197. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Siz Beşeriyet İçin Meydana Çıkarılmış En Hayırlı Bir Ümmetsiniz." (Âl-i imrân: 110)

"İzzet Allah'ındır, Allah'ın Peygamber'inindir ve Bütün Müminlerindir." (Münâfikûn: 8)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'râf: 181)

"Ümmetimden Bir Tâife, Kıyamet Gününe Kadar Hakk İçin Muzaffer Bir Şekilde Mücadeleye Devam Edecektir." (Hadis-i Şerif)

"Ümmetim Yağmura Benzer. Evvelkiler mi Daha Hayırlıdır, Sonrakiler mi Daha Hayırlıdır Bilinmez." (Hadis-i Şerif)

ÜMMET-İ MUHAMMED

Ümmet-i Merhume
Dünya da Müminlerin, Âhiret de
Büyük Bir Lütuf
Bütün Ümmetlerin Şâhidi
Dinin Yardımcıları
İnsanlığın Âdil Şâhitleri
Ehl-i Beyt
Ashâb-ı Kiram
Tâbiîn-i Kiram
HÂTEM-İ VELİ
Üzerine Yemin Edilenler
Hadis-i Şerif'ler

/ İsmail Yavuz

Kadir Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Kadir Gecesi


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Cihadın Ruhu"

"Andolsun o koştukça koşanlara! Kıvılcımlar saçanlara! Sabahleyin akına çıkanlara! Orada tozu dumana katanlara! O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!" (Âdiyât: 1-5)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (118)

Seyyid Mustafa Râsim Efendi
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (53)

Sadreddîn el-Konevî -kuddise sırruh- (1)

"Ümmet-i Muhammed velîlerinin kâmillerinden olan, kendilerine 'Enbiyâ-yı evliyâ' (Peygamberler gibi olan velîler) denilen ulu bir tâifenin, Muhammedî kuşatıcılığa mahsus olan zevklerden nasîbi vardır. İşte Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-in gerçek halifeleri, vârisleri ve kardeşleri de onlardır. (Tebsıretü'l-Mübtedî ve Tezkîretü'l-Müntehî)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'tan Kaçanlar ve Karşı Çıkanlar

"Allah ortaksız olarak zikredildiği zaman ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar." (Zümer: 45)


İSLÂM İLMİHALİ

Mezheplerin Ortaya Çıkışı (2)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde: "Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." buyurmuşlardır. (Nevâdir-ül Usûl) Yani fakih ve müctehidlerin büyüklerinin arasındaki ihtilâf, şeriat dairesini genişlettiği ve ümmet-i Muhammed'in muamelelerini kolaylaştırmaya sebep olduğundan rahmete vesiledir.


GÜNDEM

Robot Orduları Meydana İndi! / Uğur Kara

Bir zamanlar bilim-kurgu filmi olarak seyrettiğimiz "robot orduları" artık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Amerika ordusunu büyük bir hızla "İnsansız Harp Araçları" ismiyle genelleyebileceğimiz robot sistemleri ile donatıyor. Uzaktan kumanda ile çalışan bu sistemlerin, öldürmeye kendi kendine karar veren türlerini geliştirmeye çalışıyor.
Türkiye de "Elektronik Harp Sistemleri" konusunda yakaladığı gelişme düzeyi sayesinde uzaktan kumandalı insansız harp araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeye çalışıyor. Amerika ile boy ölçüşecek derecede olmasa da dünyada söz sahibi olabilecek bir potansiyeli barındırıyor. Ancak sadece potansiyel sahibi olmak yeterli değil. Karşımızda hızla "Robot orduları" techiz eden bir küffar var.


TARİHTEN SAYFALAR

Murâd Hüdâvendigâr'ın Seferlerine Işık Tutan En Eski "Gazavât-nâme" Örneği:
"Gazavât-ı Sultân Murâd bin Orhân bin 'Osmân Hân"
/ Hakan Yılmaz

Osmanlı seferleri adına kaleme alınmış ilk ve en eski gazavât-nâme örneğini teşkil eden bu metin, aslında daha uzun ve ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmektedir. Biz burada eserin yalnızca ana hatlarını belirlemek ve târihî önemini ortaya koyacak birkaç delil göstermekle yetindik.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |