Oruç Tutsun." (Bakara: 185)

ORUÇ VE ZEKÂT

Oruç
Orucun Manevi Tarafları
Teravih Namazı
Orucun Çeşitleri
Orucun Şartları
Oruçta Niyet
Oruç Tutmamayı veya Tutulan Orucu Bozmayı Mubah Kılan Şerî Mazaretler
Ramazan Hilâlini Gözetlemek
Orucu Bozup da Yalnız Gününe Gün Oruç Tutmayı (Kazayı) Gerektiren Şeyler
Orucu Bozup Hem Kazayı Hem de Kefareti Gerektiren Şeyler
Orucu Bozmayan Şeyler
Oruçluya Müstehap Olan Şeyler
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler
Fidye
NAFİLE ORUÇLAR
İTİKAF

ZEKÂT
Zekât Vermekten Kaçınanlar
A) Nisab
B) Aslî İhtiyaçlar (Hâcet-i Asliye)
Mühim Bir Husus
C) Zekât Verilmesi Gereken Mallar
Ticaret Malları
Ehli Hayvanların Zekâtı
Ekin ve Meyvelerin Zekâtı (Öşür)
Öşür
Öşür Zekâtının Miktarı
Zekât Düşen Mahsuller
Arazinin Durumu
Madenlerin Zekâtı
Definelerin Zekâtı
D) Zekât Kimlere Verilir?
E) Zekât Kimlere Verilmez?
F) Zekâtın Ödenmesi
G) Zekâta Âit Bazı Meseleler
H) Zekâta Âit Bazı Edepler
I) Devlete Verilen Vergi Zekât Yerine Geçmez
İ) Fıtır Sadakası (Fitre) Ve Kurban

Kadir Gecesi

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (4)

Amel-i Sâlih İşleyenler


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (10)

"Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak ve: 'Haydi, yangın azabını tadın!' diyerek canlarını alırken onları bir görsen!" (Enfâl: 50)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (10)

"Hazret-i Allah'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a Ait Yol"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (133)

"Hâtemü'r-Rusül ve Hâtemü'l-Evliyâ" İsimli Eserdeki Sırlar (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (68)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (8)

"Bu ilim, Allah'ın ‘Hikmetü'l-ulyâ'sından, yâni en yüce Hikmet'inden alınmıştır. Has menzillerin yakınlığı içinde, Vahdâniyyet nûru ile başlayan ilimden nüksetmiştir."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefse Muhalefet

İnsanın terakki edip yükselebilmesi ancak nefse muhalefet etmesiyle kâimdir.
Ruhun esâreti nefsin hürriyetidir, nefis esir alınmadıkça ruh hürriyete kavuşamaz.


İSLÂM İLMİHALİ

Namazda İşlenmesi Mekruh Olan Şeyler İle Namazın Müfsitleri


GÜNDEM

Terör Biter mi?

Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği Milli Savunma Kadar Önemli Bir Konudur

Küresel Ekonomi -S.O.S- Veriyor! / Uğur Kara


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Tarihine ve Osman Gazi'nin Sakarya Fetihlerine Işık Tutan En Eski Vesika 1301 (H.700) Tarihli "Çalıca Mülk-nâmesi" / Hakan Yılmaz

Osmanlılar'dan günümüze ulaşmış en eski resmî belge niteliğindeki Çalıca Mülk-nâmesi; Osmanlı Devleti'nin kuruluş târihini, ilk hükümdârının ve şehzâdesinin siyâsî statüsünü ve bugüne kadar zamânı tespit edilemeyen Sakarya'daki akınlarının başlangıç târihini, kuşkuya mahâl bırakmayacak çağdaş bir vesîka olarak net bir biçimde gözler önüne sermektedir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |