170. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Nefis Olanca Şiddetiyle Kötülüğü Emreder.” (Yusuf: 53)

“Nefsini Tertemiz Yapıp Arındıran Felâh Bulmuş Kurtulmuştur. Onu Kirletip Örten Kişi İse Ziyana Uğramıştır.” (Şems: 9-10)

“Ey İman Edenler! Siz Kendi Nefislerinizi Islah Etmeye Bakın. Siz Doğru Yolda Bulundukça Yoldan Sapanların Size Zararı Olmaz.” (Mâide: 105)

Ukbe bin Âmir -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Vallahi ben, vefatımdan sonra Allah’a şirk koşmanızdan korkmuyorum, fakat nefislerinize uymanızdan korkuyorum.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 661)

“O Gün Her Nefis İyilik ve Kötülük Olarak Ne İşlemişse Önünde Hazır Bulur.” (Âl-i imrân: 30)

Ul­vî Ruh, Süf­lî Ne­fis
En Bü­yük Düş­man
Nef­sin Is­la­hı
İlâ­hî Yar­dım
Ci­ha­dın Ef­da­li
Nef­si Göm­mek
Nefs Ter­bi­ye­sin­de Yar­dım­cı Âmil­ler
Ru­hun Hür­ri­ye­ti
Nef­sin Tu­zak­la­rı
Nefis ve Dereceleri

MÂNEVÎ TERAKKİYAT
Mâ­ne­vî Te­kâ­mül
Âyân-ı Sâ­bi­te
Ne­fis ve Ruh
Te­rak­ki­yat
Gön­de­ri­len­ler
Dâ­ve­te İca­bet
İn­san-ı Kâ­mil
Tev­hid To­hu­mu
Zâ­hir­de­ki ve Ta­ri­kat-ı Ali­ye’de­ki Beş Le­tâ­if
Bâ­tı­na Ge­çiş
Mâ­ne­vî Seyr
Eze­lî Na­sip

NU­MU­NE BİR NE­FİS TEZ­Kİ­YE­Sİ
Aziz Mah­mud Hü­dâ­yî -kud­di­se sır­ruh-

/ İsmail Yavuz

MUTAFFİFİN SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

İyilerin Amel Defterleri


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İslâm'ı Öğretmek İçin Medine Halkına Gönderilen İki Sahabi

Es'ad bin Zürâre -R. Anh- Hazreç kabilesi'nin Neccar oğulları'ndandır. Akabe'de altı kişilik grupla birlikte müslüman olanlardandır. Kardeşi Sa'd bin Zürâre -radiyallahu anh- de sahabidir. Medine'de ilk müslüman arkadaşlarıyla İslâm'ı yayma faaliyetlerine daha sonra Mus'ab bin Umeyr -radiyallahu anh- ile devam etmiş, inşa ettiği bir mescidde beş vakit namazla birlikte Cuma namazlarını da kıldırmıştır. İlk Cuma namazını kırk kişilik bir cemaatle o kıldırmıştı. İlk Cuma namazını hiç unutmayan Kâ'b bin Mâlik -radiyallahu anh- gibi bazı sahabiler, vefatından sonra da Cuma ezanını duyduklarında onu hatırlayıp kendisine duâ ederlerdi. (Ebu Dâvud)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (92)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh-


MEKTUBAT

İrşad İcazetnamesi - 1  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (27)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (16)

İlmin bir hududu vardır, ilmin hududu bittiği zaman "İlâhî ilim" başlar. Bu ilâhî ilim "İlham"la olur, dilediği şekilde olur; o artık O'nun ilmi olur. O ilim mahlûkatın ilmi değildir o zaman… Fakat o ilmi ona verdiği için, O'nun ilmiyle o "Ulü'l-elbâb" olmuş olur. O ilme sâhip olduğu için, o esrâra mazhar olduğu için "Ulü'l-elbâb" olur, başkası o ilmi bilmez. Esrârını ona duyurmuştur, ona bildirmiştir, O'nun ilmiyle O'nu yalnız o bilir. Ne kadar bilir? Bildirdiği kadarını bilir. Başkası bilmez, çünkü ona bildirmemiştir.


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (7)

Tasavvufun Lüzumu

Tasavvuf, İslâmî ilimlerin özü ve kaynağıdır. Esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikati anlamak için kurulmuş ilâhi bir ilim-irfan mektebidir. Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.
Tasavvufun asıl gayesi süzülmektir. Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmektir.
"Koca bir adam olarak girdim, zerre hakîr olduğumu bildim."
Tasavvuftan gaye budur. Bu hale gelebilmek için, "Fenâ"ya varmak için tasavvuf elzemdir.


TARİHTEN SAYFALAR

"Devlet Kurma" Sevdâsına Kapılan, Müslüman Türkler'in ve Kürtler'in Başına Belâ Olan Teröristler Boşuna Hayâl Kurmasınlar! / Hakan Yılmaz

Huzurunda bulunan elçinin kavmini soran Peygamber Aleyhisselâm şöyle duâ etti: "Bu Kavme Hiçbir Zaman Devlet Kurmak Nasip Olmasın, Çünkü Dünyanın Başına Belâ Olurlar!"


GÜNDEM

Piyonların Sahibini Devirmek İçin Piyonları da Devirmek Zorundasınız! / Uğur Kara

PKK bir piyondur, Ermeni meselesi bir piyondur, hatta Amerika bir piyondur. Piyon demek, sahibinin askeri, sahibinin uzantısı demektir. Piyonların sahibini devirmek için piyonları da devirmek zorundasınız. Amerika korkak bir piyondur, karşımıza çıkamaz. Karşımıza çıkmamak için zemini çoktan yaptı. Kuzey Irak'tan tamamen çekildi. Karşımıza çıkarsa da kendi bilir.


GÜNDEM

ABD; Dostumuz mu, Düşmanımız mı? / Şinasi Çapa


İlâhi Emir Tesettür ve Kız Çocuğu / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |