183. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hacc'a Gidip Gelmeye Gücü Yeten Herkesin Kâbe'yi Ziyaret Etmesi, Allah'ın İnsanlar Üzerinde Bir Hakkıdır." (Âl-i İmrân: 97)

"İnsanları Hacc'a Çağır, Yürüyerek ve Uzak Yollardan Gelen Bineklere Binerek Sana Gelsinler." (Hacc: 27)

"Ey insanlar! Allah Size Hacc'ı Farz Kılmıştır. O Halde Hacc İbadetini Yerine Getiriniz." (Hadis-i Şerif)

"Hacc Ediniz. Zâhirdeki Kirleri Su İzâle Ettiği Gibi, Günahları Dahi Hacc-ı Şerif İmhâ Eder." (Hadis-i Şerif)

İslâm'ın Temel Esaslarından Biri: HACC

Hacc’ın Farz Olu­şu
Ha­dis-i Şe­rif’ler
Kâ­be-i Mu­az­za­ma
HACC’IN ŞART­LA­RI
Hacc’ın Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı
Hacc’ın Edâ­sı­nın (Ye­ri­ne Ge­ti­ril­me­si­nin) Şart­la­rı
Hacc’ın Sıh­ha­ti­nin (Ge­çer­li Ol­ma­sı­nın) Şart­la­rı
Hacc’ın Rü­kün­le­ri
HACC’IN V­CİP­LE­Rİ
HACC’IN SÜN­NET­LE­Rİ
ME­Dİ­NE-İ MÜ­NEV­VE­RE’Yİ Zİ­YA­RET
“Rabb’in İçin Namaz Kıl, Kurban Kes!” (Kevser: 2)
Zilhicce

KUR­BAN
İb­ra­him Aley­his­se­lâm’dan Ul­vî Bir Hâ­tı­ra
Kur­ba­nın Şart­la­rı
Kur­ba­nın Sa­hih Ol­ma­sı­nın Hük­mü
Mü­him Bir Hu­sus
Kur­ban Ke­si­le­cek Hay­van­lar
Kur­ban Ol­ma­ya En­gel Olan Özür­ler
Kur­ba­na En­gel Ol­ma­yan Özür­ler
Kur­ban Kes­me­nin Vak­ti
Kur­ba­nın Ke­sil­me­si
Kur­ba­nın Eti ve De­ri­si
Kur­ban Hak­kın­da Hü­küm­ler
Akî­ka Kur­ba­nı
Adak Kur­ba­nı

HAY­VAN KE­Sİ­Mİ

/ İsmail Yavuz

BELED SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ (2)

Sarp Geçit


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

"Yahudiler" (2)

"Nefislerini ne kötü şeye değişip sattılar! Allah'ın, kullarından dilediğine lütfundan (kitap) indirmesine hased ederek Allah'ın indirdiğini inkâr ettiler ve bu sebeple gazap üstüne gazaba uğradılar. Küfredenlere kahredici bir azap vardır." (Bakara: 90)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (105)

Karabaş Velî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (40)

Hallâc-ı Mansûr -Kuddise Sırruh-

Bu ifşaatları açmaya kendimi lâyık bile görmüyorum, çoğunu onun için açmıyorum. Açık amma kapalı. Zâhirini anlıyorsunuz, orada kalıyorsunuz; aslını bilmeniz mümkün değil!.. Çünkü O'nu bilmen için de o olman lâzım, o işin Hakkâ'l-yakîn'i olman lâzım…


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

"Veliler de Üç Kısımdır" (2)

"Eğer bilmiyorsanız dini müşküllerinizi ehl-i zikirden sual ediniz." (Nahl: 43 - Enbiyâ: 7)


İSLÂM İLMİHALİ

Kıyamet Alâmetleriyle İligili Hadis-i Şerif'ler

"Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allah-u Teâlâ o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak, zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adâletle dolduracaktır." (Ebu Dâvud - Tirmizî)


GÜNDEM

Amerika'da İktidar Değişti, Zihniyet Değişmedi / Uğur Kara

Obama'nın kritik görevler için açıkladığı isimler Bush devrinden daha tehlikeli günler yaşanabileceğinin işaretlerini veriyor. Tehlikeli yeni bir devir başlıyor. Yeni yönetimin yöntemi farklı ancak zihniyeti daha tehlikeli. Zulmü Obama maskesinin arkasına saklamaya çalışacaklar.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Padişahları'nın "Haksız Vergi" Konusundaki Hassasiyeti / Hakan Yılmaz

Onlar kendilerine emânet bildikleri halkın malına ve metâ'ına haksız yere el uzatmak, sudan bahânelerle elinden kapmaya ve çarpmaya kalkışmak şöyle dursun; devlet tarafından verilen herhangi bir hakkın geri alınmaması, lâyık-ı veçhile korunması yönünde azâmî gayret sarfetmişler, bu hususta alınması gereken her türlü tedbiri hakkıyla almaya özen göstermişlerdi.


Muhtelif Mevzularda Mühim Hadis-i Şerif'ler

"Abdest (sırasın)da vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da 'el-Velehân'dır. Öyleyse suyun vesvesesinden kaçının." (Tirmizî)


EĞİTİM

Çocuklarımızın "Kendi Yeteneklerini" Tanımalarına
Yardımcı Olalım!
Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |