173. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun." (Tahrîm: 6)
Bu İlâhi Bir Emirdir. Korunmak ve Kurtulmak İçin.

Zira Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Şöyle Buyuruyorlar.:
"İnsanların Dünyaca En Bahtiyarını Adi Oğlu Adiler Teşkil Etmedikçe Kıyamet Kopmaz." (Tirmizî, 2210)

Bu Kadar Âyet-i Kerime, Bu Kadar Hadis-i Şerif Arzettik.
Buna Rağmen Halk Kendi Reyini Hükm-ü İlâhi'nin Önünde Tuttu.

Böylece Şu Hadis-i Şerif Tecellî Etmiş Oldu:
"İyiliği Emret, Kötülükten Vazgeçirmeye Çalış! Ne Zaman ki; Aşırı Derecede Cimrilik Hâkim Olur, Nefislerin Arzusu Peşinden Gidilir, Dünya Ahiret Üzerine Tercih Edilir, Herkes Kendi Görüşünü Beğenir, Kimse Kimseyi Tanımaz Bir Hâle Gelirse,
O Zaman Kendini Kurtarmaya Bak ve Halk Tabakasını Bırak!"
(Ebu Dâvud-Tirmizî-İbn-i Mâce)

Çok Defalar Uyarıp, İkaz Ettik. Dinleyen Dinledi. Dinlemeyen Kendi Nefis Arzusuna Uydu. Nihayetinde Nedamet Çok, Faydası Yok.
"İnsanlar Uykudadırlar, Öldükten Sonra Uyanırlar." (K. Hafâ)

Halkın Durumu
İlâ­hi Ce­za­yı Da­vet Eden İs­yan­lar
"İn­san­lar Uy­ku­da­dır­lar, Öl­dük­ten Son­ra Uya­nır­lar."
Kendimizi Kurtarmaya Çalışalım
“Sa­yı­la­rı Pek Az­dır” Bu­yu­ru­lan Sâ­lih­ler Züm­re­si
Hat­mü’l-Ev­li­yâ’ya Tâ­bi Ol­ma­nın Lü­zu­mu ve Ona İti­raz Eden­le­rin Du­ru­mu

Resulullah Aleyhisselâm’ın Haber Verdiği Kıyamet Alametlerindeki Halkın Durumu
Re­su­lul­lah Aley­his­se­lâm Bu­gün­kü Du­ru­mu Ol­du­ğu Gi­bi Ha­ber Ver­miş­ti
Ha­dis-i şe­rif’ler­de Ha­ber Ve­ri­len Hal­kın Du­ru­mu
Hal­kın Ara­sı­na Ka­rış­ma­yan Hıfz-u Hi­ma­ye­de­ki­ler ve Mah­şer­de­ki Du­rum­la­rı

/ İsmail Yavuz

BÜRÛC SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Ashâb-ı Uhdûd


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Büyük Hicret

Allah-u Teâlâ nihayet Resul-ü Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ine İsrâ sûre-i şerif'i 80. Âyet-i kerime'si ile hicret emrini verdi ve bu hususta şöyle buyurdu:
"Resul'üm! De ki: Ey Rabb'im! Beni koyacağın yere sıdk ile hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden de sıdk ile hoşnutlukla çıkar." (İsrâ: 80)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (95)

Nev'î Yahyâ Efendi -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (30)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (19)

Bizim yolumuz Tasavvuf üzerinde irşattır. Nitekim Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri: "Allah-u Teâlâ onun şânını ve irşâdını yayacak." buyuruyor. İşte bu, bu mânâyı taşıyor. Ve dikkat ederseniz Amerika'dan tutun, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, diğer bir çok ülkelere, tâ Avustralya'ya kadar her tarafa yayılıyor. Bu "İrşâd" dünyayı kapladı. Bu ancak O'nun yayması ile mümkündür.


TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (10)

Tasavvuf Yolu

İmâm-ı Gazâli -kuddise sırruh- Hazretleri hicri beşinci asrın en büyük âlimlerindendi ve kendisine "Hüccetül-İslâm" ünvanı verilmişti. Zamanın en büyük ilim merkezi olan Nizamiye medresesi'nde yüzlerce talebe okutuyordu, yüzlerce âlim yetiştirdi. Yaşadığı devrin bütün ilimlerine vukûfiyet kesbetmişti. Buna rağmen içindeki boşluğu dolduramıyordu, bir türlü tatmin olamamıştı. Nihayetinde tasavvufa yönelmiş, on yıl kadar süren bir inziva hayatına çekilmiş, seyr-ü sülûk yolundaki zevki tattıktan sonra durumunu şu şekilde dile getirmiştir:


İSLÂM İLMİHALİ

Allah-u Teâlâ'ya İnanmak

Büluğ çağına eren akıllı her insanın, Allah-u Teâlâ'nın varlığına ve birliğine iman etmesi farzdır. Dini tebliğden haberi olmayan insanlar bile, O'nun varlığını ve birliğini akılları ile bulmakla mükelleftirler. Çünkü Allah-u Teâlâ insanları, kendisini bulacak ve inanacak bir kabiliyette yaratmıştır, bu inanç insanın fıtratında vardır.


GÜNDEM

Yapmak İstedikleri Şey; "Devletsiz Bir İslâm Dünyası"dır! / Uğur Kara

Küresel bir tepişme var. "Küresel Çete" bizi bu tepişmede kendi yanında kullanmak istiyor. Halbuki bu "çete"nin bizim için de bir planı var!

Emperyalizm Pakistan'ın Yakasını Bırakmıyor! Şinasi Çapa

ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde 2006 yılı Haziran ayında emekli asker Ralph Peters; "Daha iyi bir Ortadoğu nasıl görünür?" başlıklı haritalı bir yazı yayımlamıştı. Bu BOP Haritasında, Türkiye, İran, Irak, Suriye parçalanıyordu. Haritanın diğer bir ucunda ise bölünmüş bir Pakistan yer alıyor, haritada Belucilerin yoğun olarak yaşadığı Pakistan'ın bir bölgesi ile İran içindeki Belucistan birleştiriliyor ve Belucistan devleti kuruluyordu.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Halkının Başına Büyük İşler Açan "Tütün"ün Tarihçesi / Hakan Yılmaz

On yedinci asrın başlarında İngiliz tâcirlerinin uydurduğu bir yalana inanarak "tütün"e alışan Osmanlı tebaası, farkında olmadan artık pençesinden kurtulamayacağı pis bir illete dadanmış; zamanla toplumun bütün kesimlerini saran "tütün tiryâkiliği" yüzünden, asırlar boyunca başlarına gelmedik kalmamıştı!..


ŞİİR

HAK YOL İSLÂM


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |