174. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Onlar Dünya Hayatını Âhirete Tercih Ettiler.” (Nahl: 107)

“Amelleri Tihame Dağı Kadar Büyük Olan Nice Topluluklar Vardır ki Kıyamet Günü Haşredilecekler, ve Cehenneme Atılmaları Emredilecek. Bunlar Namaz Kılarlar, Oruç Tutarlar, Geceleri Çok Az Uyurlardı. Ama Kendilerine Azıcık Bir Dünyalık Arz Edildi mi Dört Elle Sarılırlardı.”
(Hadis-i şerif, Irakî, Muğni lll. 204)

“Bir Kimse Hakkında ‘Ne Kadar Kahraman Zâttır, Ne Kadar Zarif Kişidir, O Ne Kadar Akıllı Kimsedir’ Diye Övülür. Halbuki Onun Kalbinde Hardal Tanesi Kadar İman Yoktur.” (Müslim, İman)

Küçücük Bir Dünya Menfaati Uğruna İmanlar Kayıyor, Bir Ebediyat Gidiyor.

“Çünkü Onlar, İmana Girdiler, Sonra Kâfir Oldular.” (Münâfikûn: 3)

“Onların Çoğu Allah’a İman Etmişler, Fakat Müşrik Olarak Yaşarlar.” (Yusuf: 106)

DİKKAT ET! İNSAN MISIN, HAYVAN MISIN?

MÜSLÜMAN MISIN, MÜNAFIK MISIN?

İman­lar Ka­yı­yor
“Aşa­ğı­lık Dün­ya”yı Ter­cih Eden Mü­na­fık­lar ve Alâ­met­le­ri
Küf­ran-ı Ni­met
De­ğer­siz Dün­ya İçin Ni­ce İman­lar Gi­di­yor
İman­la Git­mek İçin Al­lah-u Te­âlâ’ya Çok Sı­ğın­ma­mız Lâ­zım
İman Na­sıl Ke­mâ­le Erer?
En Bü­yük Ka­yış Nok­ta­sı; Men­fa­at
İs­lâm’a ve Müs­lü­man­la­ra En Bü­yük Za­rar Mü­na­fık­lar­dan Ge­lir
Ne Ka­dar Hiz­met Eder­se Et­sin Mü­na­fık­la­rın Hiç­bir Ame­li Ken­di­le­ri­ne Hiç­bir Fay­da Sağ­la­maz

Münafık Ne Demektir? Münafık Kime Denir?
Münafık Nasıl Bilinir, Nasıl Tanınır?
Kimse “Ben Münafığım” Demez. İşaretlerine Bakar Ne Olduğunu Öğrenir!
Münafıkların Alâmetleri!
      Mü­nâ­fi­kûn Su­re­si Dör­dün­cü Âyet-i Ke­ri­me
      Mü­na­fık­la­rın Va­sıf­la­rı­nı Ha­ber Ve­ren Ha­dis-i şe­rif’ler
      “Ema­net Edi­lin­ce Hi­ya­net Eder”
      “Ko­nu­şun­ca Ya­lan Söy­ler”
      “Söz Ve­rin­ce Sö­zün­de Dur­maz”
      “Hu­sû­met Edin­ce Had­di Aşar”
      İman­dan Son­ra Kü­für
      Al­lah-u Te­âlâ’nın Aza­bın­dan Emin Ol­mak
      Es­ki Üm­met­ler­de­ki Gi­bi
      Mü­na­fık­la­rın Kur’an-ı ke­rim’de Bil­di­ri­len Va­sıf­la­rı
      Mü­na­fık­lar Hak­kın­da Şid­det­li Hü­küm­ler

“Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın!” (Fatır: 5)
“Onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler.” (Nahl: 107)
“Onlar dünya hayatı ile şımardılar.” (Rad: 26)
      “Az Bir Ge­çim­lik”
      “Aşa­ğı­lık Dün­ya”
      Dün­ya­lık İn­san­lar­dan Uzak Dur­mak Lâ­zım­dır
      Sa­de Ha­yat İman­dan­dır
      Ha­dis-i Şe­rif’ler­de Ha­ber Ve­ri­len Dün­ya Teh­li­ke­si

/ İsmail Yavuz

BÜRÛC SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Gerçek İntikam Sahibi


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Sevr Mağarası

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Resulullah Aleyhisselâm adına tabii olarak endişe ediyordu. “Yâ Resulellah! Eğer onlardan biri ayaklarının altına doğru baksa bizi görecek.” dedi. Resulullah Aleyhisselâm: “Ey Ebu Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Üzülme! Allah bizimledir.” buyurarak arkadaşını teselli etti. (Buhârî)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (96)

Cemâleddîn Mahmûd Hulvî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (31)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (20)

Hazret’in “Ben onun elini kabul etmekle emrolundum.” buyurmasında ne büyük sırlar var! O ki Allah-u Teâlâ’nın sevdiği ve seçtiği bir velisidir. Şeyhü’l-ekber olduğu halde elini kabul etti. Burada bir hususiyet olduğu anlaşılıyor. Bu da “Allah-u Teâlâ’nın halîfesi” olması hasebiyledir.


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (11)

Tasavvuf Yolu

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde: “Ben cinleri ve insanları ancak (beni bilsinler) bana ibadet etsinler diye yarattım.” buyuruyor. (Zâriyât: 56)
Yaratılışın asıl sebebi, kişinin Yaratan’ını arayıp bulmasıdır. Âyet-i kerime’nin sırrı budur. İnsan yüzünü Hakk’a döndürmezse neyi bulur?


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ’nın Sıfatları

Hâlik-ı Azîmüşan’ın zâtını idrak etmek, bir mahlûkun takati dışındadır. Biz Allah-u Teâlâ’yı ancak sıfatları ile tanıyabiliriz. O’nun yüce sıfatları; kemâlini, kuvvet ve kudretini, azamet ve ululuğunu, lütuf ve inayetlerini ifade eder. Bu ilâhi sıfatlar Âyet-i kerime’lerden ve Hadis-i şerif’lerden öğrenilmektedir.


GÜNDEM

Dış Görünüşe ve Uyduruk Felsefelere Aldanmayalım! / Uğur Kara

Millet olarak bu gibi fikirlere ve sahiplerine hoş bakar olduk. Bu iyi bir işaret değil! "Bocalama" derinleşebilir.

Kosova Bağımsız! Balkanlar’da Kaos Devam Edecek. Şinasi Çapa

Dünya daha çok şeyler görecek ve daha korkunç acılar yaşayacaktır. Rusya’nın, ABD’nin ve AB’nin bu denli korkunç emperyalist baskılarının devam ettiği müddetçe dünyaya rahat yoktur.


TARİHTEN SAYFALAR

“Karaca Rahmân-oğlu Hamza Beg” ve “Has Ahmed”in Zaferleri / Hakan Yılmaz

Çanakkale Savaşı’ndan neredeyse beş asır önce, Varna Savaşı’na az bir zaman kala Gelibolu önlerinde toplanan haçlı donanmasını dağıtan, Sultan İkinci Murad’ın Rumeli yakasına geçmesinde en önemli rolü oynayan ve bu fedâkârlığıyla Osmanlı Devleti’ni yıkımın eşiğinden kurtaran “Karaca Rahmân-oğlu Hamza Beg” adlı Osmanlı reisinin ve kabri bugün Gelibolu’da bulunduğu hâlde, hakkında herhangi bir malûmât bulunmayan Gelibolu beyi “Has Ahmed”in hikâyesini, şimdiye kadar kayıp sanılan ya da üzerinde hiç durulmayan üç Osmanlı kaynağına dayanarak ortaya çıkarmaya çalışacağız.


GÜNDEM

“Allah’ım! Vatanımızı Muhafaza Et, Ordumuzu Muzaffer Et!”


EĞİTİM

Öfke ve Sevgi Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |