146. sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber’ini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Şâhit olarak Allah yeter.” (Fetih: 28)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, onunki katiyyen kabul edilmeyecek ve o âhirette kaybedenlerden olacaktır.” (Âl-i İmran: 85)

“Ey iman edenler! Hep birden tam bir teslimiyetle İslâm’ın sulh ve selâmetine girin.” (Bakara: 208)

“Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir dini ortaya koyan ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi.
Şüphesiz ki kâfirlere can yakıcı bir azap vardır.”
(Şûrâ: 21)

“Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip, onları doğru yoldan çıkardı.” (Ankebut: 38)

İs­lâm Di­ni Âli ve Ga­lip­tir
İs­lâm’a ve Va­tan’a İha­net Eden­ler
Bu Hâ­in­le­ri Na­sıl Ta­nır­sı­nız?
Hâ­in­ler İf­lah Ol­maz
Al­lah-u Te­âlâ Küf­rü ve Kâ­fir­le­ri Pis ve Mur­dar Kıl­mış­tır
Al­lah-u Te­âlâ’nın Di­ni İle Alay Eden­ler, İman İle Küf­rü Ka­rış­tır­ma­ya Gay­ret Eden­ler, Ce­hen­nem Züm­re­le­ri
Al­lah-u Te­âlâ’nın Di­ni­ni Mü­da­faa Eden İman ile Küf­rü Ayı­ran İs­lâm Mü­ca­hid­le­ri
Av­ru­pa Bir­li­ği Adı Al­tın­da Di­ni­mi­ze ve Va­ta­nı­mı­za Ve­ri­len Za­rar
Mü­min­le Kâ­fir, İman­la Kü­für Hiç­bir Za­man Bir­le­şe­mez
Fâ­sık­la­rın Or­ta­lı­ğı İs­ti­lâ Et­me­si
Al­lah-u Te­âlâ’nın Bu­yur­du­ğu, Re­su­lul­lah Aley­his­se­lâm’ın Du­yur­du­ğu
Ba­zı Rek­tör­le­rin İc­ra­at­la­rı
Kö­tü Âmir­le­rin Yap­tık­la­rı tah­ri­bat
Şey­tan Ta­raf­tar­la­rı
YOL­LA­RIN AY­RI­MI
Sa­âdet Eh­li­nin Du­ru­mu
Fe­lâ­ket Eh­li­nin Du­ru­mu
Hâ­in­le­rin Âkı­bet­le­ri

/ İsmail Yavuz

İNSAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

Cennet Sakinlerine Verilecek Nimetler


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Ölüm Ötesini İnkâr Edenler!

Resulullah Aleyhisselâm yaratılışın gerçek mânâsını müşriklere anlattığında:
“Senin getirdiğin şey sihir ve hayâldir, bizim kavrayışımızın ötesindedir.” diyorlar, öldükten sonra dirilmeye inanmayıp onu sihir olarak vasıflandırıyorlardı.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (76)

“Mu'Azîz en-Nesefî -Kud­di­se Sır­ruh-”


MEKTUBAT

Gerçek İlim Kendini Bilmektir (80. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-27

Sohbette Mahviyet / Mehmed Ali Körpe

Bu sözüme dikkat et! İhvanda mahviyet vardır, zâhir ehlinde varlık vardır. Eğer rızâ varsa git, varlık varsa gitme.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (11)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (11)

Görüldüğü üzere Hazret, “İlâhî Nûr ona işte bu güçle verilir.” buyuruyor. Böyle olmadı mı? Bu doğrudan doğruya ilâhî bir lütuftur, bir destektir. Bu işler ancak O’nunla olur, beşerin işi değildir!


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-17

Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan biri olan ve devleti yıkımdan kurtarmak için gösterdiği büyük azîm ve dirâyetle tanınan III. Selim Hân, o güne kadar başıboş ve sahipsiz kalan devlet işlerini yeniden ıslâh için saray erkânını huzûruna toplamış; onlara büyük bir sertlikle şöyle hitap ediyordu:


GÜNDEM

Üniversitelerimiz Gizli Cemiyetçi Şebekelerin Elinden Kurtarılmalıdır! / Uğur Kara

Amerikan işgali altındaki Irak’ta ölenler sadece masum siviller değil. Ülkenin önde gelen bilim adamlarından en az 300 tanesi öldürüldü. Sömürülecek ülke kategorisindeki ülkelerde ne bilime ne de bilim adamına tahammül yok.

“Yamalı Bohça” AB İle Nasıl Müzakere Yapılabilir? / Şinasi Çapa

Türkiye’yi yönetenler iştahla müzakerelere devam etseler, ne emredilirse yapsalar bile sonunda AB üyesi ülkeler kendi halklarına “Halkoylaması” yaptırarak birliğe giriş kapısına bir daha açılmamak üzere kapatacaklardır. İşin esası budur. Bu zamana kadar ne kadar koparabilirlerse, Türkiye’yi çaptan düşürebilirlerse, bölük-pörçük edip kantonlara ayırabilirlerse ne âlâ! Müzakere süreci 10-15 yıl sürecek. Her yıl Türkiye hakkında rapor hazırlayacaklar. Bunların pek çoğu kötü olacak. Hükümet de elinden geleni(!) yapacak.


TARİHTEN SAYFALAR

Temeli İslâm ve İman Esasına Dayanan ‘Osmanlı Kânunnâmeleri’nde İman-Küfür, Mümin-Kâfir Ayırımı / Hakan Yılmaz

II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selîm Kânunnâmeleri’nde Mü’min-Kâfir Ayırımı
Asırlar Geçse de Mü’mini Mü’min, Kâfiri Kâfir Bilen Pâdişahlar
“Papa”nın Ayasofya’da Ne İşi Var?
Osmanlı Pâdişahları Kutsal Emanetleri Başlarına Taç Yapıp, Huzuruna Yüz Sürmüşlerdir.


Ezan-ı Muhammediye ve Çocuk! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |