214. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Çok Büyük Olan Rabb'inin İsmini Tesbih Et." (Vâkıa: 74 ve 96)

"Ey İman Edenler! Allah'ı Çok Çok Zikredin." (Ahzâb: 41)

"Zikrullah Elbette En Büyük (İbadet)tir." (Ankebût: 45)

"Âlemlerin Rabb'i Olan Allah, Noksan Sıfatlardan Münezzehtir." (Neml: 8)

"Sabah Akşam Rabb'inin İsmini Zikret!" (İnsan: 25)

ALLAH-U TEÂLÂ'YI NOKSAN SIFATLARDAN TENZİH ETMEK,
İLÂHİ BİR EMİR OLAN ZİKRULLAH ve TEHLİL İle TEKBİR GETİRMEK

Tesbih Eden Varlıklar
İlâhî Emir
En Ağır Kelimeler
Dilde Hafif, Mizan’da Ağır İki Kelime
Tesbihin Yücesi
Kolay ve Faziletli Tesbih
Hizmetçiden Hayırlı Zikirler
Namaz Sonundaki Tesbihlerin Fazileti
Cennete Ekilen Tohum
Allah-u Teâlâ’ya En Makbul Söz
Tesbihin Fazileti
Cennet Definesi
Tesbih Namazı

İlâhi Bir Emir; ZİKRULLAH
“Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin.”
(Ahzâb 41)
Mânâ ve Önemi
İlâhî Emir
Âyet-i Kerime’ler
Ayırılanlar
Zikrullah ve Şükür
Kâlplerin Şifâsı
Kâlp İtminanı
Allah-u Teâlâ’nın Kulunu Anması
Zikrullah’ı Teşvik
Musa Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
Zekeriyâ Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
Zikrullah’tan Kaçanlar ve Karşı Çıkanlar
Sıkıntılı Hayat
Muhabbetullah’ın Alâmeti
Münâfıklar ve Zikrullah
Hadis-i Şerif’ler
Zikrullah İçin Teşkil Edilen Halkalar

TEHLİL VE TEKBİR
“Bil ki Allah’tan başka ilâh yoktur.”
(Muhammed: 19)
Tevhid
Âyet-i Kerime’ler
Hadis-i Şerif’ler

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)

Hüsrandan Kurtulanlar


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (9)

"Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi mağlup edecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O'ndan başka size yardım edecek kimdir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler." (Âl-i imrân: 160)
Bedir savaşı müşriklerin câhiliye düzenlerine ölüm getirmiş, İslâm'a ise hayat vermiştir.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (9)

"Nuh'un Gemisi"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (132)

"Hâtemü'r-Rusül ve Hâtemü'l-Evliyâ" İsimli Eserdeki Sırlar (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (67)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (7)

Şeyh Şerâfeddîn ed-Dağıstânî -kuddise sırruh- Hazretleri onun "Âlem-i Lâhût, Âlem-i Ceberût, Melei'l-alâ , Sidre-i Müntehâ isimli dört âlem ve makâmât-ı mübârekede" Allah'a "sır ve rûh ile ibâdete devam eden zât" olduğunu söylüyor; hattâ hakkında: "dâr-ı dünyâya teşriften itibâren o makâmât-ı mübârekeyi ruh ve cesedle otuz üç kerre ziyâret buyurmuştur. Bu zât dahî, Cibrîl tarafından Efendimiz'e gösterilen zevâtın içindedir!" diyerek, onun kim olduğunu halka açık bir dille müjdeliyordu.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tevhid Tohumu

Allah-u Teâlâ bir kulunun hayrını dilerse, onu dilediği bir rehbere ulaştırır. O vasıta ile kalbine Tevhid tohumu düşürür ve ruhu kendisine çağırır. Çok sevdiği o kararmış nefse uymamasını ona duyurur.


İSLÂM İLMİHALİ

Namazın Sünnetleri ve Müstehabları

Namazda Allah'ın huzurunda bulunduğunu düşünmek, zâhirî ve bâtınî olarak huzur ve haşyet içinde bulunmak namazın âdâplarından (müstehaplarından)dır.


GÜNDEM

"Tarih"ten Ders Almayan Çok Hata Yapar! / Uğur Kara

İnsan beyni teorik şablonlar kurmaya meyyaldir. Ancak mesele kağıt üzerinde teoriyi kurmak değildir. Esas önemli olan "İnsan unsuru"dur. İnsan gibi bir insanla muhatap olursanız yapacağınız uygulama başkadır, terör fitnesine düşmüş bir insanla muhatap olursanız yapacağınız uygulama başkadır.


TARİHTEN SAYFALAR

Murâd Hüdâvendigâr'ın Gâzî Evrenos Beg'e Gönderdiği Mektubun Târihî Önemi / Hakan Yılmaz

Kuruluş devri Osmanlı Tarihine ışık tutan belgelerden bir tânesi de, Murâd Hüdâvendigâr'ın Gâzî Evrenos Beg'e gönderdiği, Gâzî Sultân'ın siyâsî, dinî ve sosyal hayâta ilişkin bâzı mühim izlenim, tecrübe ve deneyimlerini yansıtan 788/1386 târihli mektubudur.


Korku / Canan Büşra Kara


Berat Kandili

Şaban-ı şerif'in on beşinci Berat gecesinde, o sene cereyan edecek bütün hâdiseler Levh-i mahfuz'dan dünya semâsına indirilip, vazifeli meleklere teslim ediliyor.
Şöyle ki; kâtip melekler bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar olacak hâdiseleri birer birer defterlere yazarlar. Kimlerin zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları, başa gelecek ibtilâlar, rızıklar, ölümler, doğumlar, hülâsa bütün işler ilm-i ilâhi'den topluca meleklere yazdırılır ve hükme bağlanır. Kadir gecesinde ise vazifeli meleklere teslim edilir.


ŞİİR

Efendim / H. Demir

Sözünüz dermandır derde
Gözünüz deliyor perde
Utanmamak için mahşerde
Eli uzattım efendim.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |