169. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

SAADET EHLİ ve
ONLARA TÂBİ OLANLAR

"Eğer inanır ve takvâ sahibi olursanız size çok büyük bir mükâfat vardır." (Âl-i imrân: 179)

"Onlara şöyle denilir: 'İşte size vaad olunan cennet budur. Allah'a çok dönen, (hududu) muhafaza eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Oraya esenlikle girin! İşte bu ebedî yaşama günüdür.'" (Kâf: 32-34)

"İman edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?" (Nisâ: 122)

"Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.
İşte onlar (Allah'a en çok) yaklaştırılmış olanlardır. Naîm cennetindedirler." (Vâkıa: 10-11-12)

Sa­adet Eh­li­nin Ön­cü­le­ri
Gön­de­ri­len­ler
Hâ­te­mü’l-Ev­li­yâ
Hâ­te­mü’l-Ev­li­yâ, “Ve­liy­yü’l-Ha­mîd” Olan Al­lah’ın Ve­lâ­yet­te­ki ‘Ve­kîl’idir!
Mev­lâ­nâ -kud­di­se sır­ruh- Haz­ret­le­ri Biz­zat İsim­le Zik­re­di­yor

SAÂDET EHLİ VE ONLARA TÂBİ OLANLARIN SAFHA SAFHA AHİRETTEKİ DURUMLARI
Dün­ya­da­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Son Ne­fes­te­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Ka­bir Ha­ya­tın­da­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Mah­şer­de­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Amel Def­ter­le­ri­nin Da­ğı­lı­mın­da­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Amel­ler Tar­tı­lır­ken Mi­zan Ba­şın­da­ki Hu­zur ve Sa­âdet
Sı­rat Köp­rü­sün­den Ge­çer­ken Ya­şa­nı­lan Hu­zur ve Sa­âdet

SAÂDET EHLİNİN CENNETLERDEKİ HUZUR VE SAÂDETİ
Cen­ne­te Gi­riş
Ehl-i Cen­net
Al­lah-u Te­âlâ’dan Se­lâm
Ru­ye­tul­lah
İki Cen­net
Cen­net­te Ebe­dî­lik
Zür­ri­yet­le­rin Bu­luş­ma­sı
Cen­net­te Mü­min­ler
Cen­net­te Ka­dın­lar
Cen­net­te Hu­ri­ler
Vil­dan ve Gıl­man
Ir­mak­lar, Pı­nar­lar, Çeş­me­ler
Ağaç­lar, Göl­ge­ler, Mey­ve­ler
Kuş Et­le­ri
Cen­net El­bi­se­le­ri
Taht­lar

/ İsmail Yavuz

MUTAFFİFİN SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Ölçü ve Tartıda Hile Yapanlar


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İkinci Akabe Biatı (622 M.)

İslâmiyet Medine'de yayılınca, müslümanlar bir araya geldiler ve: "Resulullah Aleyhisselâm'ı daha ne kadar Mekke dağlarında kovulur ve korkutulur bir halde bırakacağız?" diye konuştular. Nübüvvetin on üçüncü senesi hacc mevsiminde Resulullah Aleyhisselâm'ı Medine'ye dâvet etmeye karar veren, ikisi kadın yetmiş beş müslüman, asıl niyetlerini gizli tutarak hacc için yola çıkan müşrik Medineliler'le birlikte Mekke'ye geldiler.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (91)

Hüseyin bin Abdullah el-Abbâsî -kuddise sırruh- (3)


MEKTUBAT

Mânevî Vazifeyi Tebrik  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (26)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (15)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri Hâtemü'l-evliyâ olan zât hakkında eşine benzerine rastlanmadık çok açık işâretler verdiği "Ankâ'-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ'" adlı eserinde; Hâtemü'l-evliyâ' olan zâtın vazîfe ve alâmetlerini "Cifr ilmi"ne ve Kur'ân-ı kerîm'deki bâzı Âyet-i kerîme'lere dayanarak; "Bu fasıl, Kur'ân'ın açıklamalarına ve apaçık sarîh haber(ler)e düzgün bir şekilde yerleştirilen şeye göre; onun doğumunu, nesebini, evini, kabîlesini, öleceği âna kadar yapacağı işleri, ismini ve annesi ile babasının isimlerini ihtivâ eder" başlığı altında, esrârengiz bir biçimde dile getirerek şöyle buyurmuştur:


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (6)

SÂDÂT-I KİRAM -KADDESALLAHU ESRÂREHÜM-

Resulullah Aleyhisselâm âhirete intikal ettikten sonra o nur, vârislerine sirayet etmeye başladı. Yakınlık nesebi itibarı ile Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-e geçti. Kıyamete kadar gelecek enbiyâ vârisleri de o nuru taşıyorlar. Resulullah Aleyhisselâm'ın ruhanî hayatı silsile-i sâdât vasıtası ile gönülden gönüle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Binaenaleyh kıyamete kadar gelecek olan onun vârisleri de o nuru taşımaktadırlar.


GÜNDEM

Büyük İnkılapların, Büyük Harplerin ve Büyük Afâtların Arefesindeki Dünya / Uğur Kara

3-5 sene gibi zamanlar bize çok uzun geliyor. Zira ufacık bir ömrümüz olmasına rağmen dünyaya kazık çakacakmış gibi yaşıyor ve düşünüyoruz. Halbuki 3-5 ya da 20-30 senenin ezel ve ebed Allah-u Teâlâ'nın katında bir lahza kadar kıymeti yok.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Bayramlarındaki İhtişam ve Topkapı Sarayı'nda 'Bayram' / Hakan Yılmaz

Bir "cihân devleti" olan Osmanlı İmparatorluğu, İslâm medeniyetinin en ihtişamlı temsilcisi olarak yeryüzüne hükmettiği devirlerde, her şey gibi "bayram"lar da tebaaya mânevî bir haz ve bambaşka bir zevk verirdi. Şanlı devletin öngördüğü her işin tertipli ve intizamlı bir şekilde yürümesine önem veren Osmanlı pâdişahları, Topkapı Sarayı'nda yapılacak olan "Bayram merâsimi"nin de, Şer'-i şerîf'e ve Devlet-i aliyye'nin şânına yaraşır bir biçimde yürütülmesine büyük özen gösterirdi.


Gençlik Devresi / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |