198. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Resul'üm! Sen Atmadın Allah Attı." (Enfâl: 17)

"Allah'tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur" (Bakara: 282)

"Bunu Bir Bilene Sor!" (Furkân: 59)

"İnananların Allah'ı Zikir İçin Kalplerinin Saygı İle Yumuşaması Zamanı Hâlâ Gelmedi mi?" (Hadîd: 16)

"İlimde Derinleşmiş Olanlar 'O'na İnandık, Hepsi Rabb'imizin Katındandır.' Derler. Bunu Ancak Akl-ı Selim Sahipleri Düşünüp Anlar." (Âl-i imrân: 7)

HAKİKATİ KAVRAMA NOKTASI

Hakikat Nedir?
Hakikat İle Hayır Karşısında İnsanlar
1. HAKİKATİ VE HAYRI YAYANLAR
2. HAKİKATİ VE HAYRI YALANLAYANLAR
3. HAKK’A VE HAKİKAT’E UYANLAR VE İLÂHÎ HÜKME MAZHAR OLUŞLARI
Hidayet:
O Yaratıyor, O Gösteriyor
Serî’ül-hisab:
“Bir Bilene Sor!”
Faydalı İlim
Öğüt ve Uyarılar
Derin Bir Süzgeç Olan Hadis-i Şerif:
BU YOLDA İLİM PERDEDİR
ALLAH-U TEÂL’NIN ÂLEMLERDE TASARRUF ETTİRDİĞİ KİMSELER
Derinleşenler Kimdir?
Öğretilen İlim
Râsih Ulemâ
Dünya Mutasarrıfı
Âlemlerin Tasarruf Memuru

/ İsmail Yavuz

Kadir Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Kadir Gecesi (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"İlk Gazâlar"

Kureyşliler Mekke'de söndüremedikleri İlâhî nûr'u, akıllarınca Medine'de söndürme çabası içine girmişlerdi. Medine'nin yahudi ve münâfıklarını, hatta Medine civarındaki kabileleri devamlı tahrik etmeye çalışıyorlardı. Medine'ye baskın yapabilmek için her türlü hazırlıkları tamamlamışlardı.
Resulullah Aleyhisselâm bütün bu olanları yakından takip ediyor, uykusuz geçirdiği geceler bile oluyordu. Hatta bir defasında:
"Bu gece birkaç kuvvetli adam nöbet tutsa!" buyurdu.
Sa'd bin Ebi Vakkas -radiyallahu anh- silâhlarını alarak ilk gece nöbetini tuttu.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (119)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (54)

Sadreddîn el-Konevî -kuddise sırruh- (2)

Hazret-i Ali -kerremallâhu veçhe- Efendimiz bir beyanlarında şöyle buyurmaktadır:
"Yeryüzü Allah'ın hüccetini kâim kılandan hâlî kalmaz. O ya açıktır, ya da gizlidir." (Ebû Talîb el-Mekkî, "Kûtu'l-Kulûb")


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'ın Kısımları

Zikrullah beş kısma ayrılır:
1. Umum müslümanların zikri.
2. Tarikat ehlinin zikri.
3. Hakikat ehlinin zikri.
4. Marifetullah ehlinin zikri.
5. Hass'ül-has olanların zikri.


İSLÂM İLMİHALİ

İslâm

İslâm dini ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile başlamış, zamanın akışı içerisinde ve her peygamber gelişinde en mükemmele doğru daima bir gelişme kaydetmiştir. Hazret-i Musâ Aleyhisselâm'a indirilen İslâm, Hazret-i Nuh Aleyhisselâm'a indirilen İslâm'dan daha geniş ve daha mükemmeldi. Hazret-i İsâ Aleyhisselâm'a gönderilen İslâm, Hazret-i Musa Aleyhisselâm'a indirilen İslâm'dan daha şümullü ve daha mükemmeldi. Muhammed Aleyhisselâm gelince de kemâlini buldu ve son şeklini aldı.


İbtilâ ve İmtihan (3)

"Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır." (Enfâl: 30)
Allah-u Teâlâ hadd-i zâtında hile ve tuzak kurmaktan münezzehdir. O'nun tuzağı Peygamber'ine ve müminlere kurulan tuzağı savuşturmak ve geçersiz kılmak içindir. Tuzak kuranların tuzağını önlemesinde müminlere hayır olduğu gibi, tuzak kuranlara haddini bildirmek, bazılarının tevbe edip o işten vazgeçmesine sebep olmak bakımından o işi yapanlar için hayırdan başka birşey değildir. İşte bundan dolayı Allah-u Teâlâ "Hayrül-mâkirîn"dir.


GÜNDEM

"İyi Günde Değiliz!" / Uğur Kara

"Kapitalizm" denilen fâiz düzeninde küresel sermayeyi kontrol eden küresel şebeke, çarka çomak sokan, yahut potansiyel tehlike arzeden her şeyi yutup yok etmek istiyor.
Bu uğurda dünyayı ateşe vermek dahil her türlü karanlık icraatı bunlardan beklemek gerekiyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Murâd Hüdâvendigâr Adına Yazılmış Bir Eser:
"Tuhfetü'l-Guzât fî Fezâ'ilü'l-Cihâd"
/ Hakan Yılmaz

"Tahrifçi"lerin "yok" zannedip büyük bir iştahla saldırdıkları ve ipe-sapa gelmez kulplar taktıkları Osmanlı medeniyetinin bu döneme âit kaynakları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmakta; "tahrifçi"lerin tüm yalanlarını yüzlerine vurarak asılsız iddiâlarını birer birer ortadan kaldırmaktadır.


EĞİTİM

"O Nur Hürmetine!" / Canan Büşra Kara


ŞİİR

Çanakkale Şehidlerine!.. / Mehmed Akif Ersoy

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor PEYGAMBER


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |