185. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Andolsun ki Biz Lokman'a Allah'a Şükretmesi İçin Hikmet Verdik." (Lokman: 12)

"Kim Zerre Kadar Bir İyilik Yapmışsa Onun Mükâfatını Görür. Kim de Zerre Kadar Kötülük Yapmışsa Onun Cezasını Görür." (Zilzâl: 7-8)

"Yeryüzünde Böbürlenerek Yürüme! Zira Allah Kendini Beğenip Övünen ve Böbürlenen Kimseleri Aslâ Sevmez." (Lokman: 18)

"Rahman'ın Kulları Onlardır ki, Yeryüzünde Tevâzu ve Vakar İle Yürürler." (Furkân: 63)

HAZRET-İ LOKMAN ALEYHİSSELÂM'IN
HİKMETİ ve OĞLUNA TAVSİYELERİ

Hik­met ve Şü­kür
Hik­met Ne­dir?
Kur’an-ı Ke­rim ve Hik­met
Hik­met­le Dâ­vet
Öğüt­ler
Şirk ve Zu­lüm
İman-ı Kâ­mil
Na­maz
Emr-i Bil-mâ­ruf Nehy-i Ânil-mün­ker
İn­sa­na Say­gı
Te­va­zu ve Va­kar
Söz ve Ses
Hik­met Pı­rıl­tı­la­rı
1. “Ölü kalp­le­ri di­rilt­me­li­sin.”
2. “Fa­kir­ler­le otur­ma­lı­sın.”
3. “Sul­tan­la­rın mec­li­sin­den sa­kın­ma­lı­sın.”
4. “Fa­kir kim­se­ler­le ta­nış­ma­lı­sın.”
5. “Kö­le­le­ri azad et­me­li­sin.”
6. “Ga­rip­le­ri ko­nak­lat­ma­lı­sın.”
7. “Fa­ki­ri zen­gin kıl­ma­lı­sın.”
8. “Şe­ref­li kim­se­le­rin şe­re­fi­ni ko­ru­ma­lı­sın.”
9. “Bü­yük kim­se­le­rin ulu­lan­ma­sı­nı ar­tır­ma­lı­sın.”
10. “İlim, hik­met mal­dan da­ha iyi­dir, ti­ca­ret anın­da iyi bir ser­ma­ye­dir.”

/ İsmail Yavuz

Şems Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Nefsin Islahı (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

"Üç Sınıf Bedevî"

"Bedevîlerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, harcayacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber'in duâlarını almaya vesile edinir." (Tevbe: 99)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (107)

Bandırmalı-zâde Hâşim Mustafa el-Üsküdârî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (42)

İmâm Ebû Hamîd el-Gazâlî -kuddise sırruh- (2)

İmâm-ı Gazâlî -kuddise sırruh- Hazretleri bu ilmin mukarreblerin ilmi olduğunu beyan buyuruyor; Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri ise: "O Hakk adamıdır!" buyuruyor. "Sıddîklar" ve "Mukarrebler", "Hakk adamı"dır. Bu ilim ancak sıddîklara ve mukarreblere âit bir ilimdir, başkasına şâmil değildir.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Veliler ve Velâyet

Veli; dost, sevgili, ermiş gibi mânâlara gelir. "Evliyâullah" Allah-u Teâlâ'ya dost olanlardır.
Velâyet ise; Allah-u Teâlâ'nın kulunu, kulun Mevlâ'sını dost edinmesi, Hâlik ile mahlûk arasındaki karşılıklı sevgi ve dostluk demektir. Kulun Hakk'ta fâni olup O'nunla bekâ bulmasından ibarettir.


İSLÂM İLMİHALİ

Ahiret Hayatının Devreleri (1)

"Takvâ sahiplerini o gün Rahman'ın huzurunda O'na gelmiş konuklar olarak toplarız." (Meryem: 85)


GÜNDEM

İsrail Her Zamanki Gibi Vahşette Sınır Tanımadı! / Uğur Kara

İsrail'i yönlendiren siyonist yahudiler kendi dini kaynaklarında haber verilen "Dünya Karallığı"nın kurulma vaktinin geldiğine inanıyorlar.
Büyük harpler, büyük kıyımlar planlıyorlar. Bütün dünyayı zor günler bekliyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Varna Savaşı'nda Kralın Başını Keserek Mağlubiyeti Galibiyete Dönüştüren Üç Osmanlı Yiğidi: "Bahâdır", "Timurtaş" ve "Koca Hızır" / Hakan Yılmaz

Altı asırlık târihi boyunca büyük bâdireler atlatan, zaman zaman yıkımın eşiğine kadar geldiği hâlde İlâhî yardımın tecellîsiyle yeniden toparlanan Osmanlı Devleti'nin, Timur istilâsından sonra atlattığı en büyük tehlike, hiç şüphesiz ki Sultan II. Murad'ın saltanatının son yıllarında cereyân eden "Varna Savaşı"dır.


ŞİİR

Gönül ve Zaman! / Abdullah Kotan

Izdırapta aşk tadı,
Bitmez aşkın feryadı,
HAKK'dır aşkın maksadı;

Gönül közde kaynayıp,
HAKK'ta taşmayı ister.


EĞİTİM

Reçel / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |