153. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Nefis Olanca Şiddetiyle Kötülüğü Emreder."
(Yusuf: 53)

"Nefsini Tertemiz Yapıp Arındıran Felâh Bulmuş Kurtulmuştur. Onu Kirletip Örten Kişi İse Ziyana Uğramıştır."
(Şems: 9-10)

"Ey İman Edenler! Siz Kendi Nefislerinizi Islah Etmeye Bakın. Siz Doğru Yolda Bulundukça Yoldan Sapanların Size Zararı Olmaz."
(Mâide: 105)

NEFİS İLE MÜCADELE

NEFİS İLE MÜCADELE
       Ul­vî Ruh, Süf­lî Ne­fis
       En Bü­yük Düş­man
       Nef­sin Is­la­hı
       İlâ­hî Yar­dım
       Ci­ha­dın Ef­da­li
       Nef­si Göm­mek
       Nef­se Mu­ha­le­fet
       Ne­fis Ter­bi­ye­sin­de Yar­dım­cı Âmil­ler
       Ru­hun Hür­ri­ye­ti
       Nef­sin Tu­zak­la­rı
       İn­sa­nî ve Hay­va­nî Sı­fat­lar
NEF­SİN TER­Bİ­YE VE IS­LAH ŞE­KİL­LE­Rİ
       Ta­ri­kat­ta­ki Ter­bi­ye
       Ha­ki­kat­ta­ki Ter­bi­ye
       Ma­ri­fet­te­ki Ter­bi­ye
       Ne­ti­ce Ola­rak
NU­MU­NE BİR NE­FİS TEZ­Kİ­YE­Sİ
       Aziz Mah­mud Hü­dâ­yî -kud­di­se sır­ruh-
NE­FİS VE DE­RE­CE­LE­Rİ
       1. Nefs-i Em­mâ­re
       2. Nefs-i Lev­vâ­me
       3. Nefs-i Mül­hi­me
       4. Nefs-i Mut­ma­in­ne
       5. Nefs-i Râ­zi­ye
       6. Nefs-i Mar­diy­ye
       7. Nefs-i Sâ­fi­ye
       İlâ­hî Va­ad
SID­DIK­LAR VE MU­KAR­REB­LER
       Sıd­dık­la­rın Vas­fı Ne­dir?
       Mu­kar­reb­le­rin Vas­fı Ne­dir?
       Sıd­dık­lar ve Mu­kar­reb­ler Bu Hâ­le Na­sıl Ula­şır­lar?
NE­FİS DE­RE­CE­LE­Rİ­NİN DA­HA İYİ AN­LA­ŞI­LA­BİL­ME­Sİ İÇİN BİR TEM­SİL
KUR­TU­LUŞ KA­PI­SI
TE­RAK­Kİ­YÂT İLE HE­L­Kİ­YÂT NOK­TA­SI
       Şey­ta­nın Hi­le­le­ri

/ İsmail Yavuz

MÜRSELÂT SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 2

Bir Damla Kerih Su


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Müslümanlara Yapılan Zulüm ve İşkenceler

Kuvvetli ve itibarlı bir âileye mensup olanlara pek dokunamıyorlardı. Bunun yanında kimsesizlere, kendilerine arka çıkacak adamı bulunmayanlara, fakirlere, hususiyetle köle ve câriyelere; tarihte benzeri görülmemiş, akla hayale sığmayan, vahşet derecesinde işkenceler yapıyorlardı.
Bu kimselerin bazen kendilerini müdafaa etmeleri mümkündü. Fakat kuvvet kullanmaya henüz izin verilmemişti.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (79)

"Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kud­di­se Sır­ruh-"


MEKTUBAT

Zikrullah'ın Şifası (87. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-30

İçteki En Büyük Düşman / Mehmed Ali Körpe

"Bazı insanlar insan olarak halkedildiği halde, kötü alışkanlıklarından, kötü huy ve icraatlardan dolayı sıfatları değişir. Artık o bir sureta insan, aslında hayvan olmuş olur. Canavar şeklinde yılan şeklinde olur, horoz şeklinde ayı şeklinde olur. Gidişatına icraatına göre hayvanî bir sıfata bürünür. Öldükleri zaman da o sıfatla dirilirler. Allah'ımız bizi ve bütün ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun."


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (14)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (3)

O ‘Muntazar' diye tanınıp isimlendirilen Mehdî değildir. Bu onun sülâlesinden ve neslindendir. Hatm onun yalnız hissî sülâlesinden değil; onun -sallallahu aleyhi ve sellem- hem soy, hem de ahlâk sülâlesinden olacaktır.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-20

Denizciliğe çok meraklı olduğundan dolayı, büyük bir donanma kurdurmuştur. Çok güçlü ve kuvvetli olduğundan pehlivanlığa meraklı ve heybetli bir padişah idi.


GÜNDEM

Amerika, Saldırganlaştıkça Mevzi Kaybediyor! / Uğur Kara

Anlayacağınız bütün dünyada Amerika'nın boğazı sıkılıyor. Kurtulmak için büyük bir gürültü çıkartabilirler. Kendilerini yaktıkları gibi dünyayı da yakarlar. Birey olarak bize düşen -İslâm ve insanlık düşmanı- küffardan medet uman ihanet şebekelerinden uzak durmaktır.


TARİHTEN SAYFALAR

Resûlullah'ı Tahkir'e Kalkışan Mülhid Kanûnî'nin Gazâbından Kurtulamamıştı!.. / Hakan Yılmaz


Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |