155. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Gökten Yere Kadar Her İşi O Düzenler."
(Secde: 5)

"Hazinesi Bizim Katımızda Olmayan Hiçbir Şey Yoktur.
Biz Onu Ancak Belli Bir Ölçüye Göre İndiririz."
(Hicr: 21)

"Her Şeyin Hükümranlığı Elinde Olan ve Sizin de Kendisine Döneceğiniz Allah, Noksan Sıfatlardan Münezzehtir." (Yâsin: 83)

"Bir Şeyin Yaratılmasını Hükme Bağladığında Ona Sadece 'Ol!' Der, O da Hemen Oluverir." (Bakara: 117)

"De ki: Göklerde ve Yerde Neler Var, Baksanıza!
Fakat İnanmayan Bir Topluluğa Âyetler ve Uyarılar Fayda Sağlamaz."
(Yunus: 101)

YARATAN, YAŞATAN ve YÖNETEN HAZRET-İ ALLAH'TIR

Ehadiyet'in Delilleri
Fâil-i Mutlak
Gökler ve Yer

/ İsmail Yavuz

EN BÜYÜK DÜŞMANI, DOST BİLMEK; GAFLETTEN Mİ, İHANETTEN Mİ?


Ebu Bekir Sifil'in "Sefilnâme"sine Cevap


NEBE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

İlâhî Divan


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Müşriklerin Başlıca Düşmanlık Sebepleri

Kureyşliler yüzyıllardan beri putperest idiler. Atalarını taklit ederek onların yolundan gitmek Araplar arasında vazgeçilmez bir esastı. Bu sebeple putperestliği terkedip yeni dine girmeyi içlerine sindiremiyorlardı. Basiretleri bozulmuş, hakikati göremez olmuşlardı. "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter." diye karşı koyuyorlardı.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (81)

"Elvân-ı Şîrâzî" -Kuddise Sırruh- (1)


MEKTUBAT

Zaman, Mekân ve Yiyeceklerin Tesiri (95. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-32

Nurlu Sözler / Mehmed Ali Körpe

"Ötekilerin kardeşliği sözdedir, bu kardeşlik özdedir. Çünkü Hakk'ta birleşiyor, halkta değil." (26 Temmuz 2002)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (16)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (5)

Hazret demek istiyor ki; "Esrardan esrâra geçtim, bu esrarlar anlaşılacak ve anlatılacak gibi değildir. Hakîkat perdenin altındadır, İlâhî tecelliyâta mahlûkun aklı ermez!" Bu beyandan da anlaşılıyor ki; bu "Hatemiyyet" üzerinde durmayın, bu "Hâtem" meselesi tamamen esrârdan ve çok gizli bir perdeden ibârettir, hakkında söylenen bütün sözler zâhirî ilim gibidir, bütün bu sözler dış perdenin üzerindeki nakışlara benzer; perdenin içerisini anlamak, anlatmak ve çözmek mümkün değildir. Çünkü o hiç bilmezken "Hâtem" oldu; onu O idare ediyor, onun bu işle bir ilgisi yok!.. O öyle murâd etmiş; bu murâd-ı İlâhî'nin tecellîsine mahlûkun aklı ve ilmi yetmez!..


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-22

İçerde meşrutiyet kavgaları devam ederken, Rusya 1877 Nisan'ında Osmanlı Devleti'ne harb ilan etti. Daha önce ise Sırbistan ile sulh yapılmış, Karadağ isyanı ile Bosna-Hersek'deki karışıklıklar devam ediyordu.


GÜNDEM

Sabır Taşı Patladı! / Uğur Kara

Yâ Rabbi! Vatanımızı muhafaza eyle, ordumuzu muzaffer eyle!
Korkunuz olmasın! "Akşemseddin"ler aramızda.


TARİHTEN SAYFALAR

Rumeli Topraklarını Haçlı Sürülerine Mezar Eden; Murad Hüdâvendigâr Han ve Kosova Savaşı (1) / Hakan Yılmaz

Altı yüz on yedi yıl önce, 10 Ağustos 1389 târihinde Osmanlı Devleti ile birleşik haçlı devletleri arasında meydana gelen Birinci Kosova Meydan Muhârebesi, Türk târihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Kâfirlerin küfrüyle kararmış olan beldelerde İslâm'ın nûrunu ve adâletini yayan, "İ'lâ-yı Kelimetu'llâh" uğrunda küffâra kılıç vuran gâzîler; Rumeli beldesinin İslâm'laşmasını, küffârın yuvası ve barınağı olan Avrupa ikliminin açılmasını, şanlı İslâm sancağının ve ay-yıldızlı Türk bayrağının kâfir ilinde dalgalanmasını bu savaş sâyesinde mümkün kılmışlardı.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |