148. sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Resul’üm! Böylece sana geçmişteki haberlerden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir zikir verdik.
Kim ondan yüz çevirirse; bilsin ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.
Bu kimseler o günah yükünün azabı içinde ebedî kalacaklardır. Bu, kıyamet gününde onlar için ne kötü bir yüktür!
O gün Sûr’a üflenir ve biz o gün suçluları gözleri dehşetten göğermiş olarak toplarız.
Aralarında gizli gizli konuşurlar: ‘Siz dünyada on günden fazla kalmadınız!’
Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise: ‘Siz dünyada ancak bir gün kaldınız!’ der.
Resul’üm! Sana dağlardan (kıyamet günü ne olacağından) sorarlar. De ki: ‘Rabb’im onları kül gibi ufalayıp savuracak!’”

(Tâ-Hâ: 99-105)

İMAN-KÜ­FÜR BER­ZA­HI
İman ile Kü­für Ber­za­hı 1
İman ile Kü­für Ber­za­hı 2
İman ile Kü­für Ber­za­hı 3
İman ile Kü­für Ber­za­hı 4
İman ile Kü­für Ber­za­hı 5
İman ile Kü­für Ber­za­hı 6
İman ile Kü­für Ber­za­hı 7
İman ile Kü­für Ber­za­hı 8
İman ile Kü­für Ber­za­hı 9
İman ile Kü­für Ber­za­hı 10
Murat Hüdavendigâr’ın İhlâsı
Küfür İçinde Olmak O Kadar Büyük Bir Zulümdür ki; Allah-u Teâlâ Küfür Ehlinin Dirilerine Olduğu Gibi Ölülerine de Lânet Etmiştir!
İb­rahim Aleyhisselâm ne yahudi, ne de hıris­tiyan­dı. O Al­lah'ı bir tanıyan dos­doğ­ru bir müs­lüman­dı.
İman Birliği Başka, Akrabalık Başka Şeydir!
"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin."
Gerçek İman
“İnşâallah Müşriklerle Oturup Kalkmıyorsunuzdur?”
Hakk’a Yönelen Bir Müslüman Kâtip Edinseydin Ya!

BATI BİZİ NEDEN SEVMEZ?
Ba­tı Bi­zi Ne­den Sev­mez?
1 - “Av­ru­pa­lı­lar siz­le­ri müs­lü­man ol­du­ğu­nuz ve İs­lâ­mi­yet'i yay­dı­ğı­nız ve müs­lü­man­la­rı asır­lar­ca hi­ma­ye et­ti­ği­niz için sev­mez­ler.”
2 - “Siz­ler far­kın­da de­ğil­si­niz ama on­lar şu ger­çe­ği çok iyi bi­lir­ler: Ta­rih­ten Türk çı­ka­rı­lır­sa ta­rih kal­maz. Os­man­lı Ar­şi­vi tam ola­rak or­ta­ya çı­kar­sa, bu­gün­kü ta­rih­le­rin ye­ni­den ya­zıl­ma­sı ge­re­kir­di. Os­man­lı Ar­şi­vi ka­sıt­lı ola­rak çü­rü­tül­dü ve im­hâ edil­di.”
3 - “Dün Av­ru­pa’nın pa­za­rı idi­niz. Şim­di Av­ru­pa’yı pa­zar yap­ma­ya baş­la­dı­nız.”
4 - “En az 400 yıl Av­ru­pa'nın sır­tın­da ve en­se­sin­de at koş­tur­du­nuz.”
5 - “Sel­çuk­lu­lar Ana­do­lu’yu, Os­man­lı­lar ise Bal­kan­lar ve Or­ta Av­ru­pa’yı Hris­ti­yan Haç­lı­la­ra me­zar et­ti­ler.”
Bi­rin­ci Haç­lı Se­fe­ri (1096-1099)
İkin­ci Haç­lı Se­fe­ri (1147-1149)
Üçün­cü Haç­lı Se­fe­ri (1189-1192)
Dör­dün­cü Haç­lı Se­fe­ri (1204)
Be­şin­ci Haç­lı Se­fe­ri (1217-1221)
Al­tın­cı Haç­lı Se­fe­ri (1228-1229)
Ye­din­ci Haç­lı Se­fe­ri (1248-1254)
Se­ki­zin­ci Haç­lı Se­fe­ri (1268-1270)
İkin­ci Haç­lı Dal­ga­sı (Os­man­lı Türk­le­ri’ni Bal­kan­lar’dan Çı­kart­mak İçin Ter­tip Edi­len Haç­lı Se­fer­le­ri)
6 - “Si­zi si­lâh ile ye­ne­me­yen­ler ken­di­le­ri­ne ben­ze­te­rek, mil­lî ve mâ­ne­vî de­ğer­le­ri­niz­den ko­pa­ra­rak yen­di­ler ve ha­ki­mi­yet sağ­la­dı­lar. Gi­yi­mi­niz­den ya­şan­tı­nı­za ka­dar her şe­yi ken­di­le­ri­ne ben­zet­ti­ler. Ah­lâ­kî de­ğer­le­ri­ni­zi yıp­rat­tı­lar. Ve son­ra ken­di içi­niz­de si­zi böl­me­ye baş­la­dı­lar.”
7 - "Sel­çuk­lu ve bil­has­sa Os­man­lı; ca­nı­nı, ka­nı­nı ve ma­lı­nı İs­lâ­mi­yet uğ­ru­na fe­da et­me­sey­di, Ku­zey Af­ri­ka ve Or­ta­do­ğu hı­ris­ti­yan ül­ke­si olur­du. Ve bel­ki İs­lâ­mi­yet Hi­caz'da azın­lık ola­rak ka­lır­dı. Ba­tı her yer­de İs­lâ­mi­yet'i ken­di inanç­la­rı­na gö­re ka­na­li­ze et­ti, ama Os­man­lı Asr-ı sa­âdet dev­rin­de­ki inan­cı de­vâm et­tir­di.”
8 - “Ki­li­se si­ze kin kus­mak­ta­dır. Se­bep­le­ri yu­ka­rı­da­dır.”
9 - “Ben İs­tan­bul’a gel­di­ğim­de Tür­ki­ye’de 2 üni­ver­si­te var­dı. Şim­di 19’a çık­tı. Os­man­lı dev­rin­de med­re­se­ler köy­le­re ka­dar yay­gın idi. Her med­re­se­de bi­lim var­dı. İlk de­ni­zal­tı­yı Os­man­lı yap­tı. Si­zin ha­be­ri­niz yok ama Av­ru­pa­lı bi­li­yor.”
10 - “Siz­ler mil­li kim­li­ği­ni­ze dö­ner­se­niz Av­ru­pa’nın me­de­ni­ye­ti ve re­fa­hı yı­kı­lır. Ama Ba­tı si­ze bu im­ka­nı ver­mez...”
Onlar Din ve Vatan için Mücadele Ettiler

İs­lâm Ko­mu­tan­la­rı'nın “İ'lâ-yı Ke­li­me­tul­lâh” ve Va­ta­nı Mu­ha­fa­za Uğ­run­da Yap­tık­la­rı Bü­yük Mü­câ­de­le­ler
Tâ­rık bin Zi­yâd
Se­lâ­had­din Ey­yû­bî
Ab­dül­ke­rim Sa­tuk Buğ­ra Han
Sul­tan Al­pars­lan
Me­lik­şah ve San­car
Alâ­ed­din Key­kû­bad
Osmanlı Pâdişahları'nın İslâm'ı Yüceltme, Küfrü ve Kâfirleri Yoketme Yönündeki Azim ve Gayretleri
On­lar Al­lah İçin ve Al­lah Yo­lun­da Ça­lış­tı­lar
Os­man Gâ­zî (1299-1326)
Os­man Gâ­zi Küf­fâ­rı Kud­re­tiy­le Kı­rıp, Küfür Beldelerini Bi­rer İs­lâm Bel­de­si Kıl­mış­tı!
Or­han Gâ­zi (1326-1362)
Orhan Gâzi Devleti Zirveye Oturtmuş, Küfrü Adeta Yerin Dibine Sokmuştu!..
Sul­tan Mu­rad Hü­da­ven­di­gâr (1362-1389)
Yıl­dı­rım Ba­ye­zid (1389-1402)
Çe­le­bi Sul­tan Meh­med (1413-1421)
Sul­tan İkin­ci Mu­rad (1421-1451)
Fâ­tih Sul­tan Meh­med (1451-1481)
Fâ­tih'in Gayesi
Fâ­tih Sul­tan Meh­med'in Ye­gâ­ne He­de­fi “İ'lâ-yı Ke­li­me­tul­lâh”tı!..
Sul­tan İkin­ci Ba­ye­zid (1481-1512)
Ya­vuz Sul­tan Se­lim (1512-1520)
Ka­nû­nî Sul­tan Sü­ley­man (1520-1566)
Oruç Reis’in Sarsılmaz İmanı
Bar­ba­ros Hay­red­din Pa­şa’nın Kâ­fir­le­ri Dost Edi­nen Mü­nâ­fık­la­ra Duy­duğu Öf­ke
Barbaros’un Duâsı
İkin­ci Se­lim Han (1566-1574)
Sul­tan Üçün­cü Mu­rad (1574-1595)
Üçün­cü Meh­med Han (1595-1603)
Sul­tan Dör­dün­cü Mu­rad Han (1623-1640)
Sul­tan Dör­dün­cü Meh­med (1648-1687)
Sul­tan İkin­ci Ah­med (1691-1695)
İkin­ci Mus­ta­fa Han (1695-1703)
Sul­tan Bi­rin­ci Mah­mud (1730-1754)
Sul­tan Üçün­cü Os­man (1754-1757)
Üçün­cü Mus­ta­fa Han (1757-1774)
Bi­rin­ci Ab­dül­ha­mid Han (1774-1789)
Sul­tan Üçün­cü Se­lim (1789-1807)
İkin­ci Mah­mud Han (1808-1839)
İkin­ci Ab­dül­ha­mid Han (1876-1909)
Sul­tan İkin­ci Ab­dül­ha­mid'in, İçin­de­ki Va­tan Sev­gi­si­nin Bü­yük­lü­ğü­nü Gös­te­ren Söz­le­ri
Be­şin­ci Meh­med (Re­şad) (1909-1918)
Sul­tan Meh­med Re­şad Hân'ın, “Ça­nak­ka­le Zaferi” Hak­kın­da Yaz­dı­ğı Şi­ir

/ İsmail Yavuz


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |