168. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla (önderleriyle) beraber çağıracağız.” (İsrâ: 71)

Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimi desteklemiş, kimleri rehber edinmişse, ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır.

"Ümmetim benden sonra yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bir fırka müstesna diğerleri hep ateştedir."
– Onlar kimlerdir ya Resulellah!
"Benim ve ashabımın yolunda olanlardır." (Ebu Dâvud)

Resulullah ve ashab yolunda olanlar imana davet ediyor;
imansız imamlar, önderler, dünya kodamanları ise ateşe davet ediyor.

“Onları ateşe çağıran imamlar (önderler) kıldık.
Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.” (Kasas: 41)

“Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder, onları cehenneme götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir!” (Hûd: 98)

Âyet-i kerime’lere bakın kendi kararınızı kendiniz verin.
Buna göre herkes kendi durumunu kontrol etsin.

Ahir Zamandaki Fitneler; İdarecilerin ve Onlara Tâbi Olan Kalabalıkların Durumu
İn­san­la­rın Hiç Far­kın­da Ol­ma­dan Din­den Na­sıl Çık­tık­la­rı­na Da­ir Ha­dis-i Şe­rif
Halkın Durumu

Ahir zamanda Allah ve Resul’ünün Yolundan Gidenler Hakkındaki Büyük Müjdeler!
Ne Mut­lu Ga­rip­le­re
Ga­rip­ler Sa­yı­la­rı Pek Az Olan Sâ­lih Ki­şi­ler­dir
Yüz Şe­hit Se­va­bı İle Müj­de­len­miş­ler­dir
Lütf-u İlâ­hi

İLÂHİ HÜKÜMLER - İS­LÂM’A GÖ­RE DOST VE DÜŞ­MAN -
İlâ­hî Hü­küm (1)
İlâ­hî Hü­küm (2)
İlâ­hî Hü­küm (3)
İlâ­hî Hü­küm (4)
İlâ­hî Hü­küm (5)
İlâ­hî Hü­küm (6)
İlâ­hî Hü­küm (7)
İlâ­hî Hü­küm (8)
İlâ­hî Hü­küm (9)
İlâ­hî Hü­küm (10)
İlâ­hî Hü­küm (11)
İlâ­hî Hü­küm (12)
İlâ­hî Hü­küm (13)
Kü­für ve Kâ­fir­ler

Bu Kadar İlâhî Hükümlere Rağmen, Hükm-ü İlâhî’yi Çiğneyenlerin ve Bunlara Tâbi Olanların Mahşerdeki ve Cehennemdeki Durumu!
Ce­hen­nem Da­vet­çi­si İmam­la­rın ve Onlara Tâ­bi Olan­la­rın Ahiretteki Du­rum­la­rı; Faydasız Çekişme ve Tartışmaları
Ce­hen­nem­de­ki Korkunç Azap

/ İsmail Yavuz

İNFİTÂR SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Kirâmen Kâtibin


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Peygamber Şehri Medine’ye Doğru

Resulullah Aleyhisselâm ile görüşen ilk Medine’li, Süveyd bin Sâmit’tir. Bu zât Evs kabilesi’nin eşrafındandı. Zekâsı, cesareti ve yiğitliği, yaşlılığı, okur-yazar olması, şiir ve edebiyata merakı sebebiyle halkı arasında “Kâmil” lâkabıyla tanınırdı. Resulullah Aleyhisselâm ile de akrabalığı vardı. Kavmi onun sözünü dinlerdi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (90)

Hüseyin bin Abdullah el-Abbâsî -kuddise sırruh- (2)


MEKTUBAT

Ümit Allah’tandır  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (25)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (14)

"Yoksa nebîye bağlı olan velî hiçbir zaman nebîden yüksek değildir. Zirâ tâbî olan kimse, tâbî bulunduğu şeyde aslâ tâbî olunanı geçemez. Eğer tâbî olan, tâbî olunanı geçebilseydi tâbî olmazdı. Bunu iyi anla!.." ("Fusûsu’l-Hikem", s. 177-178)


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (5)

Hazret-i Osman Zinnureyn -Radiyallahu Anh-, Hazret-i Aliyy’ül-Murtaza –Kerremellahü veche-

Tebük’e gidecek orduyu techiz ettiği sırada Resulullah Aleyhisselâm’a bin dinar getirdi ve kucağına döktü. Resulullah Aleyhisselâm parayı kucağında altüst edip karıştırdı ve: "Bugünden sonra Osman’a her ne yaparsa yapsın zarar vermeyecektir." buyurdu, bu sözü iki defa tekrar etti. (Tirmizî: 3702)
Resulullah Aleyhisselâm ondan râzı olarak vefat etmiştir.


HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN


GÜNDEM

Tehlikelerle Dolu Dünya, Kafasını Kuma Gömen Türkiye! / Uğur Kara

Dostunu düşmanını tanımayan, tedbirini almayan bir millet, başına bir musibet geldiği zaman kimsede kusur arama hakkına sahip değildir.


TARİHTEN SAYFALAR

Tüfeği Keşfeden ve Avrupa’lılara Öğreten, Türk Komutanı Ebû Müslim el-Horâsânî’nin Yâveriydi!.. / Hakan Yılmaz

Müverrih Bayburt’lu Osmân’ın naklettiği bu rivâyetler, tüfeğin müslüman bir dilâver tarafından îcâd edildiğini ve Avrupa’lılara bizzat onun tarafından öğretildiğini; Osmanlı ordusuna ise daha henüz kuruluş döneminde, Orhan Gâzî’nin emriyle girdiğini kesin bir dille te’yid etmektedir.


GÜNDEM

ABD; İşgalin Sınırlarını Genişletiyor: “Sudan, Somali, Habeşistan”ın Karıştırılması! / Şinasi Çapa

Afrika hep zengin, Afrikalı en fakir. Afrikalı kendi topraklarını yönetmiyor, yönetiliyor. Batılılar bu işi onlar adına güzel(!) yapıyorlar. ABD, bölgeyi askeri olarak denetlemek ve sömürmek istemektedir. ABD Savunma Bakanlığı dünya genelinde yapılandırdığı 5 karargâha ilâve olarak 30 Eylül 2008’de hayata geçirilmek üzere AFRICOM hazırlıklarına başlamış bulunuyor.


Çocuk ve Sevgi Dili! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |