186. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Sana Yakîn (Ölüm) Gelinceye Kadar Rabb'ine Kulluk Et!" (Hicr: 99)

"Nerede Olursanız Olun, Sarp ve Sağlam Kaleler İçinde Bulunsanız Bile Ölüm Size Ulaşır." (Nisâ: 78)

"Her İnsan Ölümü Tadacaktır." (Âl-i imrân: 185 - Enbiyâ: 35 - Ankebût: 57)

"Ey İman Edenler! Allah'tan Nasıl Korkmak Lâzımsa O'na Yaraşır Şekilde Öylece Korkun. Sakın Siz Müslüman Olmaktan Başka Bir Sıfatla Can Vermeyin." (Âl-i imrân: 102)

"Sizi Geceleyin Öldüren O'dur." (En'âm: 60)

ÖLÜMÜN HAKİKATİ

Kü­çük Kı­ya­met
Ölüm Her­ke­sin Ba­şın­da
İm­ti­han Sah­ne­si
Be­lir­li Bir Ömür
Mil­let­le­rin Ölü­mü
Kim Ne­re­de Öle­cek­se!
Uy­ku ve Ölüm
Bin Yıl Ya­şa­mak İs­te­yen­ler
Me­lek­ler Üze­ri­ne Ye­min
Ölüm Me­le­ği ve Yar­dım­cı­la­rı
Üç Sı­nıf İn­san
a- Mu­kar­reb­ler
b- As­hâb-ı Ye­min
c- İn­kâr­cı Sa­pık­lar
Can Çe­kiş­me Sah­ne­si
Ölü­mü Ha­tır­la­mak
Ölüm İçin Ha­zır­lık
Nu­mu­ne Bir Ni­yaz

/ İsmail Yavuz

Leyl Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

İlâhî Azametin Delilleri


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Üç Sınıf Bedevî" (2)

Ceza o kadar ağırdı ki, Tevbe sûre-i şerif'inin 118. Âyet-i kerime'sinde beyan buyurulduğu üzere, "yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (108)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî
-kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (43)

İmâm Ebû Hamîd el-Gazâlî -kuddise sırruh- (3)

İmâm Ebû Hâmid el-Gazâlî -kuddise sırruh- Hazretleri, "İhyâ'-u 'Ulûmi'd-Dîn" adlı eserinden naklettiğimiz beyanlarında şöyle buyurmuşlardı:
"Bu 'mükâşefe ilmi'; sıddîkların ve mukarreblerin (Allah'a yakın olanların) ilmidir. Bu ilim, kalp temizlendiği, bütün kötü sıfatlardan soyunup nûra döndüğü zaman elde edilen bir ilimdir. O nûrlu halden birçok hususlar inkişâf eder, bu sâyede birçok şeyleri görür. Kişi daha önce o şeylerin isimlerini işittiğinden, icmâlen mânâlarını tahmin eder. Fakat kalbi nûr hâline geldiğinde, bütün bu mânâları idrâk eder, kendisine geniş ufuklar açılır." ("İhyâ'u 'Ulûmi'd-Dîn")


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Veliler ve Velâyet

Allah-u Teâlâ'nın veli kullarının cümlesine hürmet edip sevgi beslemelidir. Zira onlar Hakk'ın sevdiği ve muhabbet için seçtiği kullarıdır.
Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:
"Biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz." (En'âm: 83)


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Hayatının Devreleri (2)

Mizan; amellerin tartılması için Allah-u Teâlâ'nın mahşer meydanında kuracağı terazidir.
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:
"Biz kıyamet günü adâlet terazileri kuracağız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan bir iyilik hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir tartıya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz." buyuruyor. (Enbiyâ: 47)


GÜNDEM

Türkiye'yi "Zulmün Payandası", "Küffarın Destekçisi" Gibi Göstermek İstiyorlar! / Uğur Kara

2000, 2004, 2009... Aynı oyun, aynı sinsi tavır hâlâ devam ediyor.
İsrail ne zaman bir zulüm yapacaksa öncesinde bir Türkiye tiyatrosu oynuyor.
Ancak bu sefer sahne tepesine göçtü!


TARİHTEN SAYFALAR

Dördüncü Murad'ın Olağanüstü Kudreti, Asrın Tarihçileri ve Görgü Şahitleri Tarafından Tasdik Edildiği Hâlde; Bilgi ve Belgeye Dayanmadan Konuşanlar "Tarihçi" Değil, "Tahrifçi"dir!.. / Hakan Yılmaz

Osmanlı pâdişahları arasında Sultan IV. Murâd'ın ayrı bir yeri vardır. Fitne ve fesadla alabildiğine çalkalanan ve yıkıma doğru sür'atle yol alan Osmanlı Devleti'ni gösterdiği büyük sertlikle dizginlemeyi başaran, içki ve tütünü yasaklayıp bu yasağa uymayanları şiddetle cezâlandıran; öte yandan ülkede âsâyişi sağlaması, eşkiyâları ortadan kaldırması ve uzun bir aradan sonra ilk defâ ordunun başında sefere çıkarak, kaybedilen toprakları yeniden devlete kazandırmasıyla halkın gönlünde taht kuran bu kudretli pâdişâh, yalnız bu yönleriyle değil, vücûdunun zindeliği ve olağanüstü beşerî üstünlükleri ile de en çok dikkat çeken pâdişahlardan biri olmuştu.


Muhtelif Mevzularda Mühim Hadis-i Şerif'ler

"İyi arkadaşla kötü arkadaşın misâli; misk taşıyanla, körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın." (Buhârî, Müslim)


EĞİTİM

Üç Sayfalık Kitap / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |